EPK Rijeka 2020: Gradsko kazalište lutaka Rijeka posvećeno radu s djecom s poteškoćama u razvoju

24.01.2019.

Rijeka i Galway, dvi­je Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re koje titu­lu nose 2020. godi­ne, ostva­ri­li su još jed­nu surad­nju kroz edu­ka­ci­ju o sen­zor­nom kaza­li­štu, nami­je­nje­no dje­ci s raz­li­či­tim pote­ško­ća­ma u razvo­ju. Ono će dje­lo­va­ti u sklo­pu pro­gra­ma Dječje kuće, Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kulture.

Glumci-lut­ka­ri Gradskog kaza­li­šta luta­ka Rijeka Damir Orlić, David Petrović i Alex Đaković sudje­lo­va­li su na pre­da­va­nji­ma, ali i prak­tič­nom radu s umjet­ni­ci­ma i dje­com u Galwayu, a sve na poziv orga­ni­za­ci­je Galway Autism Partnership i tima Galway 2020. S nji­ma je bila i rav­na­te­lji­ca GKL‑a Magdalene Lupi Alvir:

- Naših tro­je glu­ma­ca-lut­ka­ra uči­li su zajed­no s kole­ga­ma umjet­ni­ci­ma iz Galwayja, vođe­ni sjaj­nim reda­te­ljem i kaza­liš­nim umjet­ni­kom Timom Webbom iz Velike Britanije, posve­će­nom upra­vo radu na podru­čju inte­rak­tiv­nog kaza­li­šta za bebe i malu dje­cu, te dje­cu s pote­ško­ća­ma u razvo­ju. Oduševljena sam nje­go­vim pris­tu­pom sen­zor­nom kaza­li­štu, finom radu s glum­ci­ma i glaz­be­ni­ci­ma! Moram reći da sam i jako ponos­na na izved­bu riječ­kih glu­ma­ca-lut­ka­ra u pred­sta­vi, koju su osmis­li­li i izve­li zajed­no s kole­ga­ma iz Galwayja i to dje­ci raz­li­či­tog spek­tra autiz­ma. Radi se o dje­ci nižih, odnos­no pri­prem­nih raz­re­da jed­ne galway­ske osnov­ne ško­le u dobi od 4 do 6 godina.

- Za naše glum­ce i naše kaza­li­šte ovo je jed­no sasvim novo, dra­go­cje­no i pre­kras­no iskus­tvo, a s obzi­rom na činje­ni­cu da ćemo unu­tar Dječje kuće radi­ti upra­vo na podru­čju sen­zor­nog kaza­li­šta, želja nam je da se ovaj jedins­tve­ni pro­jekt razvi­ja dalje s kole­ga­ma iz Galwayja i Timom Webbom te se nada­mo zajed­nič­kom nas­tav­ku surad­nje u 2020. godi­ni. Gradsko kaza­li­šte luta­ka Rijeka u sva­kom slu­ča­ju nas­tav­lja svoj rad na podru­čju sen­zor­nog kaza­li­šta za dje­cu, kao prvo dje­čje i lut­kar­sko kaza­li­šte u Hrvatskoj, a naj­vje­ro­jat­ni­je i u regi­ji, posve­će­no upra­vo kaza­liš­nom radu s dje­com s raz­li­či­tim pote­ško­ća­ma u razvo­ju, istak­nu­la je ponos­no Lupi Alvir.

Da su na radi­oni­ca­ma upi­li puno novog zna­nja, pot­vr­đu­ju i sami glumci.

- Senzorno sam kaza­li­šte zamiš­ljao na jedan način, bazi­ra­no uglav­nom na pokre­tu, a vodi­telj radi­oni­ce je otvo­rio vra­ta sasvim dru­gom – tek­s­tu­al­nom dije­lu na kojeg dje­ca mogu jako dobro reagi­ra­ti. Prilikom pre­zen­ta­ci­je, reak­ci­je dje­ce bile su izvr­s­ne i time smo svi bili ugod­no izne­na­đe­ni. Mogao bih reći da su nam se svi­ma otvo­ri­li novi pogle­di na ovak­vo stva­ra­laš­tvo, kaže glu­mac-lut­kar Alex Đaković.

Njegov je kole­ga David Petrović istak­nuo kako je za nje­ga umjet­nič­ki rad s dje­com s pote­ško­ća­ma u razvo­ju i raz­nim obli­ci­ma autiz­ma, bilo novo iskustvo:

- Trebalo je obra­ti­ti poseb­nu paž­nju na to kako tak­va dje­ca razu­mi­ju i reagi­ra­ju na kaza­liš­ne efek­te i ani­ma­ci­ju pred­me­ta. Već nakon par dana rada i nas­tu­pa u osnov­noj ško­li mogle su se vidje­ti pro­mje­ne kod poje­di­na­ca u smis­lu pris­tu­pa i odno­sa glu­mac-lut­ka-publi­ka. Njihov iskre­ni osmi­jeh i sre­ća koja je iz njih izla­zi­la iz mene kao glum­ca-lut­ka­ra izvla­či ono naj­bo­lje i daje smi­sao mom radu.

Damir Orlić, glu­mac-lut­kar i tako­đer polaz­nik radi­oni­ce „Hear Our Voice“  pot­pu­no je impre­si­oni­ran ovim iskustvom:

- Radili smo u ško­li s dje­com s autiz­mom i jezič­ne bari­je­re uop­će nije bilo, moglo je tra­ja­ti besko­nač­no. Moram reći kako se zad­njih godi­na moj život pot­pu­no pre­okre­nuo; želim se bavi­ti kaza­li­štem za dje­cu i to naro­či­to kaza­li­štem za dje­cu s poseb­nim potre­ba­ma, što je u današ­njem svi­je­tu zane­ma­re­no, a pri­je­ko potrebno.

Priredio B. V.