ELVIS BERTON IZLAŽE „GOLA STABLA“ U BUZETSKOM ZAVIČAJNOM MUZEJU

03.04.2019.

„Gola sta­bla“ naziv je samos­tal­ne izlož­be pazin­skog likov­nog umjet­ni­ka Elvisa Bertona koja se u petak, 5. trav­nja u 20 sati otva­ra u Zavičajnom muze­ju Buzet u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta „Augustin Vivoda“. Berton će u buzet­skom muze­ju pre­mi­jer­no pred­sta­vi­ti likov­ni cik­lus u teh­ni­ci akri­la i ulja na plat­nu ins­pi­ri­ran sta­bli­ma sa suhim i golim gra­na­ma koji je nas­tao tije­kom 2016. i 2017. godine.

O cik­lu­su „Gola sta­bla“ kus­tos izlož­be Saša Nikolić isti­če: “Na svom goto­vo 20-godiš­njem (uspješ­nom!) izla­gač­kom putu, Elvis Berton stvo­rio je nisku pre­poz­nat­lji­vih i jedins­tve­nih umjet­nič­kih dje­la i kada govo­ri­mo o sli­kar­sko­me dije­lu nje­go­va opu­sa – teme­lje­nih na vje­či­toj potra­zi, svo­je­vr­s­noj geome­tri­za­ci­ji i kolo­ri­tu i, narav­no, pri­ro­di. Na ovoj nam se izlož­bi autor pred­stav­lja Izborom iz cik­lu­sa „Gola sta­bla“ za koje­ga i sam kons­ta­ti­ra da je ins­pi­ri­ran suhim i golim sta­bli­ma bez liš­ća, goto­vo mrtvim koja u glu­ho zim­sko doba zapra­vo hiber­ni­ra­ju i čeka­ju veli­ku pro­mje­nu koju će doni­je­ti pro­lje­će i buđe­nje pri­ro­de. S jed­ne stra­ne cik­lu­sa sto­je, rekao bih, tmur­ne i teške sli­ke zaga­si­tih boja koje kao da su i nas­ta­le zimi (a vje­ro­jat­no neke i jesu) kada su dani krat­ki i kada sun­če­va svje­tlost stva­ra jake kon­tras­te. S dru­ge se stra­ne pak nala­ze sli­ke prev­la­da­va­ju­ćih „pro­ljet­nih“ boja – žute, zele­ne, crve­ne… koje zaokru­žu­ju cik­lus i navješ­ću­ju pro­mje­ne koje će se zbi­ti u pri­ro­di i na sta­bli­ma i koje su, eto, već vid­lji­ve pogle­da­mo li kroz pro­zor ili se pro­še­će­mo oko­li­nom. Gledajući ih, gola sta­bla, ne mogu a ne vidje­ti svo­je­vr­stan zid iza koje­ga su naz­na­ke neče­ga što će nam budu­ći rado­vi Elvisa Bertona možda otkri­ti. Stoga nes­trp­lji­vo čekam i nas­to­jim pogle­dom pro­dri­je­ti izme­đu njih ne bi li uočio što se tamo kri­je. Poznajući auto­ra i nje­go­vo stva­ra­laš­tvo, vje­ru­jem da se kri­je novi i uzbud­lji­vi ciklus.“

Bit će to tre­će samos­tal­no pred­stav­lja­nje Elvisa Bertona u buzet­skom Zavičajnom muze­ju, gdje je pos­ljed­nji put izla­gao pri­je 14 godi­na. Izložba „Gola sta­bla“ bit će otvo­re­na do 19. travnja.

Elvis Berton rođen je 1970. godi­ne u Pazinu. Izlaže od 2000. na tri­de­set samos­tal­nih i više od sedam­de­set skup­nih izlož­bi u zem­lji i ino­zem­s­tvu: Beč, Halbenrain, Schärding (Austrija), New York (SAD), London (Velika Britanija), Doetinchem, Ulft (Nizozemska), Koper, Piran (Slovenija), Paris, Tourves, Six Fours les Plages (Francuska), Czestochowa (Poljska), Dunajska Streda (Slovačka), Venecija, Palermo (Italija), Sarajevo (BiH). Dobitnik je više nagra­da i priz­na­nja. Član je Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka i Hrvatske zajed­ni­ce samos­tal­nih umjet­ni­ka. Živi i stva­ra u Pazinu.

Priredio B. V.