REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA GRAĐANA PULE O DRUŠTVENOM CENTRU ROJC

25.03.2019.

Dvije tre­ći­ne gra­đa­na sma­tra kako je DC Rojc izra­zi­to potre­ban Puli, a dodat­nih 19% potreb­nost ocje­nju­je s četvor­kom na ska­li od 1 do 5.

Od 1. do 10. ožuj­ka 2019. godi­ne IPSOS je pro­veo tele­fon­sko istra­ži­va­nje na slu­čaj­nom i repre­zen­ta­tiv­nom uzor­ku od 600 sta­nov­ni­ka s pre­bi­va­li­štem u Puli o infor­mi­ra­nos­ti, kori­šte­nju i sta­vo­vi­ma o sadr­ža­ji­ma Društvenog cen­tra Rojc. Rezultati anke­te doka­zu­ju da gra­đa­ni pre­poz­na­ju zna­čaj DC‑a Rojc i u zais­ta veli­koj mje­ri koris­te moguć­nos­ti koje pru­ža. Rezultati anke­te posred­no doka­zu­ju i da nje­gov model sudi­onič­kog uprav­lja­nja jav­nim dobri­ma odnos­no siner­gi­ja jav­nog i civil­nog daje naj­bo­lje rezultate.

Čak 90,8% ispi­ta­nih čulo je za Rojc, a od njih ga je čak 90,2% osob­no posje­ti­lo. Dakle, čak 492 ispi­ta­ni­ka od 600 osob­no je posje­ti­lo Centar, što je zais­ta veli­ka broj­ka. Sve dob­ne sku­pi­ne ispi­ta­ni­ka goto­vo u podjed­na­kom pos­tot­ku posje­ću­ju Rojc, čime se pobi­ja uvri­je­že­no miš­lje­nje o Rojcu kao mjes­tu za mla­đe sta­nov­ni­ke Pule. 10-ak pos­to raz­li­ke izme­đu naj­mla­đih i naj­sta­ri­jih posje­ti­te­lja nije raz­log da se ijed­na sku­pi­na gle­da kao većinska.

Najrjeđe u Rojc dola­ze niže obra­zo­va­ni (78%). Najčešći raz­log posje­te je dola­zak na pro­gram­ske aktiv­nos­ti, što je uči­ni­lo 58% posje­ti­te­lja. Slijede rodi­te­lji čija dje­ca poha­đa­ju aktiv­nos­ti (28%).

Čak 64,5% sugra­đa­na odgo­va­ra da im je poz­na­to da zgra­dom druš­tve­nog cen­tra uprav­lja vlas­nik – Grad Pula u surad­nji s udru­ga­ma iz Rojca.

Čak dvi­je tre­ći­ne gra­đa­na sma­tra kako je Centar izra­zi­to potre­ban Puli, a dodat­nih 19% potreb­nost Centra ocje­nju­je s četvor­kom na ska­li od 1 do 5. Prosječna ocje­na je vrlo viso­kih 4,5 i nema zna­čaj­nih raz­li­ka u ocje­ni među raz­li­či­tim demo­graf­skim sku­pi­na­ma građana.

Sadržaji po koji­ma je Rojc naj­poz­na­ti­ji su sport­sko-rekre­acij­ski i kulturno-umjetnički.

Tri napo­zi­tiv­ni­je oso­bi­ne Rojca su “pozi­ti­van pri­mjer stav­lja­nja u funk­ci­ju napu­šte­nih voj­nih obje­ka­ta”, “mjes­to gdje sve kate­go­ri­je gra­đa­na mogu pro­vo­di­ti slo­bod­no vri­je­me” i “pri­mjer suži­vo­ta raz­li­či­tos­ti”. Tri naj­ne­ga­tiv­ni­je oso­bi­ne su “pro­pa­da­ju­ća inrastruktura/loše sta­nje zgra­de”, “nepris­tu­pač­nost za oso­be s inva­li­di­te­tom” i “teško sna­la­že­nje u zgradi/nedostatak signalizacije”.

Ispitanici do 29 godi­na pred­stav­lja­ju 14% uzor­ka, od 30 do 44 godi­ne 26%, od 45 do 59 godi­na 28% uzor­ka, a ispi­ta­ni­ci sta­ri­ji od 60 godi­na 33% uzor­ka. Greška uzor­ka za uzo­rak od 600 je +/- 4 pos­tot­ka, odnos­no 4,2 pos­tot­ka jer je na veći­nu pita­nja odgo­va­ra­lo 545 gra­đa­na koji su čuli za Rojc.

Ispitivanje jav­nog mni­je­nja pro­ve­de­no je u okvi­ru pro­jek­ta GRAD(imo) Rojc, kojeg Savez udru­ga Rojca pro­vo­di u surad­nji s Gradom Pula i pet udru­ga iz Rojca. Zelena Istra je u okvi­ru pro­jek­ta zadu­že­na za izra­du Plana uprav­lja­nja DC‑a Rojc. Rezultati istra­ži­va­nja isko­ris­tit će se za izra­du Plana uprav­lja­nja Društvenim cen­trom Rojc koji će se stva­ra­ti u širo­kom kon­zul­ta­tiv­nom pro­ce­su. Novi plan uprav­lja­nja tre­bao bi una­pri­je­di­ti pos­to­je­ći model uprav­lja­nja odnos­no sta­nje u zgra­di i gene­ri­ra­ti veću korist za zajed­ni­cu. Njegova izra­da zapo­či­nje u trav­nju i tra­jat će godi­nu dana, a u pro­ce­su izra­de sudje­lo­vat će pred­stav­ni­ci udru­ga i Grada Pule.

Priredio B. V.