Otvorenje IZLOŽBE ILUSTRACIJA VIBORA JUHASA “13 MINUTE MONSTERS” u galeriji HUIU

07.11.2018.

Otvorenje izlož­be ilus­tra­ci­ja Vibora Juhasa “13 Minute Monsters” bit će odr­ža­no u čet­vr­tak 8. stu­de­nog u 20.30 sati u pul­skoj HUIU galeriji.

„13 Minute Monsters (ili 13 minut­na Čudovišta) pro­jekt je zamiš­ljen kao brzo­po­tez­na stu­di­ja i dizajn upe­čat­lji­vih i ori­gi­nal­nih liko­va. Autor si je pomo­ću što­pe­ri­ce zadao toč­no 13 minu­ta da osmis­li i iscr­ta poje­di­no “čudo­vi­šte”. Tim sim­bo­lič­nim vre­men­skim for­ma­tom natje­rao se na brzin­sko raz­miš­lja­nje i izved­bu te se lišio luk­su­za, a isto­vre­me­no i zam­ki, koje pru­ža duži peri­od stva­ra­nja. Nema ski­ci­ra­nja, nema raz­miš­lja­nja, nema istra­ži­va­nja – samo sje­di i crtaj. Likovi nas­ta­ju, razvi­ja­ju se i modi­fi­ci­ra­ju tije­kom tih 13 minu­ta dok autor stva­ra­ju­ći pro­živ­lja­va nji­ho­ve pri­če. Zašto čudo­vi­šta? Zašto ne, ovaj put čudo­vi­šta, slje­de­ći put vozi­la, insek­ti ili pri­bor za jelo. No vrlo vje­ro­jat­no opet čudo­vi­šta. Tko ne voli čudovišta?“piše u pozi­vu na izložbu.

Priredio B. V.