Izložba “Kalliope Austria” i predavanje “Dvije Alme” muzikologinje Marijane Pintar u pulskoj Sveučilišnoj knjižnici

03.04.2019.

Muzička aka­de­mi­ja u Puli i Sveučilišna knjiž­ni­ca u Puli u surad­nji s Austrijskim kul­tur­nim foru­mom Zagreb orga­ni­zi­ra­ju otvo­re­nje izlož­be „Kalliope Austria: Žene u druš­tvu, kul­tu­ri i zna­nos­ti“ i pre­da­va­nje „Dvije Alme: Dramatične sud­bi­ne dvi­ju žena“ muzi­ko­lo­gi­nje Marijane Pintar u sri­je­du, 3. trav­nja u 18 sati u Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli.

 

Priredio B. V.