Pino Ivančić na DRUŽENJU S UMJETNICIMA u Gradskoj radionici

31.10.2018.

U pul­skoj Gradskoj radi­oni­ci u subo­tu, 3. stu­de­nog u 20 sati odr­žat će umjet­nič­ki per­for­mans pod nas­lo­vom „MEMORIES.,KLUPKO : „…se domis­liš !? se spo­mi­njaš !?…“ kojeg je osmis­lio poz­na­ti pul­ski likov­ni umjet­nik, glaz­be­nik i per­for­mer Josip Pino Ivančić. Izvođači su Ivančić i Ivana Nataša Turković, dok su muzi­ku pos­lo­ži­li Turković i Boris Vincek.

„…tamo di je vječ­na pro­ljet mira duševnog

tamo di je…carstvo…

U pro­ce­su misa­one tran­zi­ci­je koja svo­ju osno­vu pro­na­la­zi u misa­onoj pre­oku­pa­ci­ji bez uti­ca­ja gra­vi­ta­cij­ske sile nas­ta­le slo­že­nim i dugo­traj­nim pos­tup­kom aso­ci­ra­ju­ći na  „nešto“  ne/poznato otva­ra­ju­ći pros­tor za maštu bez jas­nog izvo­ra ide­je“, piše Ivančić u pozi­vu na performans.

„Kao pod­sjet­nik na nedjelj­ne mati­ne­je, slje­de­ći dan 4. stu­de­nog u 11.30 sati u vrt­nom pros­to­ru Gradske radi­oni­ce imat ćemo pri­li­ku pogle­da­ti još jed­no doga­đa­nje pod nas­lo­vom „Frndalica„. Izvođači su ponov­no Ivana Nataša Turković i i.j.piNO, a in live izvo­đa­či sku­pi­na “Prijatelji”. U slu­ča­ju kiše novi ter­min obja­vit će se nak­nad­no“, navo­de organizatori.

Josip Pino Ivančić je per­for­mer, likov­ni umjet­nik, glaz­be­nik. Alternativnoj kul­tur­noj sce­ni poz­nat je već od počet­ka sedam­de­se­tih godi­na kada ula­zi u kon­cep­tu­al­ni krug i per­for­mans vode. U to vri­je­me s pri­ja­te­lji­ma stva­ra „men­tal spi­rit music”, a pod utje­ca­jem Josepha Beuysa otva­ra pro­ce­se za stva­ra­nje tzv. „soci­jal­ne skul­p­tu­re” čime već tada pri­pa­da neve­li­koj sku­pi­ni kon­cep­tu­al­nih umjet­ni­ka koji su anga­ži­ra­no pro­pi­ti­va­li soci­ja­lis­tič­ke vri­jed­nos­ne sus­ta­ve, ponaj­pri­je smi­sao rada i pozi­ci­ju rad­ni­ka. Pinova pozi­ci­ja izvan cen­tra te nje­go­vo iskus­tvo rad­ni­ka u bro­do­gra­di­li­štu Uljanik osi­gu­ra­lo mu je „pra­vo” na dodat­no radi­ka­li­zi­ra­nje u pros­to­ru umjet­nos­ti. Tijekom osam­de­se­tih svo­je umjet­nič­ke inte­re­se ostva­ru­je u pros­to­ru spa­ja­nja medi­ja glaz­be, per­for­man­sa i likov­ne umjet­nos­ti (alter-rock gru­pa GustapH y nje­go­vi dobry duhovy, a od deve­de­se­tih jav­nost ga poz­na kao jed­nog od naj­pro­vo­ka­tiv­ni­jih hrvat­skih per­for­me­ra (Theater like a Life/Life like a Theater ili Život je fefe­ron…), ali i kao alter­na­tiv­nog novo­me­dij­skog eks­pe­ri­men­ta­to­ra (tele­fon­ski kon­cert Netz/Mreža, za Radio ORF).

Ivana Nataša Turković rođe­na je u Puli, gdje je zavr­ši­la Gimnaziju. Školovanje je nas­ta­vi­la u Bologni, na Književnom i filo­zof­skom fakul­te­tu, Odsjek umjet­nos­ti, glaz­be, kaza­li­šta i fil­ma (DAMS) – smjer Kazalište i film. Diplomirala je 2003. godi­ne, s prvim diplom­skim radom o Miroslavu Krleži. Iste godi­ne je godi­ne upi­sa­la pos­li­je­di­plom­ski znans­tve­ni stu­dij pri Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu, smjer Teatrologija. Od sred­nje ško­le glu­mi u dru­ži­ni Dr. INAT, u sklo­pu čijeg je Ciklusa mla­dih auto­ra 2004. na sce­nu pos­ta­vi­la pred­sta­vu „Tko je pojeo kola­či­će? – Alisa u zem­lji čude­sa“. S pred­sta­vom je nared­ne godi­ne nas­tu­pi­la na zagre­bač­kom Festivalu među­na­rod­nog kaza­li­šta TEST. Sudjelovala je u više per­for­man­sa s Pinom Ivančićem i do sada ostva­ri­la tri autor­ska per­for­man­sa. S per­for­man­som „OK – ovis­nost kolek­ci­oni­ra­nja“ gos­to­va­la je na vara­ždin­skim Danima hrvat­skog per­for­man­sa i Sedam dana stva­ra­nja u Pazinu, gdje je ostva­ri­la per­for­mans-ins­ta­la­ci­ju „Vraćam se odmah“ i per­for­mans „OH! – 900“ na temu ovis­nos­ti o dro­ga­ma. Pohađala je više radi­oni­ca na Međunarodnom kaza­liš­nom fes­ti­va­lu mla­dih, u sklo­pu koje­ga je odr­ža­la i semi­nar na temu „Shakespeare na veli­kom plat­nu“. Sudjelovala je na grup­noj izlož­bi u sklo­pu Sedam dana stva­ra­nja. Nekoliko je puta izla­ga­la na grup­nim izlož­ba­ma u MMC Rojcu, a tako­đer je ilus­tri­ra­la zbir­ku poezi­je Kristine Petričević „Obala snova“.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Program “Gradionica” Gradske radi­oni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH, Grad Pula i Zaklada Kultura Nova.

Izvor