Predstava „Sve o ženama“ Teatra Gavran u porečkom kazalištu

04.12.2018.

Kazališna pred­sta­va „Sve o žena­ma“ Teatra Gavran gos­to­vat će u sri­je­du, 5. pro­sin­ca u 20 sati u poreč­kom kaza­li­štu. Redateljica je Mladena Gavran, a u pred­sta­vi igra­ju: Lana Gojak, Kristina Krepela, Mirela VidekHranjec i Katarina Arbanas.

„Nakon 18 godi­na izvo­đe­nja, pede­set pre­mi­je­ra i tri tisu­će repri­za, koje su ima­le više od sedam­s­to tisu­ća gle­da­te­lja diljem svi­je­ta, ova se kome­di­ja ponov­no igra u Hrvatskoj. U pred­sta­vi slo­že­ne struk­tu­re tri glu­mi­ce igra­ju sva­ka po pet ulo­ga u pet raz­li­či­tih pri­ča koje se uza­jam­no ispre­ple­ću osli­ka­va­ju­ći boga­tu ska­lu raz­li­či­tih žen­skih odno­sa i liko­va. Predstava o suvre­me­nim žena­ma, u kojoj se humor i emo­ci­je na neo­bi­čan način izmje­nju­ju, gra­di nesva­ki­daš­nju kaza­liš­nu čaro­li­ju“, navo­di se u opi­su predstave.

Priredio B. V.