Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

08.01.2019.

Ministarstvo kul­tu­re RH obja­vi­lo je Javni poziv za pred­la­ga­nje pro­gra­ma koji poti­ču razvoj publi­ke u kul­tu­ri u Republici Hrvatskoj za 2019. godi­nu. Prijave na teme­lju ovog Poziva mogu se pod­no­si­ti do 1. veljače.

Pravo pod­no­še­nja pri­ja­va na teme­lju ovog Poziva ima­ju samos­tal­ni umjet­ni­ci, umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je, usta­no­ve u kul­tu­ri, prav­ne i fizič­ke oso­be koje obav­lja­ju dje­lat­nos­ti u kul­tu­ri na podru­čju Hrvatske, udru­ge, jedi­ni­ce lokal­ne i područ­ne (regi­onal­ne) samo­upra­ve i usta­no­ve koje obav­lja­ju dje­lat­nost umjet­nič­kog obrazovanja.

Pod poj­mom „razvo­ja publi­ke“ podra­zu­mi­je­va­ju se aktiv­nos­ti koje se podu­zi­ma­ju da bi se, dodat­nom pot­po­rom, poti­ca­lo sudje­lo­va­nje u kul­tu­ri i umjet­nos­ti, ispu­ni­le potre­be i inte­re­si pos­to­je­će publi­ke te stvo­ri­la nova publika.

Predloženi pro­gra­mi mogu se odno­si­ti na sva podru­čja kul­tu­re i umjet­nos­ti: izved­be­ne i vizu­al­ne umjet­nos­ti, knji­žev­nost, kul­tur­nu bašti­nu i film te pro­gra­me među­na­rod­ne kul­tur­ne suradnje.

Posebna će se pozor­nost posve­ći­va­ti inter­dis­ci­pli­nar­nim pro­gra­mi­ma koji nas­to­je pove­za­ti kul­tu­ru i umjet­nost s dru­gim podru­čji­ma druš­tve­nog djelovanja.

Sredstva će se dodje­lji­va­ti za pro­gra­me koji­ma je cilj razvoj publi­ke u kul­tu­ri, a sadr­ža­va­ju neke od slje­de­ćih pro­gram­skih aktivnosti:

- stva­ra­nje anga­ži­ra­ne publi­ke koja će sudje­lo­va­ti u umjet­nič­kim i kul­tur­nim doga­đa­nji­ma u for­mal­nom i nefor­mal­nom okruženju

- omo­gu­ći­va­nje pris­tu­pa kul­tur­nim i umjet­nič­kim pro­gra­mi­ma u pro­met­no sla­bi­je pove­za­nim podru­čji­ma, pove­ća­nje sudje­lo­va­nja u kul­tu­ri ranji­vih sku­pi­na (dje­ca i mla­di, sred­nja i sta­ri­ja gene­ra­ci­ja, oso­be s inva­li­di­te­tom, jezič­ne i naci­onal­ne manji­ne, sta­nov­ni­ci rijet­ko nase­lje­nih podru­čja i podru­čja od poseb­ne držav­ne skr­bi i sl.)

- pove­ća­nje vid­lji­vos­ti kul­tu­re u teh­no­lo­ško-medij­skom pros­to­ru na ino­va­ti­van i kre­ati­van način; razvoj mode­la za inte­rak­tiv­nu komu­ni­ka­ci­ju s publi­kom putem digi­tal­nih sadr­ža­ja (npr. apli­ka­ci­je, vide­oigre, pro­gram­ski kana­li ‒ pri­je­nos uži­vo, digi­tal­ne plat­for­me i sl.)

-  istra­ži­va­nja (npr. seg­men­ta­ci­ja publi­ke, defi­ni­ra­nje cilja­ne sku­pi­ne i nje­zi­nih potre­ba), raz­mje­na zna­nja (ino­va­ti­van i inter­dis­ci­pli­nar­ni pris­tup) i stva­ra­nje poten­ci­jal­nih part­ner­stva u podru­čju razvo­ja publi­ke, aktiv­nos­ti veza­ne uz edukaciju

- osmiš­lja­va­nje i pro­ved­ba surad­nič­kih prak­si s ciljem uklju­či­va­nja šire zajed­ni­ce u razvoj kul­tur­nih sadržaja

- osmiš­lja­va­nje ino­va­tiv­nih pris­tu­pa u uspos­tav­lja­nju komu­ni­ka­ci­je s umjet­nič­kim djelima

- poti­ca­nje umjet­ni­ka i orga­ni­za­ci­ja u kul­tu­ri i umjet­nos­ti na razvoj pos­to­je­će te stva­ra­nje nove publike.

Priredio B. V.