Izložba „Niz dlaku: o kulturološkom aspektu dlaka“ u Etnografskom muzeju Istre

11.12.2018.

Izložba „Niz dla­ku: o kul­tu­ro­lo­škom aspek­tu dla­ka“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 13. pro­sin­ca s počet­kom u 18 sati u Etnografskom muze­ju Istre. Autorice izlož­be, kus­to­si­ce dr. sc. Ivona Orlić i Tamara Nikolić Đerić feno­me­nu dla­ka pri­la­ze iz kul­tu­ro­lo­ške per­s­pek­ti­ve, pro­ma­tra­ju­ći nači­ne na koje je čovjek kroz povi­jest koris­tio dla­ku i koje joj je vri­jed­nos­ti pri­pi­si­vao. Raznolike prak­se izlož­bom su gru­pi­ra­ne kroz dva poj­ma: ritu­ali­za­ci­ja i eko­no­mi­ka dlake.

Ritualizacijom su auto­ri­ce obu­hva­ti­le prak­se veza­ne uz vje­ro­va­nja, reli­gi­ju, mit i narod­ne obi­ča­je dok su kroz eko­no­mi­ku dla­ke sagle­da­ne prak­tič­ni­je funk­ci­je kori­šte­nja dla­ke poput tra­di­cij­skih zana­ta obra­de živo­tinj­ske dla­ke do fri­zer­skih i koz­me­tič­kih prak­si današnjice.

Obzirom da je poneg­dje teško podvu­ći lini­ju izme­đu čis­te ritu­ali­za­ci­je i eko­no­mi­ke, auto­ri­ce su uz pomoć Studia Sonda zadu­že­nog za dizajn izlož­be, nas­to­ja­le vizu­al­nim i pros­tor­nim stra­te­gi­ja­ma nagla­si­ti kul­tur­ni dina­mi­zam ove intri­gant­ne pojave.

Izložbu su finan­cij­ski podr­ža­li Ministarstvo kul­tu­re RH i Istarska Županija, a osta­je otvo­re­na do 1. kolo­vo­za 2019. godine.

Priredio B. V.