Javni poziv za financiranje udruga Grada Pule u 2019. godini

10.01.2019.

Grada Pule ras­pi­sao je Javni poziv za finan­ci­ra­nje pro­gra­ma, pro­je­ka­ta, mani­fes­ta­ci­ja i aktiv­nos­ti od inte­re­sa za opće dobro koje pro­vo­de udru­ge i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je na podru­čju Grada Pule u 2019. godi­ni. Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va je 9. veljače.

Grad Pula pozi­va udru­ge i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je koje su pro­gram­ski usmje­re­ne na rad u podru­čji­ma naz­na­če­nim u ovom Javnom pozi­vu da se pri­ja­ve za finan­cij­sku podr­šku pro­gra­mi­ma, pro­jek­ti­ma, mani­fes­ta­ci­ja­ma, aktiv­nos­ti­ma, finan­cij­sku podr­šku ins­ti­tu­ci­onal­nom i orga­ni­za­cij­skom razvoju.

Udruge i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je koje su pro­gram­ski usmje­re­ne na rad u područjima

naz­na­če­nim u ovom Javnom pozi­vu mogu pod­ni­je­ti pri­ja­vu za:

- finan­cij­sku podr­šku pro­gra­mu, pro­jek­tu, mani­fes­ta­ci­ji i aktiv­nos­ti­ma koji pridonose

razvo­ju pri­ori­tet­nih podru­čja iz ovog Poziva

- tro­go­diš­nju finan­cij­sku podr­šku pro­gra­mu, pro­jek­tu, mani­fes­ta­ci­ji i aktivnostima

koji pri­do­no­se razvo­ju pri­ori­tet­nih podru­čja iz ovog Poziva

- tro­go­diš­nju finan­cij­sku podr­šku ins­ti­tu­ci­onal­nom i orga­ni­za­cij­skom razvoju.

Udruge i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je suk­lad­no ovom Pozivu mogu pri­ja­vi­ti programe,

pro­jek­te, mani­fes­ta­ci­je, aktiv­nos­ti iz slje­de­ćih pri­ori­tet­nih područja:

Prioritetno podru­čje: KULTURA

Programi, pro­jek­ti, mani­fes­ta­ci­je, aktiv­nos­ti koji se odno­se na:

- dram­sku, film­sku i scen­sku djelatnost

- knji­žev­no stva­ra­laš­tvo, knjiž­nič­nu i nak­lad­nič­ku djelatnost

- likov­nu i muzej­sko – gale­rij­sku djelatnost

- glaz­be­nu i glaz­be­no – scen­sku djelatnost

- ino­va­tiv­ne umjet­nič­ke i kul­tur­ne prakse

- među­na­rod­nu suradnju

- kul­tur­ni amaterizam

- pro­gra­me zajed­ni­ce, grad­ske manifestacije

- kul­tu­ru mla­dih, pro­gra­me i pro­jek­te mla­dih i za mla­de, edu­ka­ci­ju u podru­čju kul­tu­re, edu­ka­cij­ske pro­jek­te i programe

Prioritetno podru­čje: CIVILNO DRUŠTVO; VJERSKE ZAJEDNICE, NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE, UDRUGE PROIZAŠLE IZ RATA I SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Programi, pro­jek­ti, mani­fes­ta­ci­je i aktiv­nos­ti koji se odno­se na:

- naci­onal­ne zajed­ni­ce i manjine

- vjer­ske zajednice

- udru­ge pro­izaš­le iz rata

- sin­di­kal­ne organizacije.

Priredio B. V.