SURferaj i FreeZURA – predstavljene novosti Saveza udruga Rojca

27.12.2018.

U sklo­pu SURferaja – pro­gra­ma Dana Saveza udru­ga Rojca koji su se u Društvenom cen­tru Rojc odvi­ja­li od 20. do 22. pro­sin­ca, u petak je u Dnevnom borav­ku odr­ža­no i pred­stav­lja­nje pro­gra­ma i pro­je­ka­ta SUR‑a, mre­že udru­ga DC‑a Rojc koja ih okup­lja, pred­stav­lja i poti­če među­sob­nu surad­nju s ciljem izgrad­nje zajed­niš­tva i poti­ca­nja razvo­ja Rojca.

Programe i pro­jek­te pred­sta­vi­li su čla­no­vi SUR‑a, Martina Malić, Danijela Poropat, Dušica Radojčić, Vedran Stanić te Branimir Sljepčević, koji je na počet­ku broj­ka­ma pre­do­čio rad Dnevnog borav­ka u pro­tek­loj godi­ni, kad je ovaj pros­tor kori­šten 183 puta, a ukup­no je na 121. odr­ža­noj pri­red­bi nazo­či­lo pre­ko 10.000 posje­ti­te­lja. Osim čla­ni­ca SUR‑a pros­tor je koris­ti­lo još 40 dru­gih udru­ga iz Rojca, 53% pro­gra­ma su bili raz­ni kul­tur­ni sadr­ža­ji, a osta­lo pre­da­va­nja, pre­zen­ta­ci­je, kon­fe­ren­ci­je, okru­gli sto­lo­vi i sl. Dio Dnevnog borav­ka ove godi­ne pos­tao je i Radio Rojc, koji emi­ti­ra iz straž­nje pros­to­ri­je i uči­nio je mno­go na većoj vid­lji­vos­ti aktiv­nos­ti koje se odvi­ja­ju u i oko Rojca.

Također, ide­ja oživ­lja­va­nja dvo­ri­šta zgra­de lje­tos je zaži­vje­la i s novim pro­gra­mi­ma „Ljeto u Rojcu“, te je zajed­no s radi­jem pro­ši­ri­la per­cep­ci­ju Rojca u jav­nos­ti i oku­pi­la velik broj posje­ti­te­lja (poseb­no kon­cer­ti, među koji­ma i oni Gogol Bordela, Repetitora, Damira Avdića i dr.).

Danijela Poropat pred­sta­vi­la je Otvorenu plat­for­mu Rojc, izras­lu iz plat­for­me „Suradnjom i zna­njem za zajed­nič­ko dobro“, koju je udru­ga Metamedij osmis­li­la u surad­nji sa SUR-om. Platforma ima za cilj uklju­či­ti dru­ge koris­ni­ke Rojca, koji nisu čla­no­vi SUR‑a, kako bi zajed­no radi­li na su-uprav­lja­nju DC-om. Dušica Radojčić je u sklo­pu aktiv­nos­ti Platforme oba­vi­la raz­go­vo­re s pred­stav­ni­ci­ma svih udru­ga i orga­ni­za­ci­ja nas­ta­nje­nih u Rojcu, pri čemu su utvr­đe­ne nji­ho­ve potre­be i način kori­šte­nja pros­to­ra. Biti će to osno­va na teme­lju koje će se sas­ta­vi­ti novi kri­te­ri­ji za dodje­lu ugo­vo­ra o kori­šte­nju, u čemu će sudje­lo­va­ti svi zain­te­re­si­ra­ni. Platforma radi i na razvo­ju komu­ni­ka­ci­je i surad­nje sa širom grad­skom zajed­ni­com, pa je tako pro­tek­log lip­nja na ovo­go­diš­njoj Akciji Rojc sudje­lo­va­la 21 udru­ga, dok je Radio Rojc sada pre­ras­tao u glav­nu aktiv­nost Platforme i sve većom slu­ša­noš­ću doka­zu­je koli­ko radio može biti uspje­šan medij za razvoj zajed­ni­ce. Nadalje, zak­la­da Kultura nova finan­cij­ski podr­ža­va aktiv­nos­ti Platforme na afir­mi­ra­nju neza­vis­ne kul­tu­re i suvre­me­ne umjet­nos­ti, pa tako i dan rani­je odr­žan Okrugli stol na tu temu, kao i sav trod­nev­ni SURferaj pro­gram. Uskoro će se, tako­đer pod okri­ljem Otvorene plat­for­me Rojc, moći pre­uze­ti i isto­ime­na bes­plat­na mobil­na apli­ka­ci­ja koja će dodat­no pobolj­ša­ti infor­mi­ra­nost jav­nos­ti o svim doga­đa­nji­ma u Rojcu.

