4. PULICA U KAPUTU – poziv na besplatnu radionicu izrade filmske knjige

11.12.2018.

Popularna radi­oni­ca izra­de film­ske knji­ge u sklo­pu 4. Pulice u kapu­tu – Dana dje­čjeg fil­ma odr­ža­vat će se od 20. do 23. pro­sin­ca u Kinu Valli.

Radionica se sas­to­ji od teorij­skog i prak­tič­nog dije­la, a nami­je­nje­na je dje­ci u dobi od 7 do 12 godi­na. U teorij­skom dije­lu polaz­ni­ci će dobi­ti krat­ki uvid u svi­jet ani­ma­ci­je i ani­mi­ra­nog fil­ma. Filmsku knji­gu (flip book), jed­nu od teh­ni­ka ani­ma­ci­je, pred­sta­vit će polaz­ni­ci­ma kroz ins­pi­ra­tiv­ne rado­ve vodi­telj radi­oni­ce Vibor Juhas, a potom će odr­ža­ti prak­tič­ni dio u kojem će svat­ko od polaz­ni­ka, izra­di­ti svoj pri­mje­rak ani­mi­ra­ne pri­če i sudje­lo­va­ti u stva­ra­nju svi­je­ta ani­ma­ci­je, odnos­no knji­ge koja sadr­ži niz sli­či­ca koje se pos­te­pe­no raz­li­ku­ju jed­na od dru­ge, a brzim lis­ta­njem stra­ni­ca i smje­nji­va­njem sli­či­ca sti­mu­li­ra se pokret i stva­ra uti­sak film­ske animacije.

Radionica će se odr­ža­ti 20. i 21. pro­sin­ca u 18 sati, odnos­no 22. i 23. pro­sin­ca u 11 sati. Prijava je oba­vez­na i vrši se putem e‑pošte na fus@kinovalli.net. Broj mjes­ta je ogra­ni­čen te će se pred­nost dati pre­ma redos­li­je­du izvr­še­nih prijava.

Priredio B. V.