Izložba Sonda – o moći kreativnosti otvorena u MSUI

23.09.2019.

Izložba stu­di­ja Sonda nazi­va Sonda – O moći kre­ativ­nos­ti, otvo­re­na je u petak, 20. ruj­na, u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre u Puli.

Studio Sonda neza­vi­san je kre­ativ­ni stu­dio, smje­šten u malom mjes­tu u sre­di­štu Istre, Vižinadi. Pobornici su ide­je da dizajn i komu­ni­ka­ci­ja mora­ju biti logič­ni, iskre­ni i intu­itiv­ni. U ins­pi­ra­tiv­noj sre­di­ni s pogle­dom na zele­ne bre­žulj­ke, stva­ra­ju glo­bal­no pre­poz­na­te pro­jek­te s podru­čja dizaj­na I komunikacija.

Mnogi od njih dobit­ni­ci su broj­nih doma­ćih I među­na­rod­nih priz­na­nja poput: Cannes Lions, Red Dot Best of Bests, ADC gold, IF, World Star Packaging, LIA, Pentawards, Creativity Annual, I.D, Rebrand, Plus X award, Velika nagra­da Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva, AIGA, Golden Drum, Cannes Lions Shortlist, ICOGRADA itd. Članovi su stru­kov­nih udru­ga HURA i HDD.

Sonda je na netom 12. Weekend Media Festivalu u Rovinju dobi­la i nagra­du za naj­bo­lji pro­jekt u čita­voj BalCannesa 2019., za Najbolji pro­jekt pre­ma ocje­na­ma žiri­ja pred­stav­ni­ka agen­ci­ja te za Najbolji ino­zem­ni pro­jekt. Sve za rad pod nazi­vom Art Directed by Nature.  BalCannes revi­ju orga­ni­zi­ra­ju Hrvatske udru­ge dru­šta­va za tržiš­no komu­ni­ci­ra­nje (HURA) i Weekend Media Festival, s ciljem oda­bi­ra 25 naj­bo­ljih komu­ni­ka­cij­skih pro­je­ka­ta iz cije­le regije.

Izložba, ali i knji­ga O moći kre­ativ­nos­ti pred­stav­lja­ju pre­sjek pet­na­es­to­go­diš­njeg rada stu­di­ja Sonda, naj­na­gra­đi­va­ni­jeg kre­ativ­nog stu­di­ja u čita­voj regi­ji (ex YU), a koji nije smje­štan u nekoj od metro­po­la. Dobitnici su jed­nog od sve­ga dva Canneska lava u Hrvatskoj – naj­ve­će svjet­ske nagra­de za kre­ativ­nost uop­će. Fenomen nji­ho­va rada pro­iz­la­zi iz činje­ni­ce da se glav­ni­na nji­ho­vih svjet­skih priz­na­nja dogo­di­la upra­vo za male rado­ve lokal­nog karak­te­ra (lokal­ne fes­ti­va­le, pro­izvo­de i turis­tič­ku ponu­du iz Istre).

Sonda stva­ra i komer­ci­ja­lan dizajn koji se pro­da­je diljem svi­je­ta, od Rusije, pre­ko SAD‑a, do Japana. Sondina pri­ča zapo­če­la je s jed­nim samo­ini­ci­ra­nim pro­jek­tom, a tra­je do danas, kada rade i stva­ra­ju u kre­ativ­nom okru­že­nju od 16 zapos­le­nih. Sonda je smje­šte­na u malom mjes­tu Vižinada, a pla­ni­ra­ju kre­nu­ti s novim pro­jek­tom Kreativnog Centra koji bi usko­ro tre­bao zaži­vje­ti tako­đer u Vižinadi.

Jelena Fiškuš i Sean Poropat kre­ativ­ni su direk­to­ri i suv­las­ni­ci Studia Sonda.

