Roya Quartet na Lisianum Art Festivalu

26.06.2019.

Umjetnička večer Roya Quarteta zapo­či­nje s pro­gra­mom u subo­tu, 29. lip­nja s počet­kom u 20.30 sati u pros­to­ru Zajednice Talijana u Šišanu. Gostovanje orga­ni­zi­ra Udruga Pank u okvi­ru Lisianum Art Festivala koji obu­hva­ća tri inter­dis­ci­pli­nar­na kul­tur­na doga­đa­ja s ciljem obo­ga­ći­va­nja kul­tur­nog živo­ta u opći­ni Ližnjan i ponu­de kul­tur­nog sadr­ža­ja sta­nov­ni­ci­ma opći­ne i nji­ho­vim gos­ti­ma tije­kom lje­ta 2019. godi­ne. Svaki pro­jekt ima za cilj pos­la­ti odre­đe­nu poru­ku publi­ci i pro­du­bi­ti ili stvo­ri­ti inte­res pre­ma raz­nim vrsta­ma glazbe.

Festival zapo­či­nje nas­tu­pom među­na­rod­no afir­mi­ra­nog kvar­te­ta sak­so­fo­nis­ti­ca Roya Quartet s pro­jek­tom „Village Ladies“. Projekt na ino­va­ti­van način spa­ja ele­men­te fol­k­lo­ra s moder­nom glaz­bom i zvu­kom sak­so­fo­na, a nas­ta­je surad­njom čla­ni­ca Roya Quarteta: Jovane Joka (bari­to­ne sak­so­fon), Petre Horvat (sopran sak­so­fon), Weronike Partyka (alt sak­so­fon) i Betke Bizjak (tenor sak­so­fon) Kotnik s kom­po­zi­to­ri­ma iz zema­lja podri­je­tla čla­ni­ca kvar­te­ta (Poljska, Hrvatska i Slovenija). Glazbenice Roya kvar­te­ta poti­ču iz raz­li­či­tih zema­lja i kul­tu­ra, što ih je nave­lo na istra­ži­va­nje svo­je­ga pori­jek­la, tra­di­ci­je i narod­ne glaz­be iz svo­jih krajeva.

Publika će ima­ti pri­li­ke doži­vje­ti kvar­tet sak­so­fo­na, kojeg čine sopran, alt, tenor i bari­ton sak­so­fon, čiji se sas­tav i spe­ci­fič­nost zvu­ka susre­će na našim podru­čji­ma. Pored sak­so­fo­na, u pro­jekt su uklju­če­ni i dru­gi ins­tru­men­ti i teh­ni­ke: elek­tro­ni­ka, voka­li i tra­di­ci­onal­ni narod­ni ins­tru­men­ti, kao što su fuja­ra i bara­ban bubanj. Program je tako­đer dopu­njen i ori­gi­nal­nim sklad­ba­ma, koji su crpi­li ins­pi­ra­ci­ju i zna­nje iz narod­ne glaz­be. Dodatnu dimen­zi­ju nas­tu­pu dodat će snim­lje­ne zvuč­ne poza­di­ne, a posje­ti­te­lje oče­ku­je i pose­ban vizu­al­ni doživ­ljaj s liž­njan­skim pejzažima.

Organizator pro­gra­ma je Udruga Pank u surad­nji s Miom Grozdanić i Mirjanom Đurđev. Organizaciju pro­jek­ta podr­ža­la je Općina LIžnjan, Turistička zajed­ni­ca Općine Ližnjan, Zajednica Talijana Šišan, Župa sve­tog Martina bisku­pa i Studija za gra­fič­ki dizajn i izda­vaš­tvo MEDIT. Ulaz na nas­tup je besplatan.

Priredio B. V.