Brutalna slika suvremenih medija

27.05.2019.


Večeras se na pro­gra­mu HTV 2 (21.00) pri­ka­zu­je ame­rič­ki film „Noćne kro­ni­ke“ (Nightcrawler, 2014), u koje­mu reda­telj Dan Gilroy pra­ti pri­kri­ve­nog psi­ho­pa­ta Blooma (Jake Gyllenhaal) koji bilje­ži nesre­će i šokant­ne vijes­ti u Los Angelesu tije­kom noći, a zatim eks­klu­ziv­ne mate­ri­ja­le pro­da­je lokal­nim tele­vi­zij­skim pos­ta­ja­ma. Da bi bio što učin­ko­vi­ti­ji, Bloom pris­lu­šku­je poli­cij­ske raz­go­vo­re pre­ko radi­ja i trči na mjes­to nesre­će nada­ju­ći se eks­klu­ziv­nim snim­ka­ma. Zahvaljujući vlas­ti­toj beš­ćut­nos­ti vrlo je učin­ko­vit u svo­jem dje­lo­va­nju, a pos­tup­no se toli­ko uno­si u svo­ju ulo­gu da čak poči­nje ins­ce­ni­ra­ti nesre­će kako bi ih mogao sni­ma­ti. Gilroy je reži­rao film vrlo zanim­lji­ve rad­nje, Gyllenhaal je uobi­ča­je­no sja­jan u svo­joj ulo­zi boles­no ambi­ci­oz­nog tipa bez skru­pu­la, a odlič­ni su i spo­red­ni glum­ci. Iako se pri­ča možda povre­me­no doima pre­tje­ra­nom i eks­trem­nom, u konač­ni­ci, naža­lost, nije puno odmak­nu­ta od suro­ve stvar­nos­ti. Gilroyjev film je bru­tal­na vizi­ja suvre­me­nih medi­ja i smje­ra u koje­mu se kreću.

 

E. L.