Fiškuš nam je rek­la kako izlož­ba pri­ka­zu­je sve od nji­ho­vih poče­ta­ka do danas: “Sve je poče­lo jed­nim samo­ini­ci­ra­nim pro­jek­tom koji je napra­vi­la šaći­ca entu­zi­jas­ta i time zapo­či­nje izlož­ba, a onda kako se kre­će­mo kroz izlož­bu dola­zi­mo do rado­va koji su komer­ci­jal­nog karak­te­ra i pro­da­ju se u ogrom­nim nak­la­da­ma, pa i diljem svi­je­ta, poput ski­ja, vode i nekih komer­ci­jal­ni­jih pro­izvo­da, tako da nam je to veli­ka sati­sfak­ci­ja. Naime, vidi se veli­ki razvoj, a rade­ći za neke veli­ke bren­do­ve mi nikad ne zabo­rav­lja­mo ni one od kojih smo počeli”.

Što im je dalo vje­tar u leđa, kako su sta­sa­li i vrto­gla­vo ras­li, od pet do 16 zapos­le­ni­ka, je li im baš uvi­jek išlo glat­ko, pita­li smo Seana Poropata.

“Deset pos­to živo­ta je ono što vam se doga­đa, a 90 pos­to je kako vi reagi­ra­te na to. Ne, nije nam uvi­jek sve išlo glat­ko, ali mi ima­mo sre­ću da smo u ovoj pre­kras­noj žup­ni­ji gdje je pri­ro­da nevje­ro­jat­na, sre­di­na, kul­tu­ra i tra­di­ci­ja jako ins­pi­ra­tiv­ne i odu­vi­jek smo na sve to gle­da­li sa straš­nim pošto­va­njem. Uvijek kaže­mo svim mla­dim dizaj­ne­ri­ma da poštu­ju, budu poniz­ni I slu­ša­ju svi­jet oko sebe I tada će iz njih uvi­jek iza­ći nešto veli­ko, pozi­tiv­no i neka­kav rad koji će možda biti važan”, veli Poropat.

Na odgo­vor ima­ju li i oni nekad kre­ativ­nu blo­ka­du odgo­va­ra: “Uvijek pos­to­ji blo­ka­da i to je sve nor­mal­no i dio ove pri­če, upra­vo je zato tu ta lje­po­ta, jer vi kad nešto voli­te i to radi­te, vi nauči­te jed­nu stvar – da nikad to neće­te nauči­ti, da nikad neće­te doći do kra­ja, nego da je to jedan put kojim se cije­li život kre­će­mo. I upra­vo je u tome lje­po­ta, što nikad ne stig­ne­te do nekog kra­ja, nego ste sva­ki dan izno­va opet na počet­ku. To je ta lje­po­ta koja nas budi sva­ki dan”, priz­na­je Poropat.

Na pita­nje kako fuk­ci­oni­ra­ju kao tim, odgo­va­ra: “Super, sad nas je tri puta vise nego kad smo se seli­li iz Poreča u Vižinadu i to je već jako puno lju­di i jako mi je važ­no da se svi osje­ća­ju ugod­no, da lije­po radi­mo i dobro sura­đu­je­mo. To je sad stvar­no nešto veli­ko ali vje­ru­je­mo da će nas u buduć­nos­ti biti još više jer ima­mo veli­ke pla­no­ve”, izja­vio je.

Na kra­ju nam je rekao što je za nje­ga kre­ativ­nost: “To je inte­li­gen­ci­ja koja nas zabav­lja. Ona nas­ta­je iz nekak­ve potre­be i pošto­va­nja, mi poštu­je­mo sve što nas okruž­ju­je – pri­ro­du, surad­ni­ke, zajed­ni­cu, kli­jen­te, samim time doga­đa se jed­na nevje­ro­jat­na ins­pi­ra­ci­ja i kre­ativ­nost. Kreativnost nije nekak­va ludost, ona uvi­jek izra­ža­va nešto oči­to, ono što svi vide ali nit­ko do sada još to nije tako pri­ka­zao kao mi kroz neki naš dizajn”, sma­tra Poropat.

Izložba tra­je do 31. lis­to­pa­da I može se raz­gle­da­ti sva­ki dan osim pone­djelj­kom, tije­kom ruj­na od 10 do 21 sat, a u lis­to­pa­du od 10 do 20 sati. Moguće je pogle­da­ti izlož­bu i uz struč­no vod­stvo samih kre­ati­va­ca iz Sonde i to 12. lis­to­pa­da i 26. lis­to­pa­da u 12 sati.

Tekst Paola Albertini

Fotografije Paola Albertini i Alphera