Završena obuka nastavnika za provedbu projekata održivog razvoja

09.09.2019.

Škole kao pokretači promjena u lokalnoj zajednici

• Zelena Istra i Centar za mirov­ne stu­di­je su od 2. do 4. ruj­na u pros­to­ri­ma Dnevnog borav­ka u Društvenom cen­tru Rojc orga­ni­zi­ra­li “Seminar o odr­ži­vom razvo­ju, 2. modul – Od ide­je do akci­je” za 25 nas­tav­ni­ka i pro­fe­so­ra osnov­nih i sred­njih ško­la iz Pule i Knina.

„Tema odr­ži­vog razvo­ja jed­na je od naj­ak­tu­la­ni­jih tema današ­nji­ce, a edu­ka­ci­ja je temelj za pos­ti­za­nje odr­ži­vog razvo­ja. Stoga je cilj naših obra­zov­nih semi­na­ra da nas­tav­ni­ci stek­nu teorij­ska zna­nja i vje­šti­ne u podru­čju odr­ži­vog razvo­ja, koja će im pomo­ći da osmis­le, orga­ni­zi­ra­ju i pro­ve­du škol­ske pro­jek­te i pro­jek­te u zajed­ni­ci na tu temu. Kompetencije koje će nas­tav­ni­ci ste­ći u okvi­ru ovog pro­jek­ta pomo­ći će im i da svo­ju nas­ta­vu pove­žu s Kurikulumom za među­pred­met­nu temu Održivi razvoj“, navo­de organizatori.

Prvi modul semi­na­ra odr­žan je u Kninu od 1. do 03. srp­nja i bio je posve­ćen teoret­skom zna­nju, vri­jed­nos­ti­ma i izgrad­nji sta­vo­va veza­nih za podru­čje odr­ži­vog razvo­ja. Modul u Pulli bio je posve­ćen prak­tič­nim zna­nji­ma i vje­šti­na­ma u podru­čju osmiš­lja­va­nja, orga­ni­zi­ra­nja i pro­ved­be aktiv­nos­ti koje su veza­ne uz odr­ži­vi razvoj. Na semi­na­ru su nas­tav­ni­ci i pro­fe­so­ri ško­la part­ne­ra radi­li na tema­ma pla­ni­ra­nja škol­skih pro­je­ka­ta u podru­čju odr­ži­vog razvo­ja s nagla­skom na smis­le­no uklju­či­va­nje uče­ni­ka u pla­ni­ra­nje i pro­ved­bu pro­je­ka­ta, te surad­nju s lokal­nom zajednicom.

Provedbeni tim ovog semi­na­ra čini­le su pred­stav­ni­ce part­ner­skih udru­ga Zelena Istra (Nina Brnić, Irena Burba i Dušica Radojčić) te Centra za mirov­ne stu­di­je (Lana Jurman i Lovorka Bačić) koje sve ima­ju više­go­diš­nje iskus­tvo u obra­zo­va­nju nas­tav­ni­ka i rada u ško­li te u direk­t­nom radu sa zajednicom.

Seminar se pro­veo u sklo­pu pro­jek­ta „Znanje za odr­ži­vo dje­lo­va­nje“ koji vodi udru­ga Zelena Istra, a part­ne­ri su Ekološka udru­ga Krka Knin i Centar za mirov­ne stu­di­je te part­ner­ske ško­le iz Pule: OŠ Monte Zaro, OŠ Šijana, OŠ Kaštanjer, Gimnazija i part­ner­ske ško­le iz iz Knina: OŠ Domovinske zahval­nos­ti i SŠ Lovre Montija. Projekt se pro­vo­di u okvi­ru Švicarsko-hrvat­skog pro­gra­ma suradnje.

Priredio B. V.