Irena Boljunčić Gracin – nova predsjednica europske mreže nezavisnih kulturnih centara

21.05.2019.

Irena Boljunčić Gracin, pred­stav­ni­ca Saveza udru­ga Rojca, nova je pred­sjed­ni­ca mre­že europ­skih neza­vis­nih kul­tur­nih cen­ta­ra Trans Europe Hales (TEH). Odluka o ovom veli­kom priz­na­nju za Irenu Boljunčić Gracin i Društveni cen­tar Rojc done­se­na je na 87. kon­fe­ren­ci­ji TEH mre­že odr­ža­noj pro­tek­log viken­da u kul­tur­nom cen­tru Zentralwerk u Dresdenu. Irena Boljunčić Gracin prva je žena pred­sjed­ni­ca u povi­jes­ti TEH mre­že i prva oso­ba koja je iza­bra­na za pred­sjed­ni­cu s ovih prostora.

TEH je mre­ža neza­vis­nih kul­tur­nih cen­ta­ra Europe osno­va­na 1983. godi­ne. Okuplja mul­ti­dis­ci­pli­nar­ne, umjet­nič­ke i soci­jal­no anga­ži­ra­ne cen­tre diljem Europe. Jedna je od naj­ak­tiv­ni­jih kul­tur­nih mre­ža u Europi koja omo­gu­ću­je aktiv­nu plat­for­mu raz­mje­ne, podr­ške i surad­nje izme­đu čla­ni­ca te im pru­ža podr­šku za inter­kul­tu­ral­ne raz­mje­ne i razu­mi­je­va­nje i pro­mi­ca­nje umjet­nič­kih sloboda.

Većina čla­ni­ca su cen­tri nas­ta­li bot­tom up pris­tu­pom i lokal­nim ini­ci­ja­ti­va­ma u pre­na­mi­je­nje­nim zgra­da­ma (npr. indus­trij­ske, voj­ne zgra­de) te su danas nosi­oci kul­tur­nih, umjet­nič­kih i druš­tve­nih pro­mje­na s važ­nim nagla­skom na razvoj zajed­ni­ca u koji­ma se nalaze.

TEH mre­ža okup­lja ukup­no 109 cen­ta­ra od kojih 77 ima sta­tus puno­prav­nih čla­no­va, a DC Rojc jedi­ni je puno­prav­ni član mre­že iz Hrvatske. Mreža tre­nut­no pro­vo­di niz veli­kih europ­skih pro­je­ka­ta zajed­no s raz­nim part­ne­ri­ma iz cije­le Europe (sve­uči­li­šta, kul­tur­ne ins­ti­tu­ci­je, dru­ge europ­ske mre­že itd.), a teme koji­ma se bavi su kul­tur­no – druš­tve­ni cen­tri kao tvor­ni­ce ima­gi­na­ci­je, kul­tur­ni i kre­ativ­ni pros­to­ri i gra­do­vi – kodi­zaj­ni­ra­mo naše gra­do­ve, kre­ativ­na eko­no­mi­ja, druš­tve­ne ino­va­ci­je, pos­lov­ni kre­ativ­ni mode­li, druš­tve­ni utje­caj kul­tur­nih pros­to­ra i sl. Članicama mre­že  omo­gu­ću­je niz pro­gra­ma poput orga­ni­za­cij­skog razvo­ja, umjet­nič­ke edu­ka­cij­ske plat­for­me, urban labs, start up pro­gra­me za novo­nas­ta­ju­će cen­tre itd.

DC Rojc član je mre­že od 2013. godi­ne, a 2015. godi­ne Irena Boljunčić Gracin kao pred­stav­ni­ca Rojca ula­zi u Upravni odbor mreže.

Irena Boljunčić Gracin dugo­go­diš­nji je dje­lat­nik u neza­vis­nom kul­tur­nom sek­to­ru te je vodi­la Savez udru­ga Rojca od 2013.- 2017. godi­ne koji je u svib­nju 2017. godi­ne bio doma­ćin 83. TEH konferencije.

Posljednje dvi­je godi­ne Irena Boljunčić Gracin pro­vo­di Start up pro­gram TEH mre­že – razvoj­ni pro­gram za novo­nas­ta­ju­će kul­tur­no druš­tve­ne cen­tre na podru­čju jugo­is­toč­ne Europe, Ukrajine i Bjelorusije te se bavi mode­li­ma razvo­ja kul­tur­nih i kre­ativ­nih pros­to­ra, umre­ža­va­njem i nji­ho­vim zna­ča­jem za razvoj druš­tva u cje­li­ni. Na nje­nu ini­ci­ja­ti­vu proš­le godi­ne u Beogradu osno­va­na je TEH Balkan mre­ža koju uz Rojc iz Hrvatske čine i cen­tri iz Rumunjske, Grčke, Srbije, Makedonije i Kosova.

Priredio B. V.