Trostruko otvorenje izložbi mladih suvremenih umjetnika u DKC‑u Lamparna

24.06.2019.

U sklo­pu par­ti­ci­pa­tiv­nih kul­tur­nih pro­gra­ma pro­jek­ta DKC Lamparna koji­ma se ostva­ru­je soci­jal­na inte­gra­ci­ja, Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI) nas­tav­lja s pred­stav­lja­njem cik­lu­sa izlož­bi mla­dih suvre­me­nih umjet­ni­ka, zapo­če­tih u svib­nju ove godi­ne s tri nove izlož­be umjet­ni­ka i umjet­ni­ca Marine Rajšić, Rina Banka i Samanthe Kandiinsky koje će biti otvo­re­ne isto­vre­me­no u petak, 28. lip­nja u 20.30 sati.

U sklo­pu cik­lu­sa nado­la­ze­ćih, suvre­me­nih, doma­ćih i stra­nih umjet­ni­ka pod kus­to­skim vod­stvom Damira Stojnića, vodi­te­lja gale­ri­je Lamparna, pred­sta­vit će se Marina Rajšić iz Rijeke s mul­ti­me­di­jal­nom ins­ta­la­ci­jom „Print Screen“, te Rino Banko iz Rovinjskog Sela s izlož­bom skul­p­tu­ra iz cik­lu­sa „Portali“. U sklo­pu cik­lu­sa mla­dih, lokal­nih, nepro­fe­si­onal­nih umjet­ni­ka iza­bra­nih putem jav­nog natje­ča­ja koje će u Klubu mla­dih Klub 21 pos­ta­vi­ti umjet­ni­ca i kus­to­si­ca Ivona Verbanac, pred­sta­vit će se mla­da labin­ska foto­graf­ki­nja s pre­bi­va­li­štem u Ljubljani Samantha Kandinsky izlož­bom foto­gra­fi­ja pod nazi­vom „Exploded View“.

Sve tri izlož­be u DKC‑u Lamparna osta­ju otvo­re­ne do 12. srp­nja, od pone­djelj­ka do pet­ka, od 8 do 14 sati.

Organizacija izlož­bi je sufi­nan­ci­ra­na u okvi­ru Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li, iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Priredio B. V.