Uključi se u FreeZURU!

13.12.2018.

FreeZURA – slo­bod­na zajed­ni­ca umjet­ni­ka u razvo­ju ino­va­ti­van je pro­jekt koji pro­vo­de Savez udru­ga Rojc u surad­nji s udru­ga­ma Kontakt, Gradska radi­oni­ca i Zvona i Nari u svr­hu stva­ra­nja poti­caj­nog okru­že­nja za osna­ži­va­nje kom­pe­ten­ci­ja mla­dih na podru­čju kul­tu­re i umjet­nos­ti u Istarskoj župa­ni­ji. Pozivamo mla­de od 15 do 25 godi­na da se pri­klju­če bes­plat­nim kre­ativ­nim radi­oni­ca­ma i to glaz­be­noj, radi­oni­ci kre­ativ­nog pisa­nja i nak­lad­niš­tva, radi­oni­ci stri­pa i ilus­tra­ci­je, radi­oni­ci suvre­me­nog ple­sa i likov­noj radi­oni­ci izra­de mura­la. Zainteresirani se mogu uklju­či­ti pri­ja­vom na inter­net­skoj stra­ni­ci www.freezura.eu. Radionice će se pro­vo­di­ti na podru­čju gra­da Pule.

Polaznici glaz­be­ne radi­oni­ce istra­ži­va­ti će raz­li­či­te aspek­te glaz­be, osmiš­lja­va­ti aran­žma­ne te stva­ra­ti kra­ća ili duža glaz­be­na dje­la. Na radi­oni­ci kre­ativ­nog pisa­nja i nak­lad­niš­tva ana­li­zi­ra­ti će knji­žev­ne tek­s­to­ve, razvi­ja­ti jav­ni nas­tup te napo­s­ljet­ku napi­sa­ti vlas­ti­ti tekst, osmis­li­ti kori­ce i ilus­tra­ci­je, tiska­ti i uve­za­ti svoj rad. Radionica stri­pa i ilus­tra­ci­je obu­hva­tit će osno­ve stri­pa, povi­jest stri­pa, arhi­tek­tu­ru i kom­po­zi­ci­ju, nara­ci­ju, sce­na­rij i crta­nje, osno­ve ilus­tra­ci­je te izra­du vlas­ti­te strip table. Osim uvo­da u povi­jest ple­sa i razvoj­nih psi­ho­mo­tor­nih obra­za­ca, kroz teh­nič­ke vjež­be i impro­vi­za­ci­je polaz­ni­ci će na radi­oni­ci suvre­me­nog ple­sa nauči­ti kako efek­tiv­no sura­đi­va­ti s gru­pom u cilju ostva­re­nja zajed­nič­kih pos­tig­nu­ća, dok će likov­na radi­oni­ca izra­de mura­la obu­hva­ti­ti osno­ve o vizu­al­noj kul­tu­ri, zid­nom sli­kar­stvu i likov­nog izra­ža­va­nja u jav­nom prostoru.

Projekt sufi­nan­ci­ra Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Vrijednost pro­jek­ta je 507.562,24 kuna, od čega je 431.427,90 kuna sufi­nan­ci­ra­no sred­stvi­ma Europske uni­je iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Uz pro­jekt FreeZURA Savez udru­ga Rojca u surad­nji sa Gradom Pula i udru­ga­ma Zelena Istra, Čarobnjakov šešir, Metamedij i Merlin pro­vo­di još jedan veli­ki pro­jekt. Radi se o pro­jek­tu „Grad(imo) Rojc“ sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma Europske uni­je tako­đer iz Europskog soci­jal­nog fon­da koji je vri­je­dan više od 2 mili­ju­na kuna.

Priredio B. V.