Predstavljanje zbirke „Nedoumice“ Dževada Karahasana u Klubu-knjižari Giardini 2

04.09.2019.

Nagrađivani bosan­sko­her­ce­go­vač­ki knji­žev­nik, dra­ma­ti­čar, ese­jist i roma­no­pi­sac, Dževad Karahasan odr­žat će pro­mo­ci­ju svo­je nove ese­jis­tič­ke zbir­ke „Nedoumice“ u sri­je­du, 4. ruj­na, u 21 sat u pul­skom Klubu-knji­ža­ri Giardini 2.

Nakon zapa­že­nih roma­na poput „Istočnog diva­na“, „Šahrijarovog prste­na“ i tri­lo­gi­je o Omaru Hajjamu „Što pepeo pri­ča“, zbir­ki pri­po­vjet­ki među koji­ma se isti­ču „Izvještaji iz tam­nog vila­je­ta“ i „Kuća za umor­ne“, broj­nih dram­skih dje­la i zbir­ki ese­ja, Dževad Karahasan u svoj boga­ti spi­sa­telj­ski opus uvr­stio je i ese­jis­tič­ku zbir­ku „Nedoumice“.

U „Nedoumicama“ autor usta­je u obra­nu slo­bod­ne mis­li, one koja se nasu­prot dik­ta­tu­ri kar­te­zi­jan­skog miš­lje­nja i veli­ča­nja infor­ma­ci­je usu­di isko­ra­či­ti iz usta­lje­nog toka i uspos­ta­vi­ti dija­log s Drugim u kojem se ogle­da­mo i uz pomoć kojeg jedi­no može­mo pro­miš­lja­ti o sebi. One, koja u svoj­stvu knji­žev­nos­ti tako upor­no pos­to­ji ne kao pre­du­vjet egzis­ten­ci­je, već kao ljud­ska esen­ci­ja i osno­va spoznaje.

Dževad Karahasan je dugi niz godi­na ure­đi­vao sara­jev­sku revi­ju za kul­tur­na pita­nja Odjek te radio kao pro­fe­sor dra­ma­tur­gi­je i povi­jes­ti dra­me i kaza­li­šta na Akademiji scen­skih umjet­nos­ti u Sarajevu. Bio je pred­sjed­nik, selek­tor, član žiri­ja naj­u­gled­ni­jih jugos­la­ven­skih teatar­skih fes­ti­va­la. Član je Akademije nauka i umjet­nos­ti Bosne i Hercegovine, Njemačke aka­de­mi­je za jezik i knji­žev­nost, aktu­al­ni pred­sjed­nik Društva pisa­ca BiH i pre­da­vač na Filozofskom fakul­te­tu u Sarajevu.

„Književnost Vam ne može pomo­ći da ulo­vi­te zeca, da pre­ba­ci­te tonu ćumu­ra s jed­nog mjes­ta na dru­go ili da bom­bar­di­ra­te Bagdad. Književnost Vas ne može nauči­ti da nekaž­nje­no uta­ji­te porez, da pobi­je­di­te na nekom natje­ca­nju ili da pos­ta­ne­te model. Književnost ne dono­si moć, ne šti­ti od jakih zvu­ko­va i nije upo­treb­lji­va na sudu, ne ukla­nja bol iz ruke i ne poprav­lja auto. Kratko reče­no knji­žev­nost je pot­pu­no besko­ris­na i neupo­treb­lji­va. Ali zašto onda pos­to­ji, i to tako upor­no?“, piše Karahasan u „Nedoumicama“.

Razgovor o knji­žev­nos­ti, slo­bo­di, pita­nji­ma melan­ko­li­je i spoz­na­je s ovim iznim­nim pis­cem i inte­lek­tu­al­cem vodit će Magdalena Vodopija.

Priredio B. V.