Izložba „PROJEKCIJE: Motika, Brakhage, Srnec“ u Gradskoj galeriji Pula

14.02.2019.

Izložba „PROJEKCIJE: Motika, Brakhage, Srnec – Antun Motika i nas­lje­đe eks­pe­ri­men­ta“ bit će otvo­re­na u petak, 15. velja­če u 20 sati u Gradskoj gale­ri­ji Pula. Kustosice izlož­be su Branka Benčić i Sabina Salamon.

„Izložba „PROJEKCIJE“ okup­lja izbor rado­va Antuna Motike (Pula, 1902 – Zagreb, 1992) koji­ma se aktu­ali­zi­ra i kon­tek­s­tu­ali­zi­ra manje poz­nat i neis­tra­žen opus eks­pe­ri­me­na­ta koji su nas­ta­ja­li u kon­ti­nu­ite­tu od počet­ka četr­de­se­tih do sre­di­ne osam­de­se­tih godi­na. U tom su peri­odu bili jav­no poka­za­ni samo jedan­put, u zagre­bač­koj gale­ri­ji Centar 1968. godi­ne pod nazi­vom „Svjetlosni odrazi“.

„Gostovanje izlož­be u Puli nado­ve­zu­je se na izlož­bu „PROJEKCIJE“ riječ­kog Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti (2017) i reali­za­ci­ju isto­ime­ne izlož­be u gale­ri­ji ŠKUC u Ljubljani (2018), a pred­stav­lja nje­zin saže­ti dio usmje­ren na avan­gard­na umjet­nič­ka istra­ži­va­nja rada sa svje­tlom, pro­jek­ci­ja­ma i fil­mom, te okup­lja his­to­rij­ske rado­ve Aleksandra Srneca, Zlatka Hajdlera, Antuna Motike i Stana Brakhagea, sagle­da­va­ju­ći ih u suvre­me­nom kon­tek­s­tu. Izložba pred­stav­lja logi­čan nas­ta­vak Motikine zakaš­nje­le, ali sada već izvjes­ne revalorizacije.

„Usmjeravajući inte­res izvan uspos­tav­lje­nog umjet­nič­kog kano­na unu­tar kojeg funk­ci­oni­ra opus Antuna Motike, u izlo­že­nim rado­vi­ma pre­poz­na­je­mo suvre­men i ino­va­ti­van odnos pre­ma vizu­al­nom jezi­ku, tež­nju za umjet­nič­kim istra­ži­va­nji­ma i eks­pe­ri­men­tom. Odnosi sli­ka iz pro­jek­to­ra, eks­pe­ri­men­ta, svje­tlos­ti, vizu­al­ne glaz­be, lir­ske, organ­ske ili geome­trij­ske aps­trak­ci­je kao istra­ži­vač­ka tež­nja umjet­ni­ka ima­ju dugu povi­jest, od Motion Painting (Slikarstva u pokre­tu) ili Raumlichtkunst Oskara Fishingera, lumi­no­ki­ne­tič­kih istra­ži­va­nja Laszla Moholy Nagyja, pre­ko ruč­no boja­nih eks­pe­ri­men­tal­nih fil­mo­va Stana Brakhagea do aps­trak­t­nih fil­mo­va Aleksandra Srneca, GEFF-ovske Kariokineze Zlatka Hajdlera.

„„PROJEKCIJE“ su zamiš­lje­ne kao skup­na izlož­ba koja obu­hva­ća rado­ve koji su usmje­re­ni upra­vo na nas­lje­đe eks­pe­ri­men­ta u okvi­ru Motikinog opu­sa. Kako bi nagla­si­li povi­jes­ni kon­tekst, u dija­log s Motikom ovom pri­li­kom stu­pa­ju rado­vi nje­go­vih suvre­me­ni­ka iz Hrvatske i s među­na­rod­ne sce­ne, pove­zu­ju­ći ga s eks­pe­ri­men­tom u pokret­nim sli­ka­ma (Stan Brakhage, Zlatko Hajdler, Aleksandar Srnec), a uka­zu­ju na nedo­volj­no pre­poz­nat i istra­žen ino­va­cij­ski i anti­ci­pa­tor­ski poten­ci­jal Motikinih lumi­no­eks­pe­ri­me­na­ta u kon­tek­s­tu suvre­me­ne produkcije.

„„PROJEKCIJE“ tako pred­stav­lja­ju izbor iz frag­men­tar­ne pano­ra­me svje­tla iz pro­jek­to­ra, pos­tav­lja­ju­ći Motiku na lini­ju kon­ti­nu­ite­ta eks­pe­ri­men­tal­nih prak­si“, navo­di se u pred­go­vo­ru kata­lo­ga kojeg pot­pi­su­ju kus­to­si­ce Benčić i Salamon.

Izložba se reali­zi­ra u surad­nji MMSU Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti Rijeka, Zbirke umjet­ni­na Grada Pule i Apoteke – Prostora za suvre­me­nu umjet­nost. Izložbu pra­ti isto­ime­na publi­ka­ci­ja, dvo­je­zič­no izda­nje (hrvat­ski i engle­ski), opse­ga 110 stra­ni­ca, ilus­tri­ra­no foto­gra­fi­ja­ma, s tek­s­to­vi­ma Branke Benčić i Sabine Salamon u izda­nju MMSU Rijeka, suiz­da­vač je Grad Pula. Knjiga će biti dos­tup­na na otva­ra­nju izložbe.

Priredio B. V.