Objavljeno online izdanje novog dvobroja Veznika

23.01.2019.

Novi dvo­broj novi­na Veznik – lju­di iz Rojca (naža­lost samo u onli­ne izda­nju) dos­tu­pan je na služ­be­nim stra­ni­ca­ma Društvenog cen­tra Rojc.

U ovom dvo­bro­ju Veznik dono­si: „SUR pred­sta­vio pro­jekt Grad(imo) Rojc vri­je­dan više od 2 mili­ju­na kuna“, „Održana tri­bi­na o kri­te­ri­ji­ma i uvje­ti­ma kori­šte­nja pros­to­ra u Rojcu“, „Osobe s inva­li­di­te­tom još uvi­jek u druš­tvu nisu doživ­lje­ne kao jed­na­ko­vri­jed­ne“, „Tišina, sni­ma se! Predstavljamo glaz­be­ne stu­di­je iz DC‑a Rojc“, „Akcija Rojc!, Proslava bogat­stva i kre­ativ­nos­ti Rojca“, „Anti Fa Festival pros­la­vio 15. rođendan“.

Novinari ovog bro­ja su: Boris Bogunović, Marta Baradić, Gabrijela Galant Jelenić, Danijela Knapić, Dunja Kučinac, Danijela Poropat, Rudija Pavličević, Mirjana Radulović, Branimir Slijepčević, Vedran Stanić, Sara Turković i Tea Tidić. Lektorica i ured­ni­ca je Rudija Pavličević, a gra­fič­ki dizajn pot­pi­su­je Vjeran Juhas. Fotografije za potre­be Veznika ustu­pi­li Savez udru­ga Rojca, Udruga Zelena Istra, Udruga Metamedij, Udruga Monteparadiso, Udruga BukaNoise, BEK kolek­tiv, Udruga Gradska radi­oni­ca, Tea Tidić i Teodor Korodi.

Priredio B. V.