KNJIŽEVNI SUSRET BADAVCA 2019.

22.05.2019.

Književni susret Badavca 2019. pod ges­lom ”Nebo se penje na usne” bit će odr­žan u nedje­lju, 26. svib­nja u 17 sati na izvo­ru žive vode Badavca kraj Rapavela. Badavca je naziv za izvor pit­ke vode i kra­šku uva­lu na podru­čju Općine Višnjan gdje gra­ni­či s juž­nim podru­čjem Općine Karojba.

U pri­rod­nom ambi­jen­tu pito­re­sk­nog kra­jo­bra­za, svo­je­vr­s­nog raja za umjet­ni­ke i pjes­ni­ke, pokraj legen­dar­nog izvo­ra žive vode što se spo­mi­nje 740. godi­ne u Istarskom razvo­du, za kojeg se vežu mno­ge usme­ne pre­da­je i zna­me­nja, okup­lja­ju se pjes­ni­ci, pro­za­is­ti, lju­bi­te­lji lije­pe rije­či. Književnici sudi­oni­ci koji će ove godi­ne svo­je rado­ve pre­zen­ti­ra­ti na Badavci su Božidar Prosenjak, Avelina Damijanjević Draguzet, Vjekoslava Jurdana, Tomislav Milohanić Slavić, Daniel Mohorović, Diana Rosandić Živković, Milorad Stojević i Tomislav Šovagović.

Druženje će biti obo­ga­će­no nas­tu­pi­ma Kumpanije Kosirići Tinjan, uče­ni­ka OŠ Vladimir Nazor Pazin-PŠ Karojba, uče­ni­ce Nikite Lovrinčević, glaz­be­nim per­for­man­som Aveline i Drage Draguzeta koji će tako­đer čita­ti dije­lo­ve Istarskog razvo­da te izlož­bom sli­ka Amine Konate Visintin.

Pokrovitelji knji­žev­nog susre­ta Badavca su opći­ne Karojba, Višnjan i Tinjan, orga­ni­za­tor DHK – Istarski ogra­nak, a suor­ga­ni­za­to­ri Udruga “Valigaštar” i Gradska knjiž­ni­ca Poreč.

Priredio B. V.