Rijeka 2020.: Kulturno umrežavanje i kulturne mreže

21.05.2019.

Program Učionice unu­tar Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re orga­ni­zi­ra pred­kon­fe­ren­cij­ski pro­gram kon­fe­ren­ci­je Međunarodni kul­tur­ni odno­si Europske uni­je – Europa, svi­jet, Hrvatska. Program pod nazi­vom Kulturno umre­ža­va­nje i kul­tur­ne mre­že odr­žat će se 28. i 29. svib­nja u pros­to­ru RiHuba (Ivana Grohovca 1/a, Rijeka).

Program je nami­je­njen za pred­stav­ni­ke pri­jaš­njih i budu­ćih gra­do­va Europskih pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re, kul­tur­ne dje­lat­ni­ke iz Hrvatske s nagla­skom na čla­no­ve kul­tur­nih mre­ža, te alum­ni­je pro­gra­ma Global Cultural Leadership (EU Cultural Diplomacy Platform).

Ovaj pro­gram uče­nja će biti prak­ti­čan i par­ti­ci­pa­ti­van. Oslanjajući se na grup­ni rad, nagla­sak će biti na aktiv­nom anga­žma­nu i „ozbilj­noj zaba­vi“, kako bi bolje istra­ži­li ključ­na pita­nja o kul­tur­nim mre­ža­ma i umrežavanju.

Facilitatorice pro­gra­ma su Sue Kay i Birgitta Persson.

Priredio B. V.