Pulski filmski festival poziva mlade od 18 do 29 godina da kritički valoriziraju filmove 66. Pule

22.05.2019.

Projekt pod nazi­vom „Mladi fil­mo­fi­li“ niz godi­na na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu okup­lja neafir­mi­ra­ne mla­de, budu­će pro­fe­si­onal­ce iz podru­čja audi­ovi­zu­al­nih dje­lat­nos­ti i lju­bi­te­lje sed­me umjet­nos­ti s ciljem da nado­gra­de iskus­tvo pro­miš­lja­nja fil­ma. Izuzev samog gle­da­nja fil­mo­va, pru­ža im se moguć­nost inte­rak­ci­je s film­skim eki­pa­ma, upoz­na­va­nja auto­ra i pro­du­ce­na­ta iz cije­le Europe, pišu i objav­lju­ju film­ske kri­ti­ke, sudje­lu­ju u pane­li­ma i, daka­ko, uži­va­ju na 66. Puli.

Uz izvr­s­no vla­da­nje hrvat­skim i engle­skim jezi­kom i afi­ni­te­tom pre­ma film­skoj umjet­nos­ti, od poten­ci­jal­nih fil­mo­fi­la tra­ži se saže­to moti­va­cij­sko pismo i izvr­še­nje jed­nog kva­li­fi­ka­cij­skog zadat­ka: dos­ta­va jed­ne recen­zi­je hrvat­skog dugo­me­traž­nog fil­ma po vlas­ti­tom izbo­ru (pro­duk­ci­ja u pos­ljed­njih pet godina).

Mentor fil­mo­fi­la biti će uva­že­ni film­ski kri­ti­čar Krunoslav Lučić koji će ih sus­tav­no uves­ti u kri­tič­ko pro­miš­lja­nje gle­da­nja fil­mo­va, pra­ti­ti i usmje­ra­va­ti u film­skim raz­go­vo­ri­ma i raspravama.

Pulski film­ski fes­ti­val oda­bra­nim fil­mo­fi­li­ma osi­gu­ra­va smje­štaj, pre­hra­nu, fes­ti­val­ski kata­log i mate­ri­ja­le te akre­di­ta­ci­je za sve fes­ti­val­ske pro­jek­ci­je i poprat­ne programe.

Prijave su otvo­re­ne od 21. svib­nja do 17. lip­nja i vrše se putem obras­ca za pri­ja­vu. Izabrani kan­di­da­ti će biti objav­lje­ni na mrež­noj stra­ni­ci www.pulafilmfestival.hr 21. lip­nja. Dodatne infor­ma­ci­je mogu se dobi­ti putem e‑pošte filmofili@pulafilmfestival.hr.

Priredio B. V.