TRIBINA “Ususret trećem desetljeću Rojca s novim Planom upravljanja”

10.06.2019.

Tribina “Ususret tre­ćem deset­lje­ću Rojca s novim Planom uprav­lja­nja” bit će odr­ža­na u sri­je­du, 12. lip­nja u 20 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

„Dvadesetogodišnja povi­jest Društvenog cen­tra Rojc povi­jest je evo­lu­ci­je iz sti­hij­ski nase­lje­nog mjes­ta u druš­tve­ni cen­tar s ele­men­ti­ma samo­or­ga­ni­za­ci­je, stva­ra­nja unu­tar­njih veza i razvoj­nih pla­no­va. Stvoreno je nešto poseb­no, pri­mjer koji se želi sli­je­di­ti u Hrvatskoj, ali koji pli­je­ni paž­nju i van nje­nih gra­ni­ca. Rojc daje dobre rezul­ta­te, a jedan od raz­lo­ga je i siner­gi­ja dje­lo­va­nja jav­nog i civil­nog sek­to­ra. Svakodnevni život u Rojcu otkri­va, među­tim, mno­ge pote­ško­će, koje zah­ti­je­va­ju agil­ni­je rje­ša­va­nje – i pro­mje­ne. Prijedlozi pro­mje­na u Rojcu dola­ze iznu­tra: iznu­tra je nas­tao Plan odr­ži­vos­ti, kao što je iznu­tra došao pri­jed­log par­ti­ci­pa­tiv­nog uprav­lja­nja Rojcem putem Koordinacije – tije­la koje čini podjed­na­ki broj pred­stav­ni­ka koris­ni­ka pros­to­ra u zgra­di i pred­stav­ni­ka vlas­ni­ka – Grada Pule.  Deset godi­na gra­di­la se prak­sa uprav­lja­nja putem Koordinacije, kao što se pola­ko gra­di­la i svi­jest o nje­zi­nim ogra­ni­če­nji­ma. Trenutno sta­nje u Rojcu samo je pro­laz­na faza jer je pros­to­ra za razvoj, kao i ide­ja, puno. Ideje su i do sada čes­to dola­zi­le iz dobrih pri­mje­ra dru­gih druš­tve­nih i kul­tur­nih cen­ta­ra u Europi. Ti se ins­pi­ra­tiv­ni pri­mje­ri i dalje koris­te za pla­ni­ra­nje buduć­nos­ti Rojca.

„Odgovor na pita­nje kako naj­bo­lje dalje poku­šat ćemo pro­na­ći u pro­ce­su izra­de prvog Plana uprav­lja­nja koji je zapo­čeo u svib­nju ove godi­ne i koji ćemo pred­sta­vi­ti na ovoj tri­bi­ni. Na tri­bi­ni će biti rije­či o tome čemu pla­no­vi uprav­lja­nja slu­že, zašto se poti­ču sudi­onič­ki pla­no­vi uprav­lja­nja druš­tve­no-kutur­nim cen­tri­ma, o par­ti­ci­pa­tiv­nom pro­ce­su izra­de pla­na uprav­lja­nja za Rojc i oče­ki­va­nim rezul­ta­ti­ma te na koji se način mije­nja odnos koris­ni­ka pre­ma jav­nim dobri­ma kada se uklju­če u nji­ho­vo uprav­lja­nje“, navo­de organizatori.

Na tri­bi­ni će govo­ri­ti: Leda Sutlović, dok­to­ran­di­ca na Odjelu za poli­tič­ke zna­nos­ti Sveučilišta u Beču. Diplomirala je na Fakultetu poli­tič­kih zna­nos­ti u Zagrebu, a mas­ter stu­di­je zavr­ši­la je na Central European University u Budimpešti. Jedna je od auto­ri­ca istra­ži­va­nja ”Uradimo zajed­no” o sudi­onič­kom uprav­lja­nju u kul­tu­ri u izda­nju Zaklade ”Kultura Nova”. Leda Sutlović govo­rit će o mode­li­ma sudi­onič­kog uprav­lja­nja u kul­tu­ri i pred­sta­vi­ti neke od pri­mje­ra u RH.

Jelena Miloš, zapos­le­na je u Institutu za poli­tič­ku eko­lo­gi­ju i Pravu na grad, a pret­hod­no u udru­zi BRID, gdje sus­tav­no radi na istra­ži­va­nju i pri­mje­ni mode­la par­ti­ci­pa­tiv­nog uprav­lja­nja. U BRID‑u se bavi­la istra­ži­va­njem mode­la rad­nič­kog dioni­čar­stva i zadru­gar­stva kao dije­la eko­nom­ske demo­kra­ci­je. U Pravu na grad radi pet godi­na, u sklo­pu čega i bavi pred­la­ga­njem mode­la i zago­va­ra­njem boljeg uprav­lja­nja jav­nim pros­to­ri­ma, jav­no-civil­nim part­ner­stvi­ma i naro­či­to jav­nim podu­ze­ći­ma (kroz kam­pa­nje, obja­vu tek­s­to­va, orga­ni­za­ci­ju kon­fe­ren­ci­ja itd.). U sklo­pu rada u Institutu za poli­tič­ku eko­lo­gi­ju dosa­da je ure­di­la publi­ka­ci­ju o zajed­nič­kim i jav­nim dobri­ma u jugo­is­toč­noj Europi (Commons in Southeastern Europe), u sklo­pu koje je objav­lje­na i stu­di­ja slu­ča­ja uprav­lja­nja Rojcom. Jelena Miloš, govo­rit će o mode­li­ma sudi­onič­kog uprav­lja­nja i pred­sta­vi­ti neke od ino­zem­nih praksi.

Tribinu će mode­ri­ra­ti Dušica Radojčić iz Zelene Istre, koja je part­ner na pro­jek­tu “GRAD(imo) ROJC” zadu­žen za koor­di­na­ci­ju izra­de Plana uprav­lja­nja Društvenim cen­trom Rojc.

Priredio B. V.