Nagrade „Fabijan Šovagović“, „Vedran Šamanović“ i Oktavijan povučene s 66. Pulskog filmskog festivala

13.06.2019.

Priopćenjem na priopćenje

• U pos­ljed­nja dva tjed­na 66. Pulski film­ski fes­ti­val je putem tri pri­op­će­nja ostao kra­tak za nagra­de „Fabijan Šovagović“, „Vedran Šamanović“ i Oktavijan, a konač­no su se svo­jim pri­op­će­njem jav­nos­ti obra­ti­li i rav­na­te­lji­ca JU Pula film fes­ti­val Gordana Restović i umjet­nič­ki rav­na­telj Zlatko Vidačković koji za tim nagra­da­ma, izgle­da, ne rone suze.

Ravnatelj Hrvatskog druš­tva film­skih kri­ti­ča­ra Igor Saračević infor­mi­rao je rav­na­te­lji­cu JU Pula Film Festival, Gordanu Restović o pov­la­če­nju nagra­de Oktavijan s 66. Pule putem pri­op­će­nja objav­lje­nog na služ­be­nim mrež­nim stra­ni­ca­ma HDFK‑a u uto­rak, 4. lipnja.

„U ime Hrvatskog druš­tva film­skih kri­ti­ča­ra, duž­nost mi je pri­op­ći­ti Vam kako je člans­tvo HDFK odlu­či­lo kalen­dar­ski i loka­cij­ski izmjes­ti­ti dodje­lu nagra­de Oktavijan za dugo­me­traž­ni igra­ni film s Pulskog film­skog fes­ti­va­la“, napi­sao je Saračević.

U dalj­njem obraz­lo­že­nju on navo­di da se tije­kom goto­vo tri deset­lje­ća koli­ko se dodje­lju­ju nagra­de Oktavijan, film­ska sva­kod­ne­vi­ca uve­li­ke pro­mi­je­ni­la te da je HDFK odlu­čio uhva­ti­ti korak s njom. Broj film­skih kri­ti­ča­ra koji ima­ju moguć­nost dola­ska na Pulski film­ski fes­ti­val iz godi­ne u godi­nu se sma­nju­je, što u prak­si zna­či da pre­te­žit broj nji­ho­vih čla­no­va ne može sudje­lo­va­ti u gla­so­va­nju za nagra­du Oktavijan jer nisu u pri­li­ci pogle­da­ti i oci­je­ni­ti nas­lo­ve koji se pre­mi­jer­no pri­ka­zu­ju u Puli.

„Također, kri­ti­čar­ske se nagra­de diljem svi­je­ta u pra­vi­lu dodje­lju­ju kra­jem ili počet­kom godi­ne jer za temelj­ne smjer­ni­ce uzi­ma­ju kalen­dar­ski okvir i činje­ni­cu da su fil­mo­vi unu­tar tog okvi­ra bili pri­ka­zi­va­ni u kini­ma. Sve nave­de­no su raz­lo­zi zbog kojih se Hrvatsko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra odlu­či­lo rekon­ci­pi­ra­ti svo­je nagra­de, te se u naše pla­no­ve više ne ukla­pa da se nagra­da Oktavijan za dugo­me­traž­ni igra­ni film dodje­lju­je u okvi­ru Pulskog film­skog fes­ti­va­la, počev­ši od ove godi­ne. Hrvatsko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra zahva­lju­je se na godi­na­ma uspješ­ne surad­nje, i želi­mo vam uspje­šan i posje­ćen fes­ti­val“, piše Saračević.

Već u pone­dje­ljak, 10 lip­nja novim pri­op­će­njem, ovog puta na stra­ni­ca­ma Društva hrvat­skih film­skih reda­te­lja kojeg pot­pi­su­je nje­gov Upravni odbor, 66. Pula osta­la je i bez nagra­de „Fabijan Šovagović“

„U dogo­vo­ru s obi­te­lji Šovagović, Društvo hrvat­skih film­skih reda­te­lja doni­je­lo je odlu­ku da se Nagrada “Fabijan Šovagović” ove godi­ne dodi­je­li na Filmskom fes­ti­va­lu u Vukovaru umjes­to u Puli kao svih dosa­daš­njih godi­na. Ovogodišnja dobit­ni­ca Nagrade “Fabijan Šovagović” je hrvat­ska film­ska i kaza­liš­na glu­mi­ca Inge Appelt“, piše u priopćenju.

Upravni odbor pojaš­nja­va da DHFR već dugo upo­zo­ra­va na neza­do­vo­lja­va­ju­ći odnos Pulskog film­skog fes­ti­va­la pre­ma hrvat­skim film­skim auto­ri­ma, stva­ra­oci­ma i pro­fe­si­onal­ci­ma. Umjesto da bude mjes­to okup­lja­nja hrvat­skih film­skih pro­fe­si­ona­la­ca, mjes­to raz­mje­ne i raz­go­vo­ra o pro­ble­mi­ma, pla­no­vi­ma i razvo­ju hrvat­ske kine­ma­to­gra­fi­je te nje­zi­ne struč­ne valo­ri­za­ci­je u europ­skom i svjet­skom kon­tek­s­tu, po nji­ma je Pulski film­ski fes­ti­val, una­toč izdaš­nom budže­tu, sla­bo orga­ni­zi­ra­na pri­red­ba čije vod­stvo ne razu­mi­je svo­ju ulo­gu u živo­tu hrvat­sko­ga filma.

