Izložba “Animalije” Antuna Motike u Dnevnom boravku Rojca

18.09.2019.

Izložba “Animalije” (Crteži iz ladi­ce) auto­ra Antuna Motike (Pula, 30. pro­sin­ca 1902. – Zagreb, 13. velja­če 1992.), odr­žat će se u petak, 20. ruj­na u 20.30 sati u Dnevnom borav­ku Rojca.

Motika je prvi istar­ski aka­dem­ski ško­lo­van likov­ni umjet­nik, Puljanima ponov­no “otkri­ven” osni­va­njem Zbirke Antun Motika 2006. godi­ne. Radi se o nasu­mič­no iza­bra­nim repa­ri­ra­nim dje­li­ma do sada neiz­la­ga­nih jav­nos­ti, a ove pri­go­de izlo­že­nih u Društvenom cen­tru Rojc.

U ovom iznim­nom i kul­tu­ro­lo­ški zna­čaj­nom druš­tve­nom cen­tru, u zajed­ni­ci koja gene­ri­ra novu likov­nost, kul­tu­ru i este­ti­ku, pre­zen­ti­ra­ni dio likov­ne dje­lat­nos­ti ovo­ga važ­nog istar­skog likov­nja­ka našao je pra­vo mjes­to. Naime, dje­la koja se prvi puta pri­ka­zu­ju jav­nos­ti nakon repa­ra­ci­je i zašti­te u radi­oni­ci Zbirke Motika smje­šte­na je upra­vo u Društvenom cen­tru Rojc.

Motika je u raz­dob­lju dužem od dva­de­set godi­na, posve­tio veli­ki dio svo­ga opu­sa upra­vo ski­ca­ma u teh­ni­ci uglje­na na pak-papi­ru, ski­ca­ma koje su u zače­ci­ma bile nami­je­nje­ne izra­di skul­p­tu­ra u raz­nim mate­ri­ja­li­ma, no kas­ni­jim su razvo­jem i pro­duk­ci­jom pos­ta­la auto­nom­na crtač­ka likov­na dje­la, a danas nam uka­zu­ju na autor­sku i zanat­sku vje­šti­nu, na likov­nu kre­ativ­nost Antuna Motike.

U tim crte­ži­ma nije poželj­no tra­ži­ti pre­ten­ci­oz­no “kodi­ra­no” zna­če­nje i(li) skri­ve­nu likov­no-druš­tve­nu poru­ku, pri­je sve­ga vidi­mo crtač­ku vir­tu­oz­nost i pokaz ono­ga što nala­zi­mo u sli­kar­skim i kipar­skim dje­li­ma koje se pone­kad nepra­ved­no ozna­ča­va­ju važ­ni­jim i vri­jed­ni­jim za suvre­me­no slikarstvo.

Izložbu orga­ni­zi­ra­ju Zbirka umjet­ni­na gra­da Pule i Savez udru­ga Rojca.
Programi Dnevnog borav­ka finan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re RH, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.

Priredila P. A.