„Stvar izbora ili zašto slušam Marčela“ – Predstava o odrastanju i hip-hop večer u klubu Kotač

06.05.2019.

Predstava “Stvar izbo­ra ili zašto slu­šam Marčela” igrat će u petak, 10. svib­nja s počet­kom u 20 sati u pul­skom klu­bu Kotač. Gostovanje pred­sta­ve orga­ni­zi­ra Udruga Pank u okvi­ru cje­lo­go­diš­njeg pro­gra­ma BUTABU čiji je cilj lokal­noj zajed­ni­ci pri­bli­ži­ti kul­tur­no-umjet­nič­ke prak­se koje u foku­su ima­ju druš­tve­no-anga­ži­ra­nu umjet­nost, a koje uklju­ču­ju sudi­oni­ke u deba­te, surad­nju i/ili druš­tve­nu interakciju.

“Stvar izbo­ra ili zašto slu­šam Marčela” je pred­sta­va o odras­ta­nju i dono­še­nju odlu­ka. O malom gra­du i o mla­dim lju­di­ma iz malog gra­da. O uzo­ri­ma, ambi­ci­ja­ma, o upoz­na­va­nju sebe i zna­ča­ju pro­na­la­že­nja svog život­nog pozi­va. O tisu­ća­ma raz­lo­ga da bude­mo nesret­ni i onom jed­nom koji nam tre­ba da bude­mo sretni.

Autorski pro­jekt Uroša Mladenovića, nas­tao u pro­duk­ci­ji Teleport teatra u surad­nji s Kulturnim cen­trom Paraćin, pred­sta­va je nami­je­nje­na prvens­tve­no mla­di­ma i nji­ho­vim rodi­te­lji­ma, koja se na kre­ati­van način bavi raz­nim iza­zo­vi­ma s koji­ma se ado­les­cen­ti suoča­va­ju na svom putu osa­mos­ta­lji­va­nja. S jezi­kom bli­skim mla­di­ma, glum­ci Uroš Mladenović i Željko Marković na iskren i zaba­van način iza­zi­va­ju samo­po­uz­da­nje onih koji se nala­ze pred odlu­kom – uze­ti život u svo­je ruke ili se pre­pus­ti­ti letar­gi­ji. Uroš Mladenović je glu­mac i reda­telj, rođen 1987. u Paraćinu. Završio je glu­mu na Umjentičkoj aka­de­mi­ji u Novom Sadu, u kla­si pro­fe­so­ra Ljuboslava Majere, a pred­sta­vu Stvar izbo­ra osmis­lio je u okvi­ru svog magis­tar­skog rada. Živi i radi u Beogradu, Novom Sadu i Paraćinu.

Ulaz na pred­sta­vu je bes­pla­tan, a tra­ja­nje je 50 minu­ta. Nakon pred­sta­ve večer se nas­tav­lja uz glaz­be­ni pro­gram “Stara ško­la hip-hopa” za koju će se pobri­nu­ti Shadow MC, Mighty Allen i DJ Kool S.

Organizator pro­gra­ma je Udruga Pank u surad­nji s Klubom Kotač. Organizaciju pro­jek­ta je finan­cij­ski podr­ža­la Zaklada Kultura Nova.

Priredio B. V.