„Zbog nave­de­no­ga je DHFR odlu­či­lo ove godi­ne ne pri­sus­tvo­va­ti na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu. Osim odlu­ke da se Nagrada “Fabijan Šovagović” ne dodi­je­li na Filmskom fes­ti­va­lu u Puli, Upravni odbor DHFR odlu­čio je ne sudje­lo­va­ti ni u radu Festivalskoga vije­ća. Zahvaljujemo vod­stvu vuko­var­skog film­skog fes­ti­va­la koje je srdač­no pred­lo­ži­lo sve­ča­nost otva­ra­nja svog fes­ti­va­la kao doga­đaj na koje­mu će se uru­či­ti ova nagra­da kojom hrvat­ski film­ski reda­te­lji tra­di­ci­onal­no nagra­đu­ju glu­mi­cu ili glum­ca za izu­ze­tan dopri­nos hrvat­skoj kine­ma­to­gra­fi­ji. Tom pri­go­dom pri­ka­zat će se krat­ki kolaž film s inser­ti­ma iz  fil­mo­va u koji­ma je Inge Appelt ostva­ri­la svo­je naj­poz­na­ti­je ulo­ge, u reži­ji Jasne Zastavniković i  pro­izve­de­nog u surad­nji s Hrvatskim film­skim save­zom“, kažu iz DHFR‑a.

Osnivači nagra­de „Vedran Šamanović“ koja se dodje­lju­je za ino­va­ti­van pris­tup u bilo kojoj gra­ni film­ske umjet­nos­ti – Društvo hrvat­skih film­skih reda­te­lja, Hrvatski film­ski savez, Hrvatsko druš­tvo film­skih dje­lat­ni­ka i Hrvatsko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra – obja­vi­li su da pov­la­če tu nagra­du s 66. Pule u pri­op­će­nju objav­lje­nom u sri­je­du, 12. lip­nja. Oni navo­de da je odlu­ka o pov­la­če­nju nagra­de iz Pule done­se­na zbog neza­do­volj­stva udru­ga ute­me­lji­te­lji­ca nepos­to­ja­nim i nejas­nim pro­gram­skim kri­te­ri­ji­ma umjet­nič­kog rav­na­telj­stva fes­ti­va­la kada je riječ o doma­ćoj film­skoj pro­duk­ci­ji, koji ne pri­do­no­se dos­toj­noj pre­zen­ta­ci­ji i valo­ri­za­ci­ji recent­nog hrvat­skog filma.

“I dalje vje­ru­je­mo da je naj­sta­ri­ji film­ski fes­ti­val u zem­lji, koji bi tre­bao obje­di­nja­va­ti i okup­lja­ti cije­lu film­sku zajed­ni­cu, naj­prik­lad­ni­ji okvir za nagra­đi­va­nje vrhun­skih film­skih umi­je­ća i oda­va­nje zahval­nos­ti zas­luž­nim fil­ma­ši­ma, no u ovom tre­nut­ku ne pro­cje­nju­je­mo da je Festival u pro­gram­skom smis­lu na visi­ni svo­je pri­mar­ne zada­će”, navo­de oni.

U konač­ni­ci, svo­jim su se služ­be­nim pri­op­će­njem javi­li i rav­na­te­lji­ca i umjet­nič­ki rav­na­telj 66. Pule.

“Kako se druš­tvo reda­te­lja putem medi­ja izjas­ni­lo da neće nagra­du dodi­je­li­ti u Puli, boja­li smo se da se nagra­da uop­će ne dodje­li, ali dra­go nam je da će je Vukovar film fes­ti­val pri­mi­ti s obzi­rom da je to rod­ni kraj Fabijana Šovagovića, glum­ca po koje­mu nosi ime. Pulski je ipak naci­onal­ni fes­ti­val i ima svo­je pres­tiž­ne nagra­de koje se dodje­lju­ju u povi­jes­noj Areni, pred vise tisu­ća gle­da­te­lja kako i pri­li­či hrvat­skom fil­mu i koje ima­ju svo­ju poseb­nu teži­nu. Uvijek smo rado pri­ma­li sve gos­te koji su kod nas želje­li u tom ozra­ču­ju dodi­je­li­ti nagra­de i to ćemo čini­ti i dalje ali razu­mi­je­mo da svat­ko želi svoj pose­ban tre­nu­tak, i uos­ta­lom, sva­ko je priz­na­nje film­skim dje­lat­ni­ci­ma važ­no ma gdje se ono dodje­lji­va­lo“, piše Restović.

