Serija kao odraz suvremenih strahova

08.06.2019.

TV: ČERNOBIL, reda­telj Johan Renck

Petodijelnu tele­vi­zij­sku seri­ju „Černobil“, nas­ta­lu u pro­duk­ci­ji HBO‑a, gle­da­te­lji su odmah nakon pre­mi­je­re pro­gla­si­li jed­nom od naj­bo­ljih i naj­po­pu­lar­ni­jih u povijesti.

Kao što je već opće­poz­na­to, seri­ja se bavi hava­ri­jom nuk­le­ar­ne elek­tra­ne u Černobilu u trav­nju 1986. i doga­đa­ji­ma koji su nakon toga usli­je­di­li. Redatelj Johan Renck i sce­na­rist Craig Mazin nas­to­ja­li su biti čim realis­tič­ni­ji u rekons­truk­ci­ji komu­nis­tič­ke epo­he, dok su im liko­vi teme­lje­ni na stvar­nim oso­ba­ma vrlo puno­krv­ni i životni.

Autori seri­je teme­lji­to su se pri­pre­mi­li i gle­de pri­ka­za teh­nič­kih poje­di­nos­ti, a naro­či­tu paž­nju posve­ti­li su hero­iz­mu malih lju­di, onih koji se nisu naš­li ispred kame­ra i mikro­fo­na, ali su u ključ­nim tre­nu­ci­ma žrtvo­va­li svo­je živo­te za spas osta­lih. Serija je defi­ni­tiv­no vrlo kva­li­tet­na, ali to sigur­no nije raz­log veli­ke gle­da­nos­ti i popu­lar­nos­ti. Razlog je vje­ro­jat­no tema­ti­ka seri­je, odnos­no strah koji lju­di osje­ća­ju zbog razvo­ja novih teh­no­lo­gi­ja i koji je ovdje vrlo plas­tič­no prikazan.

Vjerojatno se lju­di 21. sto­lje­ća ne boje toli­ko nuk­le­ar­nih elek­tra­na kao nekad, ali osje­ća­ju boja­zan i neiz­vjes­nost zbog kli­mat­skih pro­mje­na, robo­ta, umjet­ne inte­li­gen­ci­je i dru­gih poja­va koje neza­us­tav­lji­vo nadi­ru. Čini se da su auto­ri „Černobila“ odlič­no detek­ti­ra­li sta­nje svi­jes­ti suvre­me­nog čovje­ka i stvo­ri­li nara­tiv­ni uzo­rak u kojem se goto­vo svi mogu prepoznati.

 

Elvis Lenić