Premijera predstave „Fotelje“ Ivane-Nataše Turković u Kazalištu Dr. Inat

11.04.2019.

Premijera pred­sta­ve „Fotelje“ Ivane-Nataše Turković u pro­duk­ci­ji Kazališta Dr. Inat na pro­gra­mu je u subo­tu, 13. trav­nja 2019. u 19 i 21 sat u pros­to­ri­ma kaza­li­šta u Društvenom cen­tru Rojc (tre­ći kat, Gajeva 3, Pula).

U pred­sta­vi glu­me: Vladimir Butković, Maja Tuka, Maja Gregorović, Kristina Lazić i Daria Krepkova. Ideju i reži­ju pot­pi­su­je Ivana-Nataša Turković dok su osim nje za raz­ra­du ide­je zas­luž­ni i Maja Gregorović, Boris Vincek, Maja Tuka, Vladimir Butković i Kristina Lazić. Glazbu je oda­bra­la Ivana-Nataša Turković, a obra­du zvu­ka pot­pi­su­je Boris Vincek. Majstor ras­vje­te je Saša Stepanović, a men­tor je Branko Sušac.

Predstava je posve­će­na biv­šoj čla­ni­ci Dr. Inata i pri­ja­te­lji­ci Ivi Radovan.

Predstava „Fotelje“ nas­ta­la je po moti­vi­ma „Stolica“ Eugenea Ionescoa i pro­pi­tu­je komo­di­fi­ka­ci­ju poje­di­na­ca, nji­ho­vu apa­tič­nost i nedos­ta­tak hra­bros­ti za suoča­va­njem s neljud­skom stvar­noš­ću koja ih defi­ni­ra i okru­žu­je i koju su u konač­ni­ci i sami stvorili.

„U apsur­du sva­kod­nev­ni­ce, Ionescove smo sto­li­ce zami­je­ni­li fote­lja­ma u koji­ma se udob­no smjes­ti­la naša agre­siv­na iner­ci­ja – naša aktiv­na neak­tiv­nost. Kad izvla­či­mo gla­vu iz pije­ska suoča­va­mo se s vlas­ti­tim ilu­zi­ja­ma i opreč­nim pri­ča­ma bez želje za logi­kom. Zamišljamo se veli­ki, veći od živo­ta – gene­ral­ski para­di­ra­mo, zamam­lju­je­mo lje­po­tom, caru­je­mo masa­ma, pli­va­mo u sla­vi svog ega. Oblačimo se laži­ma i ne vidi­mo lju­de ispod njih. U reče­ni­ca­ma koje zapo­či­nje­mo s Ja nema­mo mjes­ta za Mi. Tu smo, u napu­šte­nom svje­ti­oni­ku kojem je pre­go­rje­la lam­pa. Olujna je noć, baš kako i pri­li­či. Nešto se meško­lji u nama – nešto se budi i tra­ži našu paž­nju. Hoće li je pronaći?“

Izvor