Posredstvom EU pro­gra­ma Erasmus+ SUR je već više godi­na doma­ćin EU volon­ter­skoj služ­bi, odnos­no mla­dim Europljanima koji volon­ti­ra­njem u nekoj dru­goj EU zem­lji uče, rade, stje­ču nova iskus­tva i pri­ja­te­lje, zajed­no gra­de­ći novi europ­ski iden­ti­tet. Ove godi­ne SUR je ugos­tio dvi­je volon­ter­ke – Berinu iz BiH i špa­njol­ku Kristinu, koje su poma­ga­le u broj­nim aktiv­nos­ti­ma SUR‑a, a dale su i svoj kre­ativ­ni obol kroz emi­si­je na Radio Rojcu, osli­ka­va­nje pros­to­ra, tečaj špa­njol­skog i dr. Za velja­ču idu­će godi­ne naj­av­ljen je dola­zak četi­ri nova volon­te­ra koji će u Rojcu bora­vi­ti pet mje­se­ci, a ovaj će put to biti mla­di iz Italije, Nizozemske, Rusije i Armenije.

U nas­tav­ku je pred­stav­ljen i novi pro­jekt FreeZURA – Slobodna zajed­ni­ca umjet­ni­ka u razvo­ju, koji će SUR reali­zi­ra­ti u surad­nji s udru­ga­ma Kontakt, Zvona i nari i Gradskom radi­oni­com. Namijenjen je mla­di­ma od 15 do 25 godi­na koji­ma je ponu­đe­no pet bes­plat­nih radi­oni­ca: Glazbena, Radionica kre­ativ­nog pisa­nja i nak­lad­niš­tva, Radionica stri­pa i ilus­tra­ci­je, Radionica suvre­me­nog ple­sa te Likovna radi­oni­ca izra­de murala.

Nadalje, istak­nut je i pro­jekt GRADimo Rojc, prvi veći pro­jekt SUR‑a kojem je Europski soci­jal­ni fond za slje­de­će dvi­je godi­ne dodi­je­lio 2, 37 mili­ju­na kuna. Ta će sred­stva biti usmje­re­na u razvoj sudi­onič­kog uprav­lja­nja i izna­la­že­nje učin­ko­vi­ti­jih mode­la uprav­lja­nja zgra­dom, kao i u kul­tur­ne aktiv­nos­ti u DC‑u. Partneri na pro­jek­tu su udru­ge Zelena Istra, Čarobnjakov šešir, Merlin i Metamedij. Kako je jedan od cilje­va pro­jek­ta uči­ni­ti Rojc što pris­tu­pač­ni­jim, dio nov­ca biti će utro­šen i u adap­ta­ci­ju por­tir­ni­ce koja će pos­ta­ti repre­zen­ta­tiv­ni info-pun­kt. U okvi­ru Platforme orga­ni­zi­ran je i okru­gli stol “Izazovi neza­vis­ne kul­tu­re u Istri”, naprav­lje­na apli­ka­ci­ja o udru­ga­ma koris­ni­ca­ma pros­to­ra u Rojcu, te kon­cept edu­ka­cij­ske plat­for­me za dje­lat­ni­ke u kul­tu­ri. Pripremljeno je i gla­si­lo RojcaVeznik koje će biti objav­lje­no u pdf for­ma­tu na por­ta­lu Rojcnet.

U part­ner­stvu s Gradom Pulom, u tije­ku su rado­vi na rekons­truk­ci­ji kro­va zgra­de Rojca, koji bi idu­će godi­ne tre­ba­li biti okon­ča­ni, a u pri­pre­mi su i pro­jekt hos­te­la s 65 leža­ja u straž­njem dije­lu zgra­de, te pro­jekt obno­ve fasade.

Kako je nagla­si­la Dušica Radojčić, poku­ša­ja okup­lja­nja „sta­na­ra“ Rojca bilo je i pri­je SUR‑a, ali inte­res za uklju­či­va­nje u aktiv­nos­ti od zajed­nič­ke važ­nos­ti i danas je, u odno­su na broj koris­ni­ka, rela­tiv­no slab. O tome svje­do­či i činje­ni­ca da je u SUR za sada aktiv­no uklju­če­na sve­ga 21 od 180 udru­ga koli­ko ih bora­vi u Rojcu. Stoga moguć­nos­ti za razvoj ima još jako puno i šte­ta bi bilo da pri­ča osta­ne samo na čes­to isti­ca­nim „ogrom­nim poten­ci­ja­li­ma“ ovog pros­to­ra koji sada – veli­kim dije­lom i zas­lu­ga­ma SUR‑a – ras­te u među­na­rod­no priz­nat i hva­ljen druš­tve­ni centar.

Tekst Daniela KNAPIĆ

Fotografije iz Arhive Rojcneta