Nevidnjiva Savičenta: susret s umjetnikom Sinišom Labrovićem

07.06.2019.

Razgovor s umjet­ni­kom Sinišom Labrovićem bit će odr­žan u subo­tu, 8. lip­nja u 20 sati u Gradskoj loži u Savičenti, a u sklo­pu pro­jek­ta Nevidljiva Savičenta. Siniša Labrović se nedav­no, kao i mno­gi odse­lio iz Hrvatske. Koji su raz­lo­zi nje­go­vog odla­ska, kak­vi su uvje­ti rada u Berlinu i kak­va su nje­go­va iskus­tva u per­for­man­su opće­ni­to, publi­ka će ima­ti pri­li­ku čuti ovu subo­tu. Također, Labrović je ove godi­ne izbornik/kustos poreč­kog Annala pa će nešto više reći o tome koje će umjet­ni­ke i rado­ve oda­bra­ti za ovo­go­diš­nju izlož­bu. Moderator pro­gra­ma i raz­go­vo­ra s umjet­ni­kom je Mario Benčić, a poseb­ni gost je Noel Šuran.

Siniša Labrović (Sinj, 12. velja­če, 1965.) hrvat­ski je umjet­nik koji se bavi per­for­man­som, akci­ja­ma i urba­nim inter­ven­ci­ja­ma. Diplomirao je hrvat­ski jezik i knji­žev­nost na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu 1997. godi­ne te povre­me­no radi kao pro­fe­sor. Status umjet­ni­ka, kojeg nije ste­kao aka­dem­skim obra­zo­va­njem, pot­vr­dio je broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma, te nagra­da­ma, među koji­ma tre­ba istak­nu­ti tre­ću nagra­du za sce­na­rij Srce na natje­ča­ju Imaginarne aka­de­mi­je Grožnjan i Centra za dram­sku umjet­nost Zagreb 2000. godi­ne. Iste godi­ne pos­tav­lje­na mu je prva izlož­ba u Dubrovniku. Radove u stal­nom pos­ta­vu čuva­ju Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu i Galerija umjet­ni­na u Splitu. Izlagao je na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma u zem­lji i ino­zem­s­tvu te je izvo­dio akci­je, per­for­man­se, gra­fi­te i urba­ne inter­ven­ci­je. Trenutno živi i radi kao slo­bod­ni umjet­nik u Berlinu.

Priredio B. V.