IZLOŽBA „Putevima revolucije: Memorijalni turizam u Jugoslaviji“ U Zavičajnom muzeju Buzet

25.04.2019.

Izložba o memo­ri­jal­nom turiz­mu u Jugoslaviji „Putevima revo­lu­ci­je: Memorijalni turi­zam u Jugoslaviji“ čiji kon­cept pot­pi­su­ju Lana Lovrenčić i Milan Rakita, bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 25. trav­nja u 20 sati, u Zavičajnom muze­ju u Buzetu.

„Spomenički loka­li­te­ti NOB‑a ubr­zo nakon zavr­šet­ka Drugog svjet­skog rata pos­ta­ju mjes­ta poho­da i kome­mo­ra­ci­ja broj­nih gra­đa­na SFRJ, da bi do sre­di­ne 70-ih par­ti­zan­ske mar­še­ve, ekskur­zi­je i izle­te, nazi­va Putevima revo­lu­ci­je poho­di­lo oko 2 i pol mili­ju­na gra­đa­na. Do kra­ja deset­lje­ća ovaj broj se penje na oko 4 mili­ju­na posje­ti­te­lja godiš­nje, a spo­me­nič­ki loka­li­te­ti NOB‑a pos­ta­ju dio turis­tič­ke ponu­de SFRJ.

„Na pri­mje­ri­ma spo­me­nič­kih loka­li­te­ta s podru­čja cije­le biv­še drža­ve, izlož­ba „Putevima revo­lu­ci­je“ pro­ble­ma­ti­zi­ra kako se spo­me­ni­ci NOB‑a uklju­ču­ju u turis­tič­ku ponu­du te kako je ona arti­ku­li­ra­na od sre­di­ne sedam­de­se­tih do ras­pa­da SFRJ. Kako poima­nje spo­men obi­ljež­ja NOB‑a kao turis­tič­kog pro­izvo­da utje­če na meha­niz­me nji­ho­vog podi­za­nja i uprav­lja­nja? Jesu li su ovi loka­li­te­ti i danas dio turis­tič­ke ponu­de? Proces inkor­po­ra­ci­je spo­me­ni­ka NOB‑a u turis­tič­ku ponu­du SFRJ pri­ka­zan je kroz pri­mje­re dva­na­est memo­ri­jal­nih loka­li­te­ta s podru­čja cije­le biv­še drža­ve: Pot spo­mi­nov in tova­riš­tva, Ljubljana i Partizanska bol­ni­ca Franja (Slovenija), Spomen-podru­čje Kalnik i Spomen-podru­čje Petrova gora (Hrvatska), Muzej revo­lu­ci­je naro­da BIH, Spomen-park Vraca i Nacionalni park Sutjeska (BIH), Spomen-park Kragujevački okto­bar i Spomen-kom­pleks Kadinjača (Srbija), Park revo­lu­ci­je s Mogilom nepo­be­đe­nih, Spomenik Ilinden i Spomen-kos­tur­ni­ca u Velesu (Makedonija). Prikazane su tri par­ti­zan­sko-pla­ni­nar­ske tran­sver­za­le iz Hrvatske i 1200 km duga Partizanska tran­sver­za­la brat­stva i jedins­tva koja se pro­te­za­la od Petrove gore (Hrvatska) do Žabljaka (Crna Gora). Odabrani pri­mje­ri su vizu­al­no popra­će­ni arhiv­skim foto­gra­fi­ja­ma (Ministarstvo kul­tu­re RH, Republički zavod za zašti­tu spo­me­ni­ka RS, Arhiva Turistkomerca) i kar­ta­ma poseb­no izra­đe­nim za potre­be izlož­be“, piše u opi­su izložbe.

Članovi plat­for­me Neprimjereni spo­me­ni­ci su SF:ius – Socijalni rub: zanim­lji­ve neis­pri­ča­ne pri­če (Zagreb), Grupa arhi­te­ka­ta (Beograd), Moderna gale­ri­ja (Ljubljana), Historijski muzej BIH (Sarajevo), te KUD Anarhiv (Ljubljana) i Levičarski Pokret Solidarnost (Skoplje). Hrvatska tur­ne­ja izlož­be odr­ža­va se u surad­nji sa Savezom udru­ga Klubtura / mre­žom Clubture.

Priredio B. V.