Projekcija filma “Meso” Elvisa Lenića u Kinu Valli

30.10.2018.

Kratkometražni doku­men­tar­ni film pul­skog auto­ra Elvisa Lenića bit će pri­ka­zan u Kinu Valli, u petak 2. stu­de­nog u 19 sati uz slo­bo­dan ulaz, a nakon pro­jek­ci­je sli­je­di raz­go­vor sa redateljem.

„Film pod nazi­vom „Meso“ dono­si tra­di­cij­ski istar­ski seoski ritu­al pri­pre­ma­nja svi­njo­ko­lje, odnos­no rudi­men­ta­ran rura­lan obi­čaj koji je opre­čan današ­njem pomod­nom uljep­ša­va­nju iskon­skog pori­jek­la mes­nih pro­izvo­da. Suvremeni tren­do­vi dono­se mul­ti­me­di­jal­ne pri­ka­ze pri­pre­ma­nja hra­ne uz rek­lam­nu poza­di­nu i svo­de se na zabav­ni sadr­žaj, dok je u fil­mu „Meso“ u foku­su ono što je odu­vi­jek pret­ho­di­lo samoj kon­zu­ma­ci­ji; obi­čaj koji je u pone­kim mjes­ti­ma zadr­žan do današ­njeg dana i ne ustu­pa mjes­to indus­tri­ja­li­za­ci­ji nutri­ci­onis­tič­kih tren­do­va“, piše u opi­su filma.

Redatelju i sce­na­ris­tu je Elvisu Leniću je ovo šes­ti autor­ski film, a kame­ru i mon­ta­žu pot­pi­su­je Matija Debeljuh. Za zvuk je bio zadu­žen Martin Semenčić koji je Zlatnom are­nom za ton i zvuk četi­ri puta nagra­đen na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu. Film je nas­tao u pro­duk­ci­ji Kinematografa, a pro­du­cen­ti­ca je Dijana Mlađenović.

Film je na Liburnia Film Festivalu nagra­đen za naj­bo­lji film, naj­bo­lji regi­onal­ni film i dizajn zvuka.

Priredio B. V.