Upoznajte Europsku prijestolnicu kulture kroz novi HRT-ov serijal “EPK za početnike”

21.12.2018.

Rijeka je prvi hrvat­ski grad koji je pod slo­ga­nom “Luka raz­li­či­tos­ti” dobio titu­lu Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. Ovu pres­tiž­nu titu­lu Rijeka će nosi­ti vrlo brzo – 2020. godi­ne, te je sto­ga Odjel za kul­tu­ru HTV‑a pokre­nuo novu emi­si­ju “EPK za počet­ni­ke” koja će gle­da­te­lje uves­ti u taj naj­ve­ći europ­ski kul­tur­ni doga­đaj u povi­jes­ti Hrvatske.

U subo­tu, 22. pro­sin­ca na HTV1 s počet­kom u 13.15 sati kre­će emi­ti­ra­nje seri­ja­la “EPK za počet­ni­ke” auto­ri­ce Jelene Jindre. U pede­set­mi­nut­nim nas­tav­ci­ma auto­ri­ca će kroz četi­ri epi­zo­de pri­ka­za­ti što je to Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re te kako se taj pro­jekt mije­njao kroz povi­jest, što za jedan grad zna­či dobi­ti tu titu­lu i kako se gra­do­vi pri­pre­ma­ju za nju, ali i tko su lju­di koji u Rijeci rade na EPK pro­jek­tu te, narav­no, što se sve u gra­du i oko­li­ci deša­va uoči godi­ne pros­la­ve titu­le. Autorica će u seri­ja­lu, izme­đu osta­log, pro­pi­ti­va­ti i to tre­ba li cije­la Hrvatska biti ponos­na što će Rijeka biti prva hrvat­ska Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re te da li je ta titu­la samo još jed­na bri­sel­ska mje­ra ili zais­ta pri­li­ka za Rijeku da kao Luka raz­li­či­tos­ti pokre­ne grad i nje­go­ve stanovnike.

Prva epi­zo­da seri­ja­la “EPK za počet­ni­ke” tako dono­si doku­men­tar­ne repor­ta­že iz Plovdiva i Matere, bugar­skog, odnos­no tali­jan­skog gra­da koji će u siječ­nju pos­ta­ti Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re za godi­nu 2019. Gledatelji će saz­na­ti čime je to Plovdiv nad­ma­šio Sofiju, te što je EPK titu­la doni­je­la gra­du i gra­đa­ni­ma osim ras­ta u bro­ju turis­ta. Također će biti rije­či o tome kako je Matera, male­ni gra­dić na jugu Italije pos­tao sre­di­štem tali­jan­ske kul­tu­re te kakav odnos sta­nov­ni­ci ovo­ga gra­da ima­ju pre­ma svo­jim umjet­ni­ci­ma. Imajući na umu ovaj kon­tekst, auto­ri­ca će pos­ta­vi­ti pita­nje što tre­ba oče­ki­va­ti od Rijeke, ali i Hrvatske.

Nikada emi­ti­ran raz­go­vor s Melinom Mercouri, idej­nom začet­ni­com EPK titu­le, snim­ljen osam­de­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća za TV Zagreb, pri­ka­zat će se u dru­goj epi­zo­di. Ova grč­ka minis­tri­ca i glu­mi­ca svo­ju je ide­ju zajed­nič­ke europ­ske kul­tu­re u čijoj je bazi bogat­stvo i raz­no­li­kost, pro­ve­la u dje­lo, a EPK titu­lu prvi je nosio nje­zin rod­ni grad Atena 1985. godi­ne. Čelni lju­di biv­ših Europskih pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re govo­rit će o tome kako se pro­jekt mije­njao kroz povi­jest i zašto su oni još uvi­jek ovis­ni­ci o EPK‑u. Gledatelji će tako­đer moći saz­na­ti tko su lju­di koji u Rijeci vode pro­jekt i kako to izgle­da na terenu.

Treći dio “EPK za počet­ni­ke” posve­ćen je pro­jek­tu Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re i objas­nit će što u prak­si zna­či da je EPK pro­gram svih sta­nov­ni­ka, a ne umjet­ni­ka, te kako gra­đa­ni mora­ju biti aktiv­ni i sudje­lo­va­ti u nje­mu. U pos­ljed­njoj, čet­vr­toj epi­zo­di, auto­ri­ca nas vodi na Maltu, u gra­dić Vallettu, Europsku pri­jes­tol­ni­cu kul­tu­re za godi­nu 2018. te poka­zu­je s kojim su se iza­zo­vi­ma grad i pro­jekt mora­li suoči­ti te jesu li ih uspje­li nad­v­la­da­ti, kao i gdje se u sve­mu tome, godi­nu uoči naj­ve­ćeg kul­tur­nog doga­đa­ja nala­zi Rijeka.

Uz ured­ni­cu i novi­nar­ku Jelenu Jindru, u stva­ra­nju seri­ja­la “EPK za počet­ni­ke” sudje­lo­va­li su sni­ma­te­lji Davor Petričić i Marko Bezić, mon­ta­že­ri Damir Čučić i Davorka Feller, skla­da­telj Josip Maršić te dizaj­ne­ri­ca Marina Periša.

Priredio B. V.