Otvorena izložba „Projekcije: Motika, Brakhage, Srnec“ u pulskoj Gradskoj galeriji

18.02.2019.

Motika je želio izaći u svjetlo, u prostor, u ono što mi danas zovemo instalacijom

• Eros Čakić, vodi­telj Gradske gale­ri­je Pula otvo­rio je u petak 15. velja­če, pred broj­nom likov­nom publi­kom, izlož­bu „Projekcije: Motika, Brakhage, Srnec“ čije su auto­ri­ce – kus­to­si­ce Branka Benčić i Sabina Salamon.

Izložba je nas­ta­vak pro­jek­ta koji je zapo­čeo pri­je par godi­na, istra­ži­va­njem opu­sa Antuna Motike (Pula, 1902. – Zagreb, 1992.) kojeg se može sagle­da­ti kao sves­tra­nog umjet­ni­ka koji se bavio eks­pe­ri­men­tom i u hrvat­sku likov­nu umjet­nost unio ino­va­ci­je. Motiku se isto­vre­me­no per­ci­pi­ra­lo kao tra­di­ci­onal­nog sli­ka­ra i umjet­ni­ka koji nije htio kro­či­ti ispred svog vre­me­na, sto­ga je auto­ri­ca­ma izlož­be bilo važ­no poka­za­ti pri­mje­re iz nje­go­vog vre­me­na, dak­le nje­go­ve suvre­me­ni­ke iz medi­ja fil­ma i ins­ta­la­ci­je, koji su radi­li slič­ne stva­ri kao i on, a stek­li svjet­ski renome.

„Taj je nje­gov istra­ži­vač­ki opus ostao neza­pa­žen zbog toga što kao da nije imao potre­bu ili nije bilo vri­je­me da on to reali­zi­ra na način da dois­ta iza­đe u jav­nost sa svje­tlos­nim ambi­jen­tom ili ins­ta­la­ci­jom“, kaže kus­to­si­ca Salamon „mi danas tu ima­mo ori­gi­na­le sta­kal­ca s organ­skim mate­ri­ja­lom i poče­tak su toga što je on zamiš­ljao. On je želio da tu malu stvar­nost, to nešto što drži­te u ruci, može­te vidje­ti mul­ti­pli­ci­ra­no kao neka­kav doživ­ljaj, ne samo vizu­al­ni nego i osjećajni“.

„Projekcije“ je skup­na izlož­ba koja u sre­di­šte pozi­ci­oni­ra nas­lje­đe (lumino)eksperimenata Antuna Motike i nje­go­ve eks­pe­ri­men­te sa svje­tlom i pro­jek­ci­ja­ma, ali i fotokolaže.

„Na ovoj izlož­bi, Sabina Salamon i ja odlu­či­le smo se za jedan povi­jes­ni seg­ment, pri­ka­za­ti Motiku u kon­tek­s­tu s nje­go­vim suvre­me­ni­ci­ma iz Hrvatske, ali i među­na­rod­ne sce­ne. Ovo je jed­na saže­ta i poku­ša­la je biti pre­ciz­na izlož­ba koja Motiku stav­lja na lini­ju eks­pe­ri­men­tal­nog fil­ma. Tu izla­zi­mo s jed­nom već nateg­nu­tom tezom, a čita­mo je kroz ono što se nazi­va para­ci­ne­ma – a to je da sva­ki oblik jed­nak fil­mu ima jedan ele­ment bli­zak fil­mu, u ovom slu­ča­ju je to svje­tlo iz pro­jek­to­ra“, pojaš­nja­va Branka Benčić.

Na izlož­bi koris­te­ći dija­pro­jek­to­re i epi­sko­pe može­mo vidje­ti, raz­li­či­te tran­s­pa­rent­ne pod­lo­ge (poput plas­ti­ke ili celo­fa­na) na koje je apli­ci­rao mate­ri­ja­le raz­li­či­tog podri­je­tla, organ­ske i anor­gan­ske, kuk­ce, bilj­ke poput her­ba­ri­ja, zatim pig­men­te, smo­lu, teku­ći­ne sve kako bi pri nji­ho­vu pove­ća­nju tije­kom pro­jek­ci­je dobio začu­đu­ju­će rezul­ta­te od nepre­poz­nat­lji­vih makro­de­ta­lja do aps­trak­t­nih kolo­ris­tič­kih for­mi, poput svo­je­vr­s­nog teku­ćeg slikarstva.

Radovi reno­mi­ra­nih eks­pe­ri­men­ta­lis­ta Srneca, Hajdera i Brakhagea koje izlož­ba pos­tav­lja u odnos s oda­bra­nim frag­men­ti­ma Motikina opu­sa pro­vo­de pak ide­ju teh­no­lo­ških pro­mje­na i ino­va­ci­je, tran­sfor­mi­ra­ju­ći fizič­ke pros­to­re u polja ima­gi­na­ci­je i percepcije.

Branka Benčić je kaza­la da je ova izlož­ba u svom inte­gral­nom obli­ku bila pred­stav­lje­na 2017. godi­ne u Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci gdje je oku­pi­la puno veći broj auto­ra, od onih koji su stva­ra­li 60-tih godi­na pa do suvre­me­nih umjet­ni­ka mla­đe generacije.

Riječka je izlož­ba bila nas­ta­vak seri­ja­la „Dijalozi“ iz 2016. u kojoj umjet­nik mla­đe gene­ra­ci­je Davor Sanvincenti uklju­ču­je istra­ži­va­nja pri­ro­de boja, pig­men­ta, svje­tla, teku­ćeg sli­kar­stva ili muzi­ke svje­tla – ide­ja bli­skih Motiki, putem kojih dva umjet­ni­ka posve raz­li­či­te gene­ra­ci­je gra­de spe­ci­fič­nu poet­sku metastrukturu.

„Govoreći o svje­tlos­nom sli­kar­stvu, stre­mio je neče­mu što sli­kar­stvo više nije bilo. Prije je to pre­la­zak s pred­me­ta u pros­tor, od objek­t­nos­ti k ambi­jen­tu“, objaš­nja­va kus­to­si­ca izlož­be Salamon.

“Cilj je izlož­be pot­kri­je­pi­ti tu tezu o kojoj se pri­ča od kra­ja 90-tih, a to je da Motika nije samo sli­kar već je umjet­nik koji se bavio vizu­al­nom umjet­noš­ću na način da je htio iza­ći iz medij­skih okvi­ra, iza­ći u svje­tlo, u pros­tor, u ono što mi danas zove­mo instalacijom.“

Motika je u svo­je biljež­ni­ce zapi­si­vao i crtao svo­je ide­je i veli­ke pro­jek­te, a više od dvi­je tisu­će nacr­ta govo­ri da to nije bio nje­gov spo­red­ni inte­res nego ozbilj­na likov­na tema.

Osim rado­va Motike, na izlož­bi se može vidje­ti film iz 1963. auto­ra Aleksandra Srneca pod nazi­vom „Počeci 2“ koji pred­stav­lja niz posve aps­trak­t­nih sek­ven­ci gdje je bilje­že­njem svje­tlos­nog efek­ta uhva­tio pokret upi­san u tran­sfor­ma­ci­ju mate­ri­je svjetla.

Film je za Srneca dio kon­ti­nu­ira­nog istra­ži­va­nja aps­trak­t­ne umjet­nos­ti, svje­tlos­nih, optič­kih i kine­tič­kih efe­ka­ta. Koristi pro­zir­ne foli­je ili dija­po­zi­ti­ve, bilo jed­no­lič­no obo­je­ne ili pro­zir­ne s aps­trak­t­nim kom­po­zi­ci­ja­ma, a nje­gov je rad bez pre­se­da­na u film­skoj tra­di­ci­ji Hrvatske.

Film „Kariokineza“ Zlatka Hajdera iz 1965. je snim­ka top­lje­nja celu­lo­id­ne vrp­ce koja poka­zu­je monu­men­ta­lan, goto­vo subli­man doživ­ljaj eks­plo­zi­je izga­ra­ju­ćih mete­ora koji se u valo­vi­ma šire bez­gra­nič­nim prostorom.

I Srnec i Hajder su na lini­ji avan­gar­de ama­ter­skih stva­ra­la­ca tog vre­me­na jer nisu išli uta­ba­nim pute­vi­ma nego su pri­je sve­ga eks­pe­ri­men­ti­ra­li i istra­ži­va­li nove medije.

„Zato su i pos­tav­lje­ni ovdje zajed­no s Motikom kako bi posje­ti­te­lji mogli vidje­ti te ana­lo­gi­je koje su nas zani­ma­le, a koje su dovolj­no jak moment da Motiku pred­sta­vi­mo kao važ­nog eks­pe­ri­men­tal­nog auto­ra“, pojaš­nja­va­ju autorice.

Na otvo­re­nju izlož­be smo ima­li pri­li­ku po prvi puta gle­da­ti film „Mothlight“ (svje­tle­ći moljac) čiji je autor Stan Brakhage, eks­pe­ri­men­tal­ni ame­rič­ki fil­maš čiji rad potje­če iz 1962. i nosi pod­nas­lov Što bi moljac mogao vidje­ti od rođe­nja do smr­ti, ako se crno pre­tvo­ri u bije­lo i bije­lo u crno.

Autor ga je napra­vio bez kame­re, lije­pe­ći molj­če­va kril­ca i cvi­je­će na film­sku vrp­cu, u poza­di­ni sto­ji nje­go­va ide­ja res­truk­tu­ri­ra­nja per­cep­ci­je koju je u svo­jim fil­mo­vi­ma simu­li­rao blje­sko­vi­ma boja i direk­t­nim inter­ve­ni­ra­njem na film­sku vrp­cu boja­njem i ogre­bo­ti­na­ma. Njegov krat­ki film u tra­ja­nju od četi­ri minu­te, s arhiv­ske 16 mm tra­ke, je samo za ovu izlož­bu iz arhi­ve pri­pre­mio Davor Sanvincenti pa je ovo bila jedins­tve­na pro­jek­ci­ja koju se više neće moći pogledati.

„Ova je izlož­ba samo nas­ta­vak istra­ži­va­nja Motike, ali bit će još izlož­bi u koje ćemo uklju­či­ti suvre­me­ni­je auto­re i nas­ta­vi­ti misao koju je i sam Motika razvi­jao – da je umjet­nost nešto što pro­ši­ru­je našu per­cep­ci­ju i našu vizu­al­nu stvar­nost čini zanim­lji­vi­jom“ zaklju­či­la je Branka Benčić.

Izložba u Gradskoj gale­ri­ji Pula može se raz­gle­da­ti do 20.ožujka.

Tekst i foto­gra­fi­je Ana FORNAŽAR