Održana prva NONO Art Fiera u Fažani

28.08.2019.

U dvo­ri­štu Prostora urba­ne kul­tu­re u Fažani, u subo­tu 24. kolo­vo­za odr­ža­no je prvo izda­nje NONO Art Fiere. Ideja fes­ti­va­la nas­ta­la je iz potre­be za doga­đa­jem koji pove­zu­je i podr­ža­va lokal­ne auto­re, pru­ža im moguć­nost pre­zen­ti­ra­nja i dobi­va­nja jav­nog priz­na­nja. Osim što nas­to­ji potak­nu­ti razvoj sce­ne koja podr­ža­va doma­ću umjet­nič­ku pro­duk­ci­ju, ovaj je doga­đaj osmiš­ljen kako bi obo­ga­tio i kul­tur­nu ponu­du lokal­ne zajednice.

Na fes­ti­va­lu su se pred­sta­vi­li deset fina­lis­ta oda­bra­nih putem pret­hod­no ras­pi­sa­nog natje­ča­ja, a koje je ocje­nji­vao struč­ni žiri u sas­ta­vu: Mladen Lucić, Oleg Morović i Oleg Šuran. Odabrani fina­lis­ti su Jana Prević Finderle, Sanja Simeunović Bajec, Božidar Sekulić, Vedran Šilipetar, Lucija Mitar, Elena Apostolovski, Nataša Bezić, Maria Čurčić, Marko Vojnić i Iva Milaković. Osim spo­me­nu­tih fina­lis­ta, na izlož­bi su pred­stav­lje­ni i gos­tu­ju­ći auto­ri Denis Sardoz, Andi Pekica, Oleg Šuran, Oleg Morović, Isidora Todorić, Zoe Miloš, Leon Zuodar te Stefan Schwinghammer.

Proglašenje pobjed­ni­ka odr­ža­no je u 21 sat kada je Oleg Morović, orga­ni­za­tor mani­fes­ta­ci­je, poz­dra­vio sve pri­sut­ne i zahva­lio svim čla­no­vi­ma udru­ge i surad­ni­ci­ma koji su pomo­gli u reali­za­ci­ji pro­gra­ma, Turističkoj zajed­ni­ci Fažane za finan­cij­sku podr­šku te je u konač­ni­ci pobjed­ni­ci pre­dao glav­nu nagra­du. Otkupnu nagra­du u izno­su od 2.000 kuna dobi­la je Elena Apostolovski za rad „Koji sam sebe obli­ku­je II.“. Elena Apostolovski (1994., Pula) stu­den­ti­ca je pete (diplom­ske) godi­ne kipar­stva pod men­tor­stvom doc.art Hrvoja Urumovića pri Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Rijeci. Radi kao vodi­te­lji­ca Galerije Studentskog Kulturnog Centra Sveučilišta u Rijeci. Pobjednički rad „Koji sam sebe obli­ku­je II.“ izve­den u ter­ra­cot­ti dola­zi iz nje­nog cik­lu­sa „Samoizgradnje“, a na izlož­bi bili su izlo­že­ni još dva rada iz istog cik­lu­sa: „U nas­to­ja­nju“ i „Kako si danas“. Za svo­je rado­ve auto­ri­ca kaže:

„Ciklus „Samoizgradnje“ razvi­ja se kroz dvi­je godi­ne i nado­ve­zu­je se na prak­su istra­ži­va­nja ljud­skog tije­la i živo­ta te pita­nja ljud­skos­ti, što je rezul­ti­ra­lo izra­dom većeg bro­ja skul­p­tu­ra od ter­ra­cot­te manjeg i sred­njeg for­ma­ta. Samoizgradnje su orga­nič­ke for­me koje pro­iz­la­ze ‘same iz sebe’ i među­sob­no se nado­ve­zu­ju u pro­ce­su eks­pe­ri­men­ti­ra­nja s for­mom u medi­ju kera­mi­ke. One su kons­tru­ira­ni objek­ti, pro­ma­tra­ju­ći meto­do­lo­gi­ju rada isto kao i razvoj ide­ja. To su ujed­no liko­vi iz mašte koji nas­ta­ju iz zna­ti­že­lje. Svaka skul­p­tu­ra ima poseb­nu temu i likov­nu pro­ble­ma­ti­ku kojim se bavi. Priloženi su rado­vi „Koji sam sebe obli­ku­je II.“, pri­kaz lika koji vjež­ba – čin obli­ko­va­nja vlas­ti­tog tije­la, „U nas­to­ja­nju“, koji bilje­ži pokret na mjes­tu tj. frus­tra­ci­ju kao pokre­ta­či­cu pro­mje­ne te „Kako si danas“ koji se pois­to­vje­ću­je sa sva­kod­nev­nim osje­ća­ji­ma i miri se sa nji­ma. Ciklus „Samoizgradnje“ je pro­ces osob­ne nadogradnje.“

Uz otkup­nu nagra­du dodi­je­lje­na je i poseb­na nagra­da za rad Bandiera Rossa auto­ra Marka Vojnića. U ovom slu­ča­ju autor je nagra­đen samos­tal­nom izlož­bom rado­va u Kasarni za koju će jav­nost biti nak­nad­no obavIještena od stra­ne orga­ni­za­to­ra. Marko Vojnić (1980., Pula), ško­lo­vao se na Filozofskom fakul­te­tu u Rijeci i Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu gdje je diplo­mi­rao 2007. Izlagao je na broj­nim skup­nim izlož­ba­ma u Hrvatskoj, Srbiji, S.A.D.u, te samos­tal­nim izlož­ba­ma u Hrvatskoj, Srbiji, Južnoj Korei, Kanadi, Italiji i S.A.D.u. Član je HDLU‑a, Hrvatske zajed­ni­ce samos­tal­nih umjet­ni­ka, zadru­ge Praksa i udru­ge Bukanojz.

Postav izlož­be bio je situ­iran na otvo­re­nom jav­nom pros­to­ru u dvo­ri­štu Kasarne, gdje se odr­žao i poprat­ni fes­ti­val­ski pro­gram. Od tipič­ne fažan­ske gas­tro ponu­de (sar­de­le) koju je pri­pre­mao lokal­ni kuli­nar­ski maj­stor Tibor Marko Jakulić, do dnev­nog i večer­njeg glaz­be­nog pro­gra­ma za kojeg su bili su zadu­že­ni mla­di glaz­be­ni­ci DJ Kool S, Rinoma, Baby Yogurt, Fresh New Guy i Minolta.

Festival se odr­žao u ugod­noj i opu­šte­noj atmo­sfe­ri te je bio iznim­no posje­ćen i odlič­no pri­hva­ćen od stra­ne nasmi­je­še­ne i ras­ple­sa­ne publi­ke kojeg su sači­nja­va­li i sta­ri i mla­di, lokal­na publi­ka, ali i gos­ti iz raz­nih dije­lo­va Istre i Hrvatske.

Organizaciju pro­gra­ma finan­cij­ski je podr­ža­la TZ Fažana kroz pro­gram Kulturno ljeto.

Priredio B. V.

Fotografije Tedi KORODI