„Tabu“ na HTV‑u

05.10.2018.

Od ovo­ga tjed­na na HTV‑u se pri­ka­zu­je bri­tan­ska seri­ja „Tabu“ (Taboo), u kojoj glav­nu ulo­gu ima cije­nje­ni bri­tan­ski glu­mac Tom Hardy, koji je ujed­no koautor seri­je i jedan od izvr­š­nih producenata.

Hardy glu­mi otpad­ni­ka koji se počet­kom 19. sto­lje­ća iz Afrike vra­ća u London da bi nas­li­je­dio bro­dar­ski biz­nis pokoj­nog oca. Pritom ga pra­ti repu­ta­ci­ja eks­cen­tri­ka koje­ga je život u div­lji­ni pot­pu­no izmi­je­nio (aso­ci­ja­ci­ja na Kurtza iz Conradovog „Srca tame“), a u novom okru­že­nju opas­nos­ti koje pri­je­te možda su i veće, budu­ći da se urba­ni suvre­me­ni­ci poka­zu­ju okrut­ni­ji­ma od pri­mi­tiv­nih čla­no­va plemena.

Najveća vri­jed­nost seri­je je u nači­nu kojim se tre­ti­ra raz­dob­lje novi­je kolo­ni­jal­ne povi­jes­ti. Dok je veći­na bri­tan­skih povi­jes­nih seri­ja sklo­na čim realis­tič­ni­jem opi­si­va­nju odre­đe­nog raz­dob­lja, ovdje se namjer­no stva­ra začud­ni dojam, tako da se prev­la­da­va­ju­ći urba­ni ambi­jent pro­ži­ma rural­nim, nadre­al­nim i okul­t­nim aso­ci­ja­ci­ja­ma. Vjerojatno je to i jedan od glav­nih raz­lo­ga zašto je seri­ja pos­ti­gla uspjeh kod publi­ke i kritike.

 

Elvis Lenić