Ona doda­je da je fes­ti­val osmiš­ljen na način da na naj­sve­ča­ni­ji način pri­ka­že ostva­re­nja hrvat­ske kine­ma­to­gra­fi­je i nagra­di naj­bo­lje. Za nju sve osta­lo nisu fes­ti­val­ske nagra­de i nji­hov izos­ta­nak ne naru­ša­va inte­gri­tet fes­ti­va­la te doda­je da je to i u skla­du sa stal­nim nas­to­ja­nji­ma Festivalskog vije­ća o sma­nje­nja bro­ja nagra­da. Restović doda­je i da pos­to­ji više od 60 film­skih fes­ti­va­la u Hrvatskoj te da nema potre­ba da sve bude u Puli, fes­ti­va­lu koji ima svo­ju kon­cep­ci­ju, izbor­ni­ka i svo­je ocje­nji­vač­ke sudo­ve, svi­dje­lo se to neki­ma ili ne.

„Pula je odu­vi­jek bila nešto poseb­no i tra­di­ci­onal­no se oko nje diže pra­ši­na već deset­lje­ći­ma zbog ovog ili onog, ali poput rim­ske Arene sto­lje­ći­ma i ona na tom tra­gu već 66. godi­na pos­to­ji i vrlo je vje­ro­jat­no da će i dalje pos­to­ja­ti. Sigurna sam da je izmje­šta­nje nave­de­nih nagra­da dobro jer su se na Puli sta­pa­le sa osta­li­ma, ali mi je žao dobit­ni­ka jer ne pos­to­ji ljep­še mjes­to na svi­je­tu gdje nagra­du može­te pri­mi­ti”, zaklju­ču­je Restović.

Novi-sta­ri umjet­nič­ki rav­na­telj Zlatko Vidačković koji je na počet­ku novog man­da­ta piše da nema ništa pro­tiv odu­ke DHFR da se Nagrada „Fabijan Šovagović“ više ne dodje­lju­je u Puli te da mu je dra­go da ide baš u Vukovar.

„Pula je toj nagra­di bila samo doma­ćin uru­če­nja, nismo ni na koji način sudje­lo­va­li u nomi­na­ci­ja­ma i odlu­či­va­nju. Pulski film­ski fes­ti­val ima sta­tu­tom pre­dvi­đe­nu Zlatnu are­nu za život­no dje­lo koju jed­no vri­je­me nismo dodje­lji­va­li jer je bilo više slič­nih nagra­da stru­kov­nih udru­ga, kao i nagra­du Marijan Rotar Javne usta­no­ve PFF. Bit će mi zado­volj­stvo i čast da pred­lo­žim za idu­ći fes­ti­val laure­ata naše vlas­ti­te, tra­di­ci­onal­ne Zlatne are­ne za život­no dje­lo koju je prvi dobio Dušan Vukotić 1956. godi­ne, a kas­ni­je i Boris Dvornik, Krešo Golik, Branko Bauer, Vatroslav Mimica i dr.“, piše Vidačković.

Što se tiče nagra­de „Vedran Šamanović“, Vidačković navo­di da je već rani­je pred­la­gao Festivalskom vije­ću da se ona ne dodje­lju­je u Puli prvens­tve­no zato što je to godiš­nja nagra­da koja uklju­ču­je i kate­go­ri­je koje su na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu nena­tje­ca­telj­ske (krat­ki igra­ni, dugi doku­men­tar­ni) ili ih uop­će nema (eks­pe­ri­men­tal­ni, ani­mi­ra­ni), a u kate­go­ri­ji dugo­me­traž­nog igra­nog fil­ma koli­di­ra sa Zlatnim arenama.

„Po pita­nju nagra­de Oktavijan posve razu­mi­jem raz­lo­ge koje je nave­lo Hrvatsko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra, a to je da se svim čla­no­vi­ma HDFK, uklju­ču­ju­ći one koji ne dola­ze u Pulu, omo­gu­ći da kra­jem godi­ne sudje­lu­ju u gla­sa­nju za Oktavijana za dugo­me­traž­ni igra­ni film. Festival će pak pro­ves­ti anke­tu među hrvat­skim novi­na­ri­ma akre­di­ti­ra­nim na Festivalu i zamo­li­ti ih da ocje­ne sve hrvat­ske fil­mo­ve i kopro­duk­ci­je, te ćemo rezul­ta­te anke­te tj. pro­sječ­ne ocje­ne obja­vi­ti na zavr­š­noj tiskov­noj kon­fe­ren­ci­ji. Takva anke­ta pro­vo­di­la se u Puli još na prvom fes­ti­va­lu 1954. godi­ne i sta­ri­ja je od Zlatnih are­na uve­de­nih 1955.“, piše Vidačković.

On zaključ­no podr­ža­va sve tri odlu­ke i želi im puno sre­će sa novim doma­ći­ni­ma i doda­je da Pulski fes­ti­val ide dalje sa svo­jim vlas­ti­tim nagra­da­ma sta­rim šest i pol deset­lje­ća – Zlatnim are­na­ma koje će se dodje­lji­va­ti pred audi­to­ri­jem od 5.000 lju­di na naj­du­go­vječ­ni­jem i naj­po­sje­će­ni­jem fes­ti­va­lu naci­onal­nog fil­ma na svijetu.

Priredio B. VINCEK