Razgovor o knjigama Janisa Varufakisa u Klubu – knjižari Giardini 2

10.05.2019.

Europa kolonizra ljude koji žive na njenom teritoriju

• U uto­rak 7. svib­nja u 19 sati u pros­to­ri­ma Kluba – knji­ža­re Giardini 2 u sklo­pu pro­gra­ma Naša Europa: per­s­pek­ti­ve porat­nih gene­ra­ci­ja, Andrea Matošević i Ivan Sršen, nak­lad­nik i ured­nik izda­vač­ke kuće Sandorf raz­go­va­ra­li su o knji­ga­ma Janisa Varufakisa, jed­nog od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih eko­no­mis­ta poz­na­tog po žes­to­kim kri­ti­ka­ma eko­no­mi­je Europske uni­je. Programom se otvo­rio i Tjedan Sandorfa u Klubu – knji­ža­ri Giardini 2. Za vri­je­me nje­go­va tra­ja­nja posje­ti­te­lji će se moći upoz­na­ti s naj­no­vi­jim knji­ga­ma ove ugled­ne izda­vač­ke kuće, a kup­ci­ma su ponu­đe­ni i zna­čaj­ni klup­ski popus­ti, na sta­ri­ja izda­nja i do 50%.

Janis Varufakis kariz­ma­tič­ni je grč­ki eko­no­mist i poli­ti­čar. Doktorirao je na Sveučilištu u Essexu, pre­da­vao na neko­li­ko sve­uči­li­šta u Velikoj Britaniji, Austriji, Belgiji, SAD‑u i Grčkoj. Napisao je više knji­ga iz podru­čja eko­no­mi­je, a u našoj jav­nos­ti pos­tao je poz­na­ti­ji u peri­odu Grčke kri­ze kada je obna­šao duž­nost grč­kog minis­tra finan­ci­ja. Iz stran­ke Syriza istu­pio je kada je pre­mi­jer Alexis Tsipras pok­lek­nuo u pre­go­vo­ri­ma s pred­stav­ni­ci­ma Europske uni­je pre­dvo­đe­ni­ma nje­mač­kim minis­trom finan­ci­ja Schäubleom. Sada pro­fe­sor eko­no­mi­je na Atenskom sve­uči­li­štu, Varufakis je žele­ći pru­ži­ti „realis­tič­nu nadu svo­joj zem­lji“, ove godi­ne pokre­nuo novu poli­tič­ku stan­ku. Za svo­ju zem­lju Varufakis suge­ri­ra res­truk­tu­ri­ra­nje duga, sma­nje­nje pore­za, i osni­va­nje jav­nog druš­tva zadu­že­nog za uprav­lja­nje dugom kli­je­na­ta bana­ka i zašti­tu kli­je­na­ta pre­za­du­že­nih zbog nekretnina.

Aktualnost teme veza­ne za eko­nom­sku kri­zu koje nije pošte­đe­na ni Hrvatska, pri­vuk­la je broj­ni audi­to­rij kojem se uvod­nom rje­čju obra­ti­la direk­to­ri­ca saj­ma Sa(n)jam knji­ge u Istri i idej­na začet­ni­ca klu­ba Magdalena Vodopija. Nakon nje Ivan Sršen i Andrea Matošević, vrš­nja­ci, obo­ji­ca rođe­ni kra­jem 1970.-ih, osvr­nu­li su se na per­s­pek­ti­ve svo­je gene­ra­ci­je, gene­ra­ci­je koja je inte­lek­tu­al­no pro­duk­tiv­na nekih dva­de­se­tak kre­ativ­nih godi­na, ali koja nije sigur­na kako će izgle­da­ti slje­de­ćih dva­de­se­tak u koji­ma bi tre­ba­li iznje­dri­ti svo­ja naj­z­re­li­ja inte­lek­tu­al­na dos­tig­nu­ća. Kakve su, s obzi­rom na poli­tič­ke i eko­nom­ske okol­nos­ti, per­s­pek­ti­ve budu­ćih gene­ra­ci­ja? Mogu li se one nada­ti? U Europi jača popu­li­zam, libe­ral­na agen­da pre­uze­la je veći­nu naci­onal­nih i nad­na­ci­onal­nih poli­ti­ka i za mla­dog čovje­ka, koji želi zamis­li­ti buduć­nost, nazi­re se per­s­pek­ti­va sus­te­za­nja i trp­lje­nja uz pre­ma­lo soli­dar­nos­ti i empa­ti­je. Sršen je na to dodao kako ne može odo­lje­ti da ne spo­me­ne knji­gu „Halo Bing – Intervju s Maxom Bunkerom“ auto­rom kul­t­nog stri­pa „Alan Ford“, s kojim su on i kole­gi­ca Antonija Radić raz­go­va­ra­li o feno­me­nu tog stri­pa uz koji su odras­ta­le gene­ra­ci­je na ovim pros­to­ri­ma, a čiji je crni humor i kapi­ta­lis­tič­ki modus ope­ran­di – jači tla­či sla­bi­jeg aktu­al­ni­ji nego ikad.

Janus Varufakis nudi tuma­če­nje pro­ble­ma i to je bio jedan od raz­lo­ga da se u Sandorfu, kojem kao nak­lad­ni­ku i nije u foku­su eko­nom­ska lite­ra­tu­ra, odlu­če obja­vi­ti nje­go­ve knji­ge. Prva knji­ga čiji su pri­je­vod izda­li 2015. „Što sam rekao kće­ri o eko­no­mi­ji“ pos­ta­la je ins­tant publi­cis­tič­ki bes­t­se­ler koji je iza­zvao čita­telj­ske reak­ci­je u vidu pisa­ma podr­ške. Čitatelji su u Varufakisu pre­poz­na­li razum­lji­vu eko­nom­sko-poli­tič­ku logi­ku usmje­re­nu na bolji­tak obič­nog čovje­ka, rad­ni­ka sred­njeg sloja.

Varufakis ima kri­ti­ča­ra i s lije­ve i s des­ne stra­ne poli­tič­kog spek­tra, a nje­go­va aktu­al­nost još je veća ima­mo li na umu pri­bli­ža­va­nje Izbora za Europski par­la­ment, tre­ćih na koje mi u Hrvatskoj izla­zi­mo. Biramo pred­stav­ni­ke za Europski par­la­ment, a zapra­vo veći­na našeg sta­nov­niš­tva ne zna puno o poli­ti­ci i eko­no­mi­ji Europske uni­je. Građanima uglav­nom nejas­nu svr­hu izbo­ra i ulo­gu zas­tup­ni­ka, sum­nju u želju i moć da se zauz­mu za nji­hov bolji­tak te tež­nju isklju­či­vo vlas­ti­toj koris­ti naj­bo­lje ilus­tri­ra cinič­na dosjet­ka: „Glasajte za mene, vama će biti isto, ali meni će biti bolje!“ Pojam „pro­europ­ski“ tako­đer se ras­ci­je­pio u zna­če­nju: za lje­vi­cu pojam sve više popri­ma nega­tiv­ne kono­ta­ci­je, a za des­ni­cu pojam je eks­lu­zi­vis­tič­ki i impli­ci­ra podr­ža­va­nje krup­nog kapi­ta­la. Sršen je nagla­sio kako ne zna koli­ka je u tak­vom okruž­ju real­na sna­ga Varufakisova pokre­ta, ali kao zanim­lji­vost je istak­nuo kako je to jedi­na stran­ka koja je odlu­či­la kan­di­di­ra­ti se u zem­lja­ma u koji­ma nije domi­cil­na pa će tako hrvat­ski filo­zof i poli­tič­ki akti­vist Srećko Horvat biti kan­di­dat u Njemačkoj, što je, sma­tra Sršen, korak napri­jed pre­ma inte­gra­tiv­noj ide­ji i zajed­nič­koj buduć­nos­ti i per­s­pek­ti­vi Europske unije.

U knji­zi „Trpite ono što mora­te?“ kom­bi­ni­ra­ju­ći oštar ana­li­tič­ki um, huma­nis­tič­ka nače­la i prak­tič­nu raci­onal­nost, Varufakis dekons­tru­ira pos­li­je­rat­ni eko­nom­sko-poli­tič­ki sus­tav, uvo­de­ći nas iza kuli­sa veli­kih maki­ja­ve­lis­tič­kih iga­ra u koji­ma je kons­tat­n­ta vje­či­to nadi­gra­va­nje sudi­oni­ka. Od Bretton Wooodsa pre­ko Nixonova šoka do recent­ne kri­ze eura, s osvr­ti­ma na doga­đa­je koji su im pret­ho­di­li i s vizi­jom mogu­će buduć­nos­ti, knji­ga pred­stav­lja pogled na Europsku uni­ju koja kli­zi pre­ma mogu­ćem ras­pa­du dok se pred­stav­ni­ci neo­li­be­ra­liz­ma name­ću kao arbi­tri „nor­mal­nos­ti“, uvi­jek, daka­ko, na šte­tu sla­bi­jih i siro­maš­ni­jih. Varufakis pred­la­že rje­še­nje kri­ze kon­kret­nim i ostva­ri­vim stra­te­gi­ja­ma za rje­ša­va­nje ban­kar­ske kri­ze, kri­ze duga, kri­ze inves­ti­ra­nja i soci­jal­ne kri­ze. Na Sršenovo pita­nje kako je vidio ovu knji­gu, Matošević je odgo­vo­rio kako je knji­ga iza­zov za čita­te­lja laika. Tko nije eko­no­mist teško može razu­mi­je­ti sve ana­li­ze, odno­se defi­ci­ta i sufi­ci­ta, dion­č­ko trži­šte, ali kon­tek­s­tu­ali­zi­ra­no može­mo razu­mi­je­ti uzroč­no-pos­lje­dič­ne pove­za­nos­ti, zaklju­čio je Matošević i osvr­nuv­ši se na svo­je počet­ne pote­ško­će u razu­mi­je­va­nju Varufakisove  kom­plek­s­ne eko­nom­ske ter­mi­no­lo­gi­je, povu­kao lite­rar­nu para­le­lu uspo­re­đu­ju­ći svoj čita­telj­ski anga­žman s inte­lek­tu­al­nim napo­ri­ma Musilova juna­ka gojen­ca Törlesa suoče­nog s filo­zo­fi­jom Immanuela Kanta. Istaknuo je pri­tom važ­nost uče­nja i potre­bu da čovjek bude otvo­ren i za podru­čja koja nisu nje­go­va stru­ka kako bi dobio širu sli­ku svi­je­ta. Prisjetio se i tali­jan­skog filo­zo­fa Antonija Gramscija i nje­go­vih tvrd­nji kako povi­jest pušta u nama nebro­je­no puno tra­go­va kroz obi­telj, zajed­ni­cu, obra­zo­va­nje… Polje inter­pre­ta­ci­je povi­jes­ti kons­tant­no se otva­ra, a inven­tar mora­mo napra­vi­ti sami i pri­tom nepre­kid­no uči­ti. Izlet u publi­cis­ti­ku koja nije nje­go­va domi­cil­na pri­mjer je za tak­vo pos­tu­pa­nje sa svi­je­tom u kojem živi­mo. Varufakis je, dodao je Matošević, soci­jal­no osvje­šte­ni eko­no­mist, što je zapra­vo jedi­ni isprav­ni pris­tup, ima­mo li na umu eti­mo­lo­gi­ju rije­či eko­no­mi­ja (oikos – kuća, nomos – zakon).

No što je s Europom? Koliko je opte­re­će­na raz­li­či­tim soci­jal­nim i eko­nom­skim sta­njem svo­jih zema­lja, koli­ko je opre­će­na povi­jes­nim balas­ti­ma? Može li Europska uni­ja kao tak­va ops­ta­ti? Varufakis piše o Europi kao o kolo­ni­jal­noj sili, no danas ona to nije u vanj­skoj nego u unu­tar­njoj poli­ti­ci. Europa kolo­niz­ra lju­de koji žive na nje­nom teri­to­ri­ju. Evidentna je zapet­lja­nost u hege­mo­ni­ju iz koje nema izla­za. Tako poje­di­nac i ne mora biti zadu­žen, ali ako je zadu­že­na nje­go­va zem­lja i on je zadu­žen kao član zajed­ni­ce. Osim toga, Europa je pos­ta­la izra­zi­to malo­du­šan kon­ti­nent u kri­zi sebe same. Europa to više nije nje­zi­na povi­jest, koli­ko je to nje­zi­na biro­kra­ci­ja. Postoji samo biro­krat­ski akt uje­di­nje­ne Europe, a uje­di­nje­na Europa ne pos­to­ji. Problem Europe je tako­đer i tre­ni­ra­nje moći na sla­bi­ji­ma. Europa je, sma­tra Varufakis, ako je istin­ski želje­la spa­si­ti Grčku, tre­ba­la odus­ta­ti od dije­la dugo­va, slič­no kako se nakon Drugog svi­jet­skog rata opros­tio dio duga Njemačkoj, čime je omo­gu­ćen nje­zin napre­dak ili kako je SFRJ opros­ti­la 100% duga Bugarskoj. Solidarnost je ono što je potreb­no, a čega nema, soli­dar­nost je pos­ta­la praz­na riječ i čini se da svi­jet od Hladnog rata nije bio bli­že svom uni­šte­nju. Vode se zaku­lis­ne poli­tič­ke igre, a poli­ti­ča­ri zna­ju što čine i čine to namjerno.

U knji­zi „Ima li ovdje odras­lih?“ riječ je o Grčkoj kri­zi i poli­ti­ča­ri­ma koji su zna­li što tre­ba čini­ti kako bi se stva­ri pokre­nu­le s mrtve toč­ke, no nisu čini­li ništa. Europski esta­bli­šment, čvr­sto pove­zan s mains­tre­am medi­ji­ma, pri­ka­zao je uspon Syrize kao uspon izra­zi­to lije­ve ide­olo­gi­je nes­prem­ne za suoča­va­nje s vlas­tim pro­pus­ti­ma i odgo­vor­nos­ti­ma, što je saže­la pred­sjed­ni­ca MMF‑a Christine Lagarde u svo­joj izja­vi da se pre­go­vo­ri ne mogu nas­ta­vi­ti bez „odras­lih lju­di“. Varufakisu je pre­os­ta­lo jedi­no razot­kri­ti taj svi­jet i rasvi­je­tli­ti okol­nos­ti pod koji­ma pro­mje­na nije bila mogu­ća. Grčka je pri­mjer nepos­luš­nog čla­na koji je kaž­njen i gur­nut u stra­nu. U svi­je­tlu te činje­ni­ce, istak­nuo je Sršen, vid­lji­vo je da Europa već ide na dva kolo­sje­ka: za Njemačku ona funk­ci­oni­ra kao trži­šte rada i ide­ja, a za Grčku kao tutor i nje­nim gra­đa­ni­ma ne nudi ništa.

Andrea Matošević na kra­ju se zapi­tao mora­ju li mla­đe gene­ra­ci­je pati­ti zbog odlu­ka oče­va i dje­do­va i ne bi li tre­ba­lo uves­ti barem ana­lit­č­ku kate­go­ri­ju gene­ra­cij­ske odgo­vor­nos­ti te pohva­lio ini­ci­ja­tve mla­dih lju­di poput šes­na­es­to­go­diš­nje šved­ske akti­vis­ti­ce Grete Thunberg koja se zala­že za bor­bu pro­tiv kli­mat­skih promjena.

Nakon Matoševićeva i Sršenova izla­ga­nja usli­je­di­la su pita­nja iz publi­ke, komen­ta­ri Varufakisovih eko­nom­skih tero­ri­ja i uspo­red­be druš­tve­no-poli­tič­ke i  eko­nom­ske situ­aci­je biv­šeg soci­ja­lis­tič­kog sus­ta­va sa današnjim.

Tekst Dušanka BABIĆ

Fotografije arhi­va Kluba-knji­ža­re Giardini 2