Radionica izrade fanzina „Mini Zini 2019“ u fažanskoj Kasarni

18.11.2018.

Prostor urba­ne kul­tu­re pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne na sudje­lo­va­nje u edu­ka­tiv­noj i kre­ativ­noj radi­oni­ci izra­de fan­zi­na koja će se odr­ža­ti 24. i 25. stu­de­nog 2018. u Kasarni u Fažani.

Fanzin je nepro­fi­ta­bil­na i neza­vis­na publi­ka­ci­ja rađe­na pre­ma d.i.y. (do it your­self – ura­di sam) prin­ci­pu naj­češ­će tiska­na u manjoj nak­la­di. „Mini Zini 2019“ je dvod­nev­na edu­ka­tiv­na i kre­ativ­na radi­oni­ca izra­de fan­zi­na, u ovom slu­ča­ju male publi­ka­ci­je koja će sadr­ža­va­ti i kalen­dar za 2019. godinu.

U izra­di nove publi­ka­ci­je koris­ti­ti će se raz­ni gra­fič­ki ele­men­ti koji su nas­ta­li na radi­oni­ci „Print zine 2018“ odr­ža­ne u Kasarni u srp­nju ove godi­ne. Mini fan­zi­ni biti će izra­đe­ni u nak­la­di od 100 pri­mje­ra­ka te će se bes­plat­no dje­li­ti sudi­oni­ci­ma radi­oni­ce, čla­no­vi­ma udru­ge te svim posje­ti­te­lji­ma Prostora urba­ne kul­tu­re u Fažani.

Svi potreb­ni mate­ri­ja­li i ala­ti za rad i print publi­ka­ci­je su na ras­po­la­ga­nju a dobro­doš­li su i oni zain­te­re­si­ra­ni za izra­du vlas­ti­tog fan­zi­na. Po jedan pri­mje­rak od sva­kog fan­zi­na biti će pohra­njen u Fanzinoteci, arhi­vu neza­vis­nih publi­ka­ci­ja koji se vodi u Prostoru urba­ne kulture.

Radionica/druženje odr­ža­ti će se u pos­li­je­pod­nev­nim sati­ma subo­te i nedje­lje 24. i 25. stu­de­nog 2018. godi­ne. Prijave nisu potreb­ne a radi­oni­ca kao i kori­šte­nje pros­to­ra, ala­ta i mate­ri­ja­la je bes­plat­na i otvo­re­na za sve uzraste.

Tokom subo­te i nedje­lje biti će izlo­že­ni izlož­ba i fan­zi­ni nas­ta­li na radi­oni­ci „Print Zine 2018“ a u nedje­lju po zavr­šet­ku Mini Zini radi­oni­ce spre­ma­mo pri­god­ni domje­nak i glaz­be­ni pro­gram za sve sudi­oni­ke i posjetitelje.

Radionica će se odr­ža­va­ti u pos­li­je­pod­nev­nim sati­ma od 17 do 20 sati a sudje­lo­va­nje je bes­plat­no. Voditelj radi­oni­ce je Oleg Morović.

Priredio B. V.