PREDAVANJE BERTA ŠALAJA „DRUŠTVENI KAPITAL ZAJEDNICE“ u Rojcu

18.03.2019.

Javno pre­da­va­nje na temu „Društveni kapi­tal zajed­ni­ce“ bit će odr­ža­no u sri­je­du, 20. ožuj­ka s počet­kom u 19 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc. Predavanje će odr­ža­ti pro­fe­sor s Fakulteta poli­tič­kih zna­nos­ti u Zagrebu, dr.sc. Berto Šalaj, autor knji­ge „Socijalni kapi­tal: Hrvatska u kom­pa­ra­tiv­noj per­s­pek­ti­vi“. Nakon pre­da­va­nja pre­dvi­đe­na su pita­nja i rasprava.

„Društveni kapi­tal zajed­ni­ce pred­stav­lja odre­đe­ni sis­tem nor­mi i mre­ža (unu­tar zajednice/društva) koje olak­ša­va­ju kolek­tiv­nu akci­ju. Obuhvaća nor­me pona­ša­nja i uza­jam­nos­ti te sprem­nos­ti poje­di­na­ca u nekom druš­tvu da se zajed­nič­ki anga­ži­ra­ju u rje­ša­va­nju pro­ble­ma u zajed­ni­ci. Sam pojam poja­vio se u dru­goj polo­vi­ci dva­de­se­tog sto­lje­ća u okvi­ru soci­olo­gi­je, a jedan od prvih koji je popu­la­ri­zi­rao kon­cept bio je ame­rič­ki poli­to­log Robert Putnam u knji­zi „Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy“. Tijekom deve­de­se­tih godi­na kon­cept druš­tve­nog kapi­ta­la se širi u goto­vo sva soci­olo­ška i poli­to­lo­ška istra­ži­va­nja koja obu­hva­ća­ju razvoj neko­ga druš­tva, te se danas kada se govo­ri o razvo­ju nekog druš­tva gle­da­ju finan­cij­ski kapi­tal, pri­rod­ni resur­si, ljud­ski kapi­tal te druš­tve­ni kapi­tal kao važ­no veziv­no tki­vo. Bitan pre­du­vjet za razvoj druš­tve­nog kapi­ta­la je razi­na povje­re­nja među pri­pad­ni­ci­ma neke zajed­ni­ce. Sam pojam nije dovolj­no pri­su­tan u jav­nom diskur­su, s toga mno­gi i ne zna­ju što bi tre­bao pred­stav­lja­ti, iako je jedan od poka­za­te­lja razvi­je­nos­ti druš­tva, tim više potre­ba za ovak­vim pre­da­va­njem. Kada je Hrvatska u pita­nju, razi­na druš­tve­nog kapi­ta­la bila je naj­ve­ća nepo­sred­no nakon rata, nakon čega poči­nje opa­da­ti, a pre­ma pos­ljed­njim istra­ži­va­nji­ma razi­na povje­re­nja i druš­tve­nog kapi­ta­la u Hrvatskoj veoma je niska“, piše u opi­su predavanja.

Berto Šalaj, diplo­mi­rao je, magis­tri­rao i dok­to­ri­rao na Fakultetu poli­tič­kih zna­nos­ti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zapos­len kao izvan­red­ni pro­fe­sor poli­tič­ke zna­nos­ti. Objavio je više znans­tve­nih i struč­nih knji­ga, među koji­ma su „Dobar, loš ili zao? Populizam u Hrvatskoj“, „Socijalni kapi­tal: Hrvatska u kom­pa­ra­tiv­noj per­s­pek­ti­vi“, stu­di­ja „Socijalno povje­re­nje u Bosni i Hercegovini“.

Organizator pre­da­va­nja je Savez udru­ga Rojca. Predavanje je omo­gu­će­no finan­cij­skom podr­škom Nacionalne zak­la­de za razvoj civil­no­ga društva.

Priredio B. V.