Održano performativno predavanje FoAM‑a „The overlooked and the unheard“ u Savičenti

01.07.2019.

Apoteka – Prostor za suvre­me­nu umjet­nost, u okvi­ru pro­jek­ta Nevidljiva Savičenta, orga­ni­zi­ra­la je 28. lip­nja u Gradskoj loži Savičente prvo od ukup­no tri per­for­ma­tiv­na pre­da­va­nja u izved­bi gos­tu­ju­ćih ino­zem­nih i lokal­nih umjet­ni­ka i umjet­ni­ca. Tom se pri­li­kom pred­sta­vio umjet­nič­ki dvo­jac – Maja Kuzmanović i Nik Gaffney, suos­ni­va­či tran­sdic­si­pli­nar­nog kolek­ti­va FoAM s per­for­man­som nazi­va „The over­lo­oked and unhe­ard“. Kustosica pro­gra­ma je Branka Benčić koja je uoči počet­ka rek­la da Nevidljiva Savičenta govo­ri o svim boja­ma, oku­si­ma i tek­s­tu­ri, vid­lji­vi­ma i nevid­lji­vi­ma koji su svu­da oko nas.

„Ono što ćemo danas vidje­ti doga­đa se u tri lini­je – zvuk, sli­ka tj. video i tekst i sasvim je u redu kad jed­no odv­la­či paž­nju na dru­go i onda poku­ša­va­te pove­za­ti sve osje­te“, doda­la je Benčić.

Maja Kuzmanović rek­la nam je da ona i Nik kao umjet­nič­ki dvo­jac sve rade zajed­no. Osim što sura­đu­ju na pos­lov­nom pla­nu, oni su i supruž­ni­ci. Maja je rodom iz Pule, a Nik je Australac.

„FoAM je mre­ža umjet­ni­ka i znans­tve­ni­ka, ima­mo stu­di­je u raz­nim zem­lja­ma, tako da smo mi neg­dje izme­đu, pove­zu­je­mo lju­de i pro­jek­te. Baza nam je u Bruxellesu, ali živi­mo nomad­skim živo­tom, putu­je­mo i stva­ra­mo svug­dje u svi­je­tu“, ispri­ča­la nam je Kuzmanović.

Zajedničke umjet­nič­ke sli­ke za ovaj pro­jekt Kuzmanović je spo­ji­la u video, zvu­ko­ve su sni­ma­li obo­je, potom ih je Nik spo­jio u kom­po­zi­ci­ju, tekst su napi­sa­li zajed­no, on na engle­skom pa ga je Maja pre­ve­la na hrvatski.

„Inspiracija za tekst je bila Savičenta i raz­go­vor s lju­di­ma iz Savičente o nji­ho­vim pro­ble­mi­ma i sva­kod­ne­vi­ci, opće­ni­to o Istri“, rek­la nam je Kuzmanović dodav­ši da je ono prvo što lju­di kažu da nema­ju vre­me­na, da su zapos­le­ni, da su raza­pe­ti na sve stra­ne i da im tre­ba neki mir. „Pogotovo kad tek lje­to poči­nje zna­mo da će sve biti još teže, da će biti još topli­je i htje­li smo lju­di­ma ponu­di­ti pola sata tog tako želje­nog mira. S nekim pita­nji­ma koja će si pos­ta­vi­ti i možda pono­vi­ti za mje­sec dana, deset godi­na“, veli Kuzmanović.

U tome su zasi­gur­no i uspje­li – u pola sata koli­ko je tra­jao pro­gram u publi­ci se nije čula ni muha. Tek je u neko­li­ko navra­ta opu­šta­ju­ću glaz­bu i ins­pi­ra­ti­van tekst reme­tio lavež pasa ili dje­čji plač u daljini.

Kuzmanović je išči­ta­va­la tekst na hrvat­skom i engle­skom alu­di­ra­ju­ći na onaj tre­nu­tak u danu kada tre­ba zas­ta­ti i uži­va­ti u tre­nut­ku. Dotakla se i aktu­al­nog pro­ble­ma živo­ta u turis­tič­koj Istri, kada turis­ti žite­lji­ma reme­te sva­kod­nev­ni mir. Video je obi­lo­vao pre­kras­nim pri­zo­ri­ma živo­pis­ne pri­ro­de Istre.

Cijeli je pro­gram zači­njen istar­skim pro­izvo­di­ma, mahom od lavan­de – raki­jom od lavan­de, sokom od lavan­de i osta­lim deli­ci­ja­ma OPG‑a Pekici, poput štrud­li, doma­ćih kek­sa i vina. Miris lavan­de širio se ložom i sva­ka­ko dopri­nio ugo­đa­ju. Zadovoljna publi­ka auto­re je nagra­di­la dugim plje­skom i kas­ni­je uži­va­la u opu­šte­nom dru­že­nju u loži dok su se u poza­di­ni i dalje „vrtio“ video.

U sklo­pu pro­jek­ta Nevidljiva Savičenta, Apoteka – pros­tor za suvre­me­nu umjet­nost pro­vest će tri per­for­ma­tiv­na pre­da­va­nja (lec­tu­re per­for­man­ce), jed­nu pri­vre­me­nu i jed­nu stal­nu umjet­nič­ku inter­ven­ci­ju u jav­nom pros­to­ru Općine Svetvinčenat, te će orga­ni­zi­ra­ti neko­li­ko svje­tlos­nih inter­ven­ci­ja u urba­ni oko­liš s lokal­nim umjetnicima.

Projekt Nevidljiva Savičenta, sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma iz Europskog soci­jal­nog fon­da, pro­vo­di Općina Svetvinčenat u part­ner­stvu s udru­ga­ma civil­nog druš­tva: Šikuti Machine, Apoteka — Prostor za suvre­me­nu umjet­nost, Mediteranski ples­ni cen­tar (ZPA) i Povijesna udru­ga Kaštel. Ovaj siner­gij­ski pro­jekt lokal­ne samo­upra­ve i orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva cilja ostva­ri­ti druš­tve­nu pro­mje­nu razvo­jem novog mode­la sudi­onič­kog uprav­lja­nja u kul­tu­ri usmje­re­nog pre­ma odr­ži­vom kul­tur­nom razvo­ju Općine Svetvinčenat. Pozivajući se na kon­cept “pre­vo­đe­nje tra­di­ci­je u suvre­me­nu kul­tu­ru” part­ne­ri osmiš­lja­va­ju i pro­vo­de umjet­nič­ke pro­gra­me koji ople­me­nju­ju i obo­ga­ću­ju pos­to­je­će kul­tur­ne sadržaje.

Tekst Paola ALBERTINI

Fotografije Andi BANČIĆ