Predstavljanje projekta Info punkta DC‑a Rojc u sklopu programa SURferaj

21.12.2018.

Program SURferaj – Dani Saveza udru­ga Rojca odr­ža­va se od čet­vrt­ka 20. do subo­te 22. pro­sin­ca u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc u Puli, a u čet­vr­tak je u jutar­njim sati­ma Helena Sterpin iz zadru­ge Praksa pred­sta­vi­la idej­ni pro­jekt Info pun­k­ta DC‑a Rojc.

- Na mjes­tu sadaš­nje por­tir­ni­ce Društvenog cen­tra Rojc bit će reali­zi­ran suvre­me­ni Info pun­kt koji će osim dosa­daš­nje funk­ci­je uklju­či­va­ti i onu pre­zen­ta­cij­sku. Naime, bit će to poli­va­lent­ni pros­tor gdje će koris­ni­ci Rojca moći pred­sta­vi­ti svo­je aktiv­nos­ti. Bit će to mjes­to gdje se neko­ga može pri­če­ka­ti, gdje se lju­di mogu sas­ta­ti, ugos­ti­ti i infor­mi­ra­ti s time da će u nje­mu osta­ti funk­ci­ja i zada­će por­tir­ni­ce, kaza­la je Sterpin.

On je doda­la da je prvo utvr­đe­no činje­nič­no sta­nje te da se nakon toga gle­da­lo kako dje­lo­va­ti sa što manje gra­đe­vin­skih rado­va. Odlučeno je da se otvo­re boč­ni zido­vi por­tir­ni­ce na razi­ni ste­pe­ni­šta i sadaš­njeg malog otvo­ra por­tir­ni­ce gdje bi se nala­zi­la ulaz­na vra­ta budu­ćeg Info pun­k­ta. Na mjes­tu sadaš­njih vra­ta bio bi smje­šten pro­zor­čić por­tir­ni­ce. Otvoreni zido­vi bit će osta­klje­ni s čime će se dobi­ti na pro­zir­nos­ti i otvo­re­nos­ti. Unutarnji pros­tor bi se podi­je­lio (putem poli­ca) u dva zaseb­na dije­la od kojih bi onaj manji slu­žio kao por­tir­ni­ca. Kao mate­ri­jal za poli­ce i pre­grad­ni zid bio koris­ti­le bi se žiča­ne mre­že i rešet­kas­te nose­će pre­gra­de. Na poli­ca­ma bi se nala­zio mate­ri­jal kojeg udru­ge i svi koji dje­lu­ju u Rojcu žele podi­je­li­ti s posjetiocima.

Budući da se radi o idej­nom pro­jek­tu na samom pred­stav­lja­nju Sterpin je uze­la u obzir pri­mjed­be i savje­te zain­te­re­si­ra­nih kako bi se u dalj­njoj raz­ra­di moglo pro­na­ći naj­bo­lje izved­be­no rješenje.

Tekst B. VINCEK

FotogrAfije B. VINCEK i M. FILIPOVIĆ-SANDALJ