Noć muzeja 2019. u Vodnjanu, Rovinju, Umagu, Buezetu i Raklju

29.01.2019.

Programu Noći muze­ja 2019. koji će biti odr­žan 1. velja­če, pri­dru­ži­li su se Vodnjan, Rovinj, Buzet i Rakalj. U nas­tav­ku dono­si­mo ras­po­red pro­gra­ma po gradovima.

Vodnjan

Ekomuzej Istrian de Dignan

19.00 – 00.00

OTVORENJE IZLOŽBE ANE MARINOVIĆ: LINIJA ŽIVOTA, CRNO-BIJELE ŽIVOTINJE

Životinje medi­ci­ne (Totem živo­ti­nje, živo­ti­nje moći) odgo­va­ra­ju arhe­tip­skim duho­vi­ma veza­nim za sva­ku živo­tinj­sku vrstu i oni su nosi­te­lji pre­ciz­ne poru­ke kada se pojav­lju­ju na našem putu: • fizič­ki • u snu • u prikazu

20.00 – 21.00

PREDSTAVLJANJE KALENDARA I ČITANJE POEZIJE NA ABORAVLJENOM VODNJANSKOM DIJALEKTU

Kalendar Ekomuzeja za 2019. pred­stav­lja ono što je danas osta­lo od tra­di­ci­ja; moder­nu inter­pre­ta­ci­ju istih. Kalendar pra­te pje­sme na zabo­rav­lje­nom, vod­njan­skom dija­lek­tu auto­ri­ce Loredane Bogliun koja će iste pro­či­ta­ti za posjetitelje.

21.00 – 00.00

LUISINA MELLAO: VIDEO MAPPING INSTALACIJA

Bivši jugos­la­ven­ski amba­sa­dor Brščić, Ekomuzeju doni­rao je dio svo­je zbir­ke pred­me­ta iz vre­me­na koje je pro­veo kao amba­sa­dor u raz­nim afrič­kim zem­lja­ma. Autorica je opo­ra­vi­la i digi­ta­li­zi­ra­la dio nje­go­ve osob­ne zbir­ke video zapi­sa koje su sni­ma­ne Super 8 kame­ra­ma. Video map­pin­gom pri­ka­za­ti će se dnev­ni život amba­sa­do­ra i svje­do­či­ti kul­tur­nom nas­li­je­đu Jugoslavije.

21.00 – 00.00

OTVORENJE NOVOG DJELA EKOMUZEJA

Novi dio zgra­de samog Ekomuzeja prvi put će se otvo­ri­ti za jav­nost i pri­ka­za­ti pla­ni­ra­nu zas­ta­rje­lost teh­no­lo­gi­je i njen razvoj u sva­kod­nev­nom životu.

Rovinj

Muzej gra­da Rovinja

18.00 – 22.00

RAZGLED IZLOŽBE O TISKARSKOJ OBITELJI COANA , „OTISCI UTISAKA – ODJECI MODERNOG TISKARSTVA ROVINJ – POREČ – ISTRA“ UZ STRUČNO VODSTVO AUTORA POSTAVA.

18. – 19. sati: raz­gled izlož­be „Otisci uti­sa­ka – Odjeci moder­nog tiskar­stva Rovinj – Poreč – Istra“ uz STRUČNO VODSTVO auto­ra. 19. – 20. sati: PP PREZENTACIJA: Izlagački pro­gra­mi likov­nog odje­la muze­ja. 20. – 21. sati: PREDSTAVLJANJE KATALOGA „Štovanje – pred­me­ti puč­ke pobož­nos­ti Rovinja“ 21. – 22. sati:PP PREZENTACIJA: „Nove teh­no­lo­gi­je u arhe­olo­škim istra­ži­va­nji­ma i obra­di arhe­oške građe.

Umag

Muzej gra­da Umaga

18.00 – 19.00

FOLKLOR 2.0

Dječja radi­oni­ca remik­si­ra­nja tra­di­cij­ske glaz­be uma­ško­ga kraja.

19.00 – 19.30

FILM KAO SREDSTVO OČUVANJA I PREZENTACIJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE

Dokumentarni film „GRUE – UMIJEĆE SPREMANJA BARKI NA DRVENE DIZALICE“ pre­zen­ti­ra jedins­tve­no umi­je­će spre­ma­nja plo­vi­la na drve­ne diza­li­ce, spe­ci­fič­ne za uma­ški kraj.

19.30 – 20.00

FILM KAO SREDSTVO OČUVANJA I PREZENTACIJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE

Dokumentarnim fil­mom „REGATA STORICA VENEZIA 2001./2002.“ zabi­lje­že­no je sudje­lo­va­nje uma­ške eki­pe na naj­z­na­čaj­ni­joj vene­ci­jan­skoj sve­ča­nos­ti – Povijesnoj rega­ti, gdje je pre­zen­ti­ran još jedan aspekt nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne Venecije, ali i Umaga – umi­je­će ves­la­nja u sto­je­ćem sta­vu (voga alla veneta).

20.00 – 21.30

PUSTOLOVINA OD STVARNOG DO MUZEJSKOG SVIJETA

– Donesi pred­met i muze­ali­zi­raj ga putem muzej­skog infor­ma­cij­skog sus­ta­va M++ – Demonstracija izra­de digi­tal­nog 3D mode­la pred­me­ta koji ste donijeli

21.30 – 21.40

PROMO VIDEO MUZEJA GRADA UMAGA

Projekcija pro­mo­tiv­nog videa o Muzeju gra­da Umaga, kao naj­a­va dva­de­se­te obljet­ni­ce pos­to­ja­nja Muzeja gra­da Umaga.

22.00 – 00.00

TOMBOLA I NASTUP DJ‑A

Tombola u kojoj sva­ki lis­tić dono­si zgo­di­tak. Nastup DJ‑a i dru­že­nje uz kuha­no vino i fri­tu­le, lokal­no craft pivo i kokice.

Buzet

Zavičajni muzej Buzet

18.30 – 20.30

DIGITALNA RADIONICA

Radionica Buzet noću u kojoj će se foto­gra­fi­ra­ti zna­me­ni­tos­ti buzet­skog sta­rog gra­da i nak­nad­no pos­ta­vi­ti na Google mape. U slu­ča­ju lošeg vre­me­na, foto­gra­fi­rat će se poje­di­ni muzej­ski pred­me­ti i tako­đer pos­ta­vi­ti na Google mape.

21.00 – 21.30

OTVORENJE IZLOŽBE IVANA PAULIĆA I IVANA VALUŠEKA

Ivan Paulić rođen je u Rijeci 1989. godi­ne. Studirao je sli­kar­stvo na Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci. Izlaže od 2007. godi­ne. Živi i stva­ra u Bakru. Ivan Valušek rođen je u Rijeci 1985. godi­ne. Studirao je kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu. Izlaže od 2006. godi­ne. Živi i stva­ra u Čavlima.

21.30 – 22.30

KONCERT DARKO JURKOVIĆ CHARLIE

Darko Jurković rođen je 20. trav­nja 1965. godi­ne u Rijeci. Nižu glaz­be­nu ško­lu «Ivan Matetić Ronjgov» zavr­šio je 1979. godi­ne na odje­lu za violi­nu. Gitaru je počeo svi­ra­ti kao samo­uk sa pet­na­est godi­na da bi nakon neko­li­ko godi­na pre­šao na poseb­nu teh­ni­ku svi­ra­nja poz­na­ti­ju pod nazi­vom «two han­ds tap­ping». Diplomirao je na Glazbenoj aka­de­mi­ji u Grazu.

23.00 – 00.30

KONCERT ČE BO BO, ČE NA NA

Če bo bo, če na na je pete­ro­čla­ni ins­tru­men­tal­ni bend iz Rijeke. Repertoar se sas­to­ji od vlas­ti­tih aran­žma­na tra­di­ci­onal­nih napje­va Balkana; Hrvatske (Međimurje, Podravina), Bosne i Hercegovine (sev­da­lin­ke), Makedonije, Srbije, rom­skih tra­di­ci­onal­nih napje­va i autor­skih kompozicija

Rakalj

Muzejsko-gale­rij­ski pros­tor Grubić

19.00 – 23.00

IZLOŽBA STALNOG POSTAVA MUZEJSKO-GALERIJSKOG PROSTORA GRUBIĆ

Izložbu stal­nog pos­ta­va muzej­sko-gale­rij­skog pros­to­ra Grubić sači­nja­va­ju stva­ri koje su se nekad koris­ti­le u sva­kod­nev­nom živo­tu Rakljanaca. Postav nudi pre­gled sta­rih ala­ta, oruž­ja, seri­ju fenje­ra i pegli, radi­ja, rakljan­skih lona­ca i dr.

19.00 – 23.00

PROJEKCIJA FOTOGRAFIJA NA TEMU: ŽIVOT U RAKLJU KROZ FOTOGRAFIJE JURE ZVANINEGA

Koristeći digi­tal­nu teh­no­lo­gi­ju, pro­je­ci­rat ćemo sta­re foto­gra­fi­je koje govo­re o povi­jes­ti Raklja viđe­nu “kroz oko” rakljan­ca Jure Zvaninega.

19.00 – 20.00

PEČENJE KRUHA U 200 GODINA STAROJ KRUŠNOJ PEĆI

Pečenje kru­ha u 200 godi­na sta­roj kruš­noj peći kojeg će posje­ti­te­lji moći kuša­ti tije­kom večeri.

Priredio B. V.