Prosinac u Puli – Pregršt novogodišnjih programa

27.12.2018.

Završnih 120 sati pro­sin­ca dono­se Puljanima pro­gra­me koje će igro­ka­zi­ma, ple­som i glaz­bom poz­dra­vi­ti 2018. godi­nu. Čarobna šuma će zasja­ti pro­gra­mi­ma za naj­mla­đe od pred­sta­va do cir­ku­skih ani­ma­ci­ja. U čet­vr­tak 27. pro­sin­ca na ras­po­re­du je „Strka zbr­ka u zem­lji Djeda Mraza“, a u 20.30 na Rocktarati kon­cert će izves­ti Alen Vitasović.

Petak će pro­te­ći u zna­ku raz­no­vr­s­ne glaz­be; jutro će u Čitaonica klu­ba umi­rov­lje­ni­ka ras­pje­va­ti Vesna Nežić Ružić a popod­ne u Čarobnoj šumi Studio Zaro, dok će na Rocktarati nas­tu­pi­ti split­ski TBF, odnos­no u Clubu Uljanik nji­hov sugra­đa­nin Krešo Benglaka s gostima.

Subota će od jutar­njih sati biti živah­na na grad­skoj Tržnici pos­ljed­njim ovo­go­diš­njim kon­cer­tom In Vino Veritasa, Zborom Zaro i Mistralom. Čarobna šuma će pro­te­ći u zna­ku ple­sa s jutar­njim „Rasplesanim Božićem Step Cool“ i popod­nev­nim „Malim ples­nim darom“, dok će večer obi­lje­ži­ti Bang Bang na Rocktarati i C.U.B.E. #6: bre­ak­dan­ce & hip hop bat­tles u Clubu Uljanik.

30. pro­si­nac ponu­di­ti će dvi­je cir­ku­ske ani­ma­ci­je Martiniuss Clown Show i Martiniuss Fire Show, a Rocktaratu, koja je ove godi­ne pros­la­vi­la dese­tu godiš­nji­cu, zatvo­ri­ti će Sake i Flo Masters. Na Silvestrovo će se od 10.30 do 12.30 odr­ža­ti popu­lar­ni gas­tro-zabav­ni pro­gram veli­ke novo­go­diš­nje fri­ta­je s Vesnom Nežić Ružić i Duom Magnolija.

Doček Nove godi­ne u pod­ne s počet­kom u 11 sati odr­ža­ti će se tra­di­ci­onal­no na Trgu Kralja Tomislava uz popu­lar­ne Gustafe. Odbrojavanje do Nove godi­ne će na Forumu zapo­če­ti već od 21 sat uz DJ‑a Jan Plexyja, Puljane i nji­ho­ve gos­te će u 2019. uves­ti Crvena jabu­ka, a zaba­vu do jutar­njih sati osi­gu­ra­ti će Night Express. Udruga Seasplash ove godi­ne orga­ni­zi­ra neza­obi­laz­ni elek­tro­nič­ki doček u tune­li­ma Zerostrasse s pro­gra­mom Sub Day Zero s počet­kom u 22 sata.

Prvog dana Nove godi­ne u pod­ne u Hotelu Park Plaza Histria Vesna Ivanović Ocvirk odr­ža­ti će novo­go­diš­nji kon­cert „Joy to the wor­ld“ a Pula Jazz Band u 19 sati u Hotelu Pula.

Priredio B. V.