Održana radionica izrade fanzina Mini Zini 2019

30.11.2018.

U Prostoru urba­ne kul­tu­re u Fažani odr­ža­na je edu­ka­tiv­na radi­oni­ca izra­de fan­zi­na. Dvodnevna edu­ka­tiv­na radi­oni­ca izra­de fan­zi­na odr­ža­na je pre­ko viken­da 24. i 25. stu­de­nog u Prostoru urba­ne kul­tu­re u Fažani. Polaznici radi­oni­ce zajed­nič­kim su kre­ativ­nim rje­še­nji­ma izra­di­li mali fan­zin koji sadr­ži i kalen­dar za 2019. godi­nu a u konač­ni­ci je otis­nu­to 100 primjeraka.

Fanzin je nepro­fi­ta­bil­na i neza­vis­na publi­ka­ci­ja rađe­na pre­ma d.i.y. (do it your­self – ura­di sam) prin­ci­pu. Sudionicima radi­oni­ce bili su na ras­po­la­ga­nju raz­ni ala­ti za rad i print publi­ka­ci­je te prin­te­vi i gra­fi­ke koji nisu isko­ri­šte­ni na radi­oni­ci Print Zine 2018. Koja se odr­ža­la u srp­nju ove godi­ne. Fanzini i izlož­ba gra­fi­ka sa te radi­oni­ce bili su izlo­že­ni na ska­te ram­pi pre­ko vikenda.

Radionicu je men­to­ri­rao i orga­ni­zi­rao Oleg Morović a sudje­lo­va­lo je 12 polaz­ni­ka koji su obli­ko­va­li po jed­nu stra­ni­cu zajed­nič­kog fan­zi­na koris­te­ći pisa­ču maši­nu, akri­le, kis­to­ve, foto­ko­pi­ra­li i kola­ži­ra­li tek­s­to­ve, foto­gra­fi­je i ilus­tra­ci­je te ga na kra­ju umno­ži­li i uve­za­li. Jedan je pri­mje­rak pohra­njen u Fanzinoteci, arhi­vu neza­vis­nih publi­ka­ci­ja koji se vodi u Prostoru urba­ne kul­tu­re. Sudionici radi­oni­ce dobi­li po neko­li­ko pri­mje­ra­ka fan­zi­na dok se osta­li mogu dobi­ti u Kasarni i to besplatno.

Priredio B. V.

Fotografije Kasarna