Turska – Zemlja Prijatelj 66. Pulskog filmskog festivala

12.06.2019.

U surad­nji s vele­pos­lans­tvi­ma i kul­tur­nim cen­tri­ma, Pulski film­ski fes­ti­val niz godi­na reali­zi­ra dio Međunarodnog pro­gra­ma pod pro­gram­skim naziv­ni­kom Zemlja Prijatelj. Ove je godi­ne ostva­re­na surad­nja s Turskom a pred­sta­vi­ti će se šest suvre­me­nih naslova.

„Filozof iz šta­le“ (r. M. C. Sacinti) kome­di­ja je o zane­se­nja­ku koji grad­ski život zami­je­ni seoskim, no koje­mu usko­ro sti­že ponu­da za pro­da­ju zem­lje. U humor­nom tonu je i „Ne pri­čaj dok se ne udaš“ (r. Kivanc Baruonu) u koje­mu tra­di­ci­onal­na obi­telj vrši pri­ti­sak na uda­ju mla­de žene koja živi s rodi­te­lji­ma. Nagrađivani film „Pšenica“ (r. S. Kaplangolu) pos­ta­po­ka­lip­tič­ni je pri­kaz druš­tva podi­je­lje­nog na grad­ske i poljo­djel­ske zone u koje­mu nepo­dob­ni imi­gran­ti pate od suše i epi­de­mi­ja. „Plavi bicikl“ (r. U. Koreken) obi­telj­ska je dra­ma o dje­ča­ku koji šte­di da bi kupio bicikl no koji je spre­man odre­ći se svog sna kako bi pomo­gao dje­voj­či­ci u nevo­lji. Drama „Riba“ (r. D. Zaim) pri­ča je o riba­ru u potra­zi za lje­ko­vi­tom vrstom ribe kako bi pomo­gao boles­noj kćer­ki. „Ne pri­čaj mi pri­če“ (r. B. Aksak) roman­tič­na je kome­di­ja o sra­me­ž­lji­vom voza­ču mini busa čiji će se život pro­mi­je­ni­ti kad upoz­na baj­ko­vi­tu djevojku.

U pro­gra­mu krat­kih među­na­rod­nih fil­mo­va pri­ka­za­ti će se pet hrvat­skih pre­mi­je­ra. Španjolski „Suc de sín­dria“ (r. I. Moray) o paru koji na godiš­njem odmo­ru pre­is­pi­tu­je svo­ju sek­su­al­nost, nor­ve­ški „Virgins4lyfe“ (r. T. Hvistendahl) u koje­mu dvi­je četr­na­es­to­go­diš­nja­ki­nje namje­ra­va­ju izgu­bi­ti nevi­nost pri­je kra­ja škol­ske godi­ne, fran­cu­ski „L’échappée“ (r. L. Martinoni) o ženi koja se nakon teške ope­ra­ci­je zaljub­lju­je u svog kirur­ga. Švicarski „Empreintes“ (r. J. Gordon) o kariz­ma­tič­nom muškar­cu koji nakon neko­li­ko pića pozi­va na vož­nju tri tinej­dže­ra koje je netom upoz­nao i špa­njol­ski „Una noc­he con Juan Diego Botto“ (r. T. Bellón) o ženi koja dva­de­set godi­na sanja o slav­nom muškar­cu dok on sanja o pra­ved­ni­jem svijetu.

Priredio B. V.