Predstavljanje novog albuma Bruna Krajcara u kinu Valli

07.12.2018.

Glazbeno – vizu­al­ni pro­gram pod nazi­vom POZITIVA – Moje pje­sme, moj film bit će odr­žan u subo­tu, 8. pro­sin­ca s počet­kom u 11 sati u Kinu Valli gdje će aka­dem­ski glaz­be­nik, skla­da­telj i kan­ta­utor Bruno Krajcar pred­sta­vi­ti novi album koji sadr­ži deset pje­sa­ma. Većinu tek­s­to­va i sklad­bi pot­pi­su­je sam autor, izu­zev pje­sme „Igračka vje­tro­va“ koju je uglaz­bio na sti­ho­ve pjes­nič­kog bar­da Tina Ujevića i „Jednog lje­ta u Puli“ te „Zidarski sonet“ čiji je autor veli­ki istar­ski pjes­nik, Daniel Načinović, dok je za veći­nu aran­žma­na bila zadu­že­na mla­da labin­ska, već reno­mi­ra­na, glaz­be­ni­ca Dina Rizvić. Master albu­ma dje­lo je Perice Šurana.

Mnogi glaz­be­ni­ci sudje­lo­va­li su u stva­ra­nju albu­ma; Lea Dekleva, Mila Elegović, kla­pa Kaštadi, Neno Belan. Vizualni iden­ti­tet albu­ma pot­pi­su­je poz­na­ti istar­ski umjet­nik i gra­fič­ki dizaj­ner David Ivić. Brunu će se u Kinu Valli pri­klju­či­ti i neki od surad­ni­ka na albu­mu te uz publi­ku na film­skom plat­nu doži­vje­ti vizu­ali­zi­ra­ne pje­sme s novog albu­ma Pozitiva. Upravo je za nas­lov­nu pje­smu albu­ma, koju je ove godi­ne izveo na Zagrebačkom fes­ti­va­lu, snim­ljen i video spot, čiji sce­na­rij i reži­ju pot­pi­su­ju Elizabeta Ružić i Luka Eterović, a snim­ljen je u surad­nji s kašte­lir­skom pro­duk­ci­jom Rose-art. U spo­tu glu­mi Borko Perić, a na pro­mo­ci­ji bit će po prvi puta pred­stav­lje­ni i spo­to­vi koji nisu jav­no pri­ka­zi­va­ni s pje­sma­ma s ovog albu­ma. Ulaz je slobodan.

Priredio B. V.