MEĐUNARODNI DAN MUZEJA u ZAVIČAJNOM MUZEJU POREŠTINE

17.05.2019.

Zavičajni muzej Poreštine će obi­lje­ži­ti Međunarodni dan muze­ja u subo­tu, 18. svib­nja u 9 sati, rekre­ativ­no-edu­ka­tiv­nim pje­ša­če­njem od Sv. Ivana od Šterne pre­ko Anžića do Rapavela. Uz struč­no vod­stvo kus­to­sa poreč­kog muze­ja šeta­či će dobi­ti broj­ne infor­ma­ci­je o oda­bra­nim povi­jes­nim doga­đa­ji­ma, oso­ba­ma i loka­li­te­ti­ma zna­čaj­nim za ovo podru­čje ali i otkri­ti pri­rod­ne i kul­tur­no-povi­jes­ne oso­bi­tos­ti ovog dije­la Poreštine. Posebno će se raz­gle­da­ti osta­ci rano­kr­š­ćan­ske crk­ve sv. Agneze iz sre­di­ne 6. sto­lje­ća, smje­šte­ne u Anžićima, koja poka­zu­je zanim­lji­ve povez­ni­ce s poreč­kom biskup­skom pala­čom. Polazak je zaka­zan u 9 sati iz Sv. Ivana, a za sve sudi­oni­ke je osi­gu­ra­na okrjepa.

Na Međunarodni dan muze­ja, 18. svib­nja, muze­ji diljem svi­je­ta skre­ću pozor­nost široj jav­nos­ti na kul­tur­nu bašti­nu i ulo­gu muze­ja u nje­nom komu­ni­ci­ra­nju. Međunarodna muzej­ska zajed­ni­ca pokre­nu­la je obi­lje­ža­va­nje 1977. (ICOM), koje se od 1992. pro­vo­di na odre­đe­nu temu. Iniciranje obi­lje­ža­va­nja u Hrvatskoj, vodi od 1980. Muzejski doku­men­ta­cij­ski cen­tar, koji je ujed­no pro­mo­tor cije­le mani­fes­ta­ci­je. Tema Međunarodnoga dana muze­ja 2019. je „Muzeji kao sre­di­šta kul­tu­re: buduć­nost tra­di­ci­je“. Više o temi pro­na­đi­te na služ­be­nim stra­ni­ca­ma MDC‑a.

Priredio B. V.