22. KIK FEST – Festival klapa Istre i Kvarnera

19.03.2019.

22. KIK FEST – Festival kla­pa Istre i Kvarnera odr­žat će se u subo­tu, 30. ožuj­ka, s počet­kom u 19 sati, u veli­koj dvo­ra­ni Narodnog doma u Buzetu.

Na natje­ca­telj­skoj veče­ri nas­tu­pit će 12 kla­pa, 7 muških i 5 žen­skih, koje će se natje­ca­ti za 1., 2. i 3. nagra­du struč­nog ocje­nji­vač­kog suda, te za poseb­ne nagra­de: “Buzećanku” – nagra­du publi­ke i “Brkicu” – nagra­du za naj­bo­lji izved­bu napje­va s ele­men­ti­ma istar­sko-pri­mor­skog glaz­be­nog izričaja.

U kate­go­ri­ji muških kla­pa natje­ču se:

- 4 iz Istarske župa­ni­je (Lungomare iz Umaga, Brnistra iz Pule, Valdibora iz Rovinja i Pinguentum iz Buzeta

- 3 iz Primorsko-goran­ske župa­ni­je (Škrljevo iz Škrljeva, Vinčace iz Novog Vinodolskog i Flumen iz Rijeke)

U kate­go­ri­ji žen­skih kla­pa natje­ču se:

- 2 iz Istarske župa­ni­je ( Teranke iz Pule i Oleum iz Krasice)

- 3 iz Primorsko-goran­ske župa­ni­je (Vidulice iz Rijeke, Puntape in Novog Vinodolskog, Bona Forma iz Krka).

O kva­li­te­ti klap­skih izved­bi odlu­či­vat će tro­čla­ni struč­ni ocje­nji­vač­ki sud koje­ga čine vrs­ni poz­na­va­te­lji klap­ske pje­sme: Jasminko Šetka iz Omiša, Davor Capković iz Zagreba i Tatjana Merkl iz Pule. Posebna goš­ća Festivala je Elis Lovrić, kan­ta­uto­ri­ca i glu­mi­ca iz Rapca.

Za one kla­pe koje su se pri­ja­vi­le na Festival dal­ma­tin­skih kla­pa u Omišu (Pinguentum, Vinčace, Flumen, Teranke, Vidulice), ovo­go­diš­nje će izda­nje KIK Festa ujed­no biti i audi­cij­ski nas­tup pred povje­rens­tvom FDK. Naime, gos­ti 22. KIK Festa bit će viso­ki pred­stav­ni­ci omi­škog Festivala: rav­na­telj Mijo Stanić, umjet­nič­ki rav­na­telj Dušan Šarac i Joško Plastić, ins­pi­ci­jent FDK u Omišu. To će tro­čla­no povje­rens­tvo odlu­či­ti koje će kla­pe sa sje­ver­nog Jadrana, teme­ljem  buzet­ske audi­ci­je, ste­ći pra­vo sudje­lo­va­nja na izluč­nim veče­ri­ma, a onda i u samoj zavr­š­ni­ci omi­ško­ga FDK, naj­sta­ri­jeg i naj­pres­tiž­ni­jeg klap­skog Festivala, 53. Festivala dal­ma­tin­skih kla­pa u Omišu, koji će se odr­ža­ti u lip­nju i srp­nju 2019. godine.

Organizator Festivala je POU “Augustin Vivoda” Buzet, a suor­ga­ni­za­tor: Hrvatsko druš­tvo skla­da­te­lja – HDS – ZAMP, koji ovu mani­fes­ta­ci­ju sufi­nan­ci­ra iz sred­sta­va koja služ­ba ZAMP pri­ku­pi od jav­nog izvo­đe­nja narod­nih umjet­nič­kih tvo­re­vi­na u izvor­nom obli­ku, a koja se suk­lad­no odred­bi Zakona o autor­skom pra­vu i srod­nim pra­vi­ma dodje­lju­ju teme­ljem natje­ča­ja HDS‑a za pot­po­ru pro­je­ka­ta tra­di­cij­ske glazbe.

Pokrovitelji 22. KIK Festa su Ministarstvo kul­tu­re RH, župan Istarske župa­ni­je i Grad Buzet.

Priredio